:;v d.. p s-asc f t GOD EN VADERLAND E*r van HET asbondissembnt VRIJHEID EN MOEDERTAbAI De nieuwe schoolwet. 41ste Jaargang. Brief uit Amerika. Zondag 23 April 1911. n°i7. Milicie. Onzijdig onderwijs. CnnTrr 2ij 200 Iang nie? Het leven der Amerikaansche werklieden. Hulde aan België. De bevolking van Parijs. Nieuwstijdingen. 35: Moïïi^6'33-Desmedt- 'm- r-™«: Verschijnende eiken Zandae Gewone aankondigingen fr. 0 15 de reke diyinuen fr 0 30 Vn i i i- Hecbterlijke aankon- G. BAECKEROOT CAPOEN, drukker-uitgever, Nog is't ontwerp van minister Schol laert in de Kamer niet besproken gewor- 2 ,mfr ^.afzonderlijke afdeelingen werd liet \eelzijdig beschouwd en onder zocht, en algemeen door de katholieken gekem-d!r0n kkmgen aUhanS' g0ed" ,fln°^'Tht ®r fet gansche weldenkende and aan toe. Sedert het nederleggen van het ontwerp dier wet en nu nol immer m oiden minister Schollaert, dagelijks ja' g^kWrShm?en en bedankingen toe gestuurd, t zij door bijzonderen, 't zij door maatschappijen of vereenigingen' t zij door onderwijzerskorpsen, of huis vaders; ja zelfs hebben de vrouwen er Wh? °U '/angezien ziJ öok een ge- nm inag W0(! ln Zake van onderwijs en opvoeding te zeggen hebben, om het nieuwe ontwerp, door een schrijven aan den minister goed té keuren. En niet zonder reden. Het nieuw wets voorstel immers, mits eenige zeer wen- schehjke wijzigingen, betreffende vooral de lotsverbeteringen van ons zoo moedig en veidienstelijk onderwijzend personeel hn?+6ne 5°ging t0t °Plossing van al te lang bestaande grieven. Vooral wordt door dit ontwerp de vrij heid van eiken huisvader, in de keus der school aan welke hij zijne kinderen zal toevertrouwen, gewaarborgd; en een begin van gelijkheid wordt gehuldigd tot de toelagen der openbare besturen voor elke degelijke onderwijsinrichting, die zekere waarborgen oplevert, 't zij zij dan ofhcieele stadschool of vrije katholieke school weze. .uEn ziet-ondanks al hare goede zijden zijn do antiklerikalen, liberalen en socia- £?wi m+ T ,brfs gesProngen, om die schoolwet te bekampen. En uit eenen mond hebben ze den oorlogskreet geroe pen en het ordewoord vastgesteld Strijd op alle wijzen en overal tegen de nieuwe En waarom dan Het antwoord is ge makkelijk om geven Zij willen van geen schoolwet hooren door de Katholieken ingevoerd, vooral niet van eene, die gelijkheid huldigt. Zij hopen nog altijd meester te worden en dan eene schoolwet in te voeren van hun maaksel, t is te zeggen eene door de Loge beraamde wet, met verplichtend wereldlijk, onzijdig onderwijs Zij weten wel dat hunne plannen,tegen de katholieke bevolking van België °en tegen den godsdienst gericht, ellendi»- in het water vallen als deze vredewet*<m- stemd wordt, in steê van de oorloqswet die ze beoogen. Ziedaar waarom zij zich verweren tegen die wetmaar ziedaar ook waarom gansch het katholieke België moet op staan om minister Schollaert te steunen en te helpen, tot dat het ontwerp wet zal geworden zijn. van E. H. Emiel Ghyssaert. Antlers, Okla., den 28 Maart 1911. Beminde Gij hebt mijne brieven waarschijn lijk gelezen en diensvolgens vernomen alles wat ik meldenswaardig achtte Nogtans, in mijne haaste en bij gebrek van tijd heb ik al 't een en ander ver geten of verzuimd wat u misschien toch kan interesseeren. Om te beginnen ziehier een uittreksel uit de geschiedenis der Vereenigde Staten aangaande de opening en de vorming van Oklahoma De begeerte der veekoningen of eige naars van groote veekudden naar meer grasgrond, heeft veel bijgedragen tot de opening van Oklahoma. Oklahoma was in den beginne een deel van hetlndiaansch grondgebied en de grond werd er door de Seminale Indianen verkocht op voor waarde dat enkel Indianen of vrije man nen, t is te zeggen vrijgemaakte negers, er zich zouden neêrzetten. De veekonin gen in weerwil van hunne uitsluiting door die voorwaarde rukten het land bin nen en mieken zich meester van uitge strekte grasgronden. Velen onder hen werden uitgedreven maar zonder goeden uitslag, ze kwamen gedurig terug. Die uitdrijvingen, samen met deze van veel kleine gebruikers, leidden tot het M agen der opening tot de volksplanting. Het gouvernement, ziende dat de uit- wyiungsg^inden van Kansas en Colorado met langer m bedu-ang konden gehouden M orden gaf toe, kocht de opheffing der in 1889 m 1888 Gn 01>ende 0kIahoma 5lVSTfUadat dc poppcn aan 'l dansen depT;^edialT'' de opening van een Indiaansch grondgebied was vastgesteld den 22 April 1889. De afkon- 28 van dat nieuws veroorzaakte eene I l°prSkin? /an a"e kanten uit het Z l e\ vlJfmaaI te veel liefhebbers in vei houding van den grond die er te krij- om\,n hoi war®n .op de 8'renzen gereed van hpt Hff ?GI>, Slgnaal zich de beenen van het lijf te loopen. Den 22 April dus s middags op slag van 12 ure, werd tot signaal van inbezitnemingsrecht de hoorn geblazen. Een wild en oorverdoovend ge schreeuw was het antwoord, eene wolk au stof vervulde de lucht en gansch een gei' v.an menschen te voet, te peerd en hfnn^J 'lg Jl00g ll0t land Van belofte binnen. s Morgens was Guthrie eene weide, s avonds eene stad van 10 000 zie en en voor 't jaar ten einde was telde Oklahoma 60,000 inwoners en steden en dorpen van belang. J;,bIakoma 1S thans goed ingericht en eidoeld in een 70 provinciën eene soort van graafschappen en telt omtrent een millioen en half inwoners. Ieder staat van de Vereenigde Staten heeft benevens de algemeene wetten, bijzondere wetten Z"?komt het, dat in sommige Staten toe gelaten wordt drank te fabrikeeren en te ™f.n> ln andere niet. In den staat an Oklahoma is het verboden drank ik wilzeggen sterke dranken te fabrikeeren ïilT i0pen' Meh drinkt er n°gtans steike dranken, maar in den duik. Coca cola, thee, koffie, limonade en water mag men drinken in 't publiek en overal. In alle staties en op alle treinen vindt men water, maar ge moet zelf uw glas meedragen wilt ge drinkeneen glas voor an en alleman dat is hier verboden uit hoofde-der gezondheid. Nu, gaat niet l'. fY te,kens ge op reis gaat ge een dat gansch uwen zak vult moet meê- dlnn® Aiaerikapen zijn pratieker dan dat. Overal, op den trein en elders, kunt ge u blikken drinkpotjes die ineen schuiven verschaffen alsook papieren die steekt °lt6n in UW6n Porte"monnaie Ge kunt hier van alles krijgen op de' tremen, boeken, gazetten, postkaarten cigaren, spekken, allerhande vruchten enz. enz.; maar alles is er nogal duur bij voorbeeld fr. 0,25 voor nen appel. Men houdt veel van muziek in Amerika, bijna huis effen op heeft men piano of harmo nium. De harp wordt hier ook nogal wel foSw' Ik hebGr,gezien te Ghicago van ~u,uoo ir.... voor de liefhebbers natuur lijk. Dokteurs, advokaten en drogisten ziedaar wat men in Amerika 't meest tegenkomt juist lijk te Leuven een pastor eene non en eene bierwagen. Do advoka ten ontnemen de menschen hun geld, de rogisten vergiftigen ze en de dokteurs nijpen ze dood. Alle huizen zijn hier van hout, 't is te zeggen in Antlers en omstreken, tot de dakpannen toe zijn van hout; dat mekt hier goed zijn voor timmerlieden. Overal voor de vensters spant men fijn ijzerdraad Üiür, V g0n4 e? ander ongedierte het binnenkomen te beletten. In Amerika bij na alle plaatsen zijn verlicht met den elektriek, wy hebben hier te Antlers ook den elektriek maar enkel van 's avonds om o ure tot middernacht; wat zegt -e daarvan, ongekalsijde straten met den elektriek, is dat niet op zm Amerikaansch Tabac is hier goedkoop maar de cigaren zijn peperduur, voor minste 25 fr. 't honderd; cigaretten mag men hier niet verkoopen, 'k denk dat het weer is uit hoofde der gezondheid Het bijzonderste spel in Amerika is öase-hall, soort van balspel. Sommige kalanten winnen daarmee 50,000 fr. jaar. Men speelt dat spel bijzonder ae' zomers.De groote spelers oefenen zich ge- du rende gansch den winter, en als ze dan a oor goed spelen, de Amerikanen er naartoe van uren en uren ver, ueu fr. 2,50 en staan daar twee, drie uren gapen in de brandende zon, juist al: Belgie, in sommige plaatsen vooi peerdenkoersen. Ik heb nog vergeten u de beteekenis geven van het woord Oklahoma Oklahoma is samengesteld uit twee and( re woorden Okla en horna. Okla teekent volkhorna wil zeggen rt dus Oklahoma is het land van het i volk of in anderewoorden het land vai de Roodhuiden. Iets dat ook bemerkens- weerdig is, 't is de mode by de zwarte Damen en pas op dat ge niet en lacht INSCHRIJVING een jaar fr. 4.50. half jaar fr. 2 50 zou er kunnen schuw gaan Ze dragen alles dooreen groen lijf, roode rok, ge- "UQ>C1 tOmSpenSlOCneH luwe schoenen en witte linnen muts, het zijn echte ma si; •-#?<>•- eene bijzonder heid bijna alle stoelen zijn hier van onder voorzien van gebogene'latten, zoo danig dat ge gezeten zijnde kunt heen en weer bewegen gelijk in Belgie de kinders in hunne wieg of op een houten peerdje. Amerika is het land der reklame. Men be plakt er met reklamen alles wat men kan ot mag, en men hangt ze zelfs tot ver in de bosschen aan de boomen, opdat nie mand vergeten zij. Ziedaar, Bemindeeenige algemeen heden en eenige bijzonderheden die ik u nog uiteen te doen had. Ik wensch u om te eindigen de bloeiendste gezondheid. Uw gansch toegenegen, EMIEL. Een jongeling der lichting van 1911 bevindt zich in Amerika. Zijn jongere broeder is geboren den 3 Mei 1893, dus slechts 18 jaar op 3 Mei aanstaande. De inlijving der milicianen van X... heeft plaats te Brugge, den 25 April 191 i. Zou laatstgenoemde mogen dienen als plaats vervanger voor zijnen broeder, die in Amerika is, en tot welk tijdstip ware er nog tijd om dezes inl jving te vragen. Daarop is het volgende te antwoorden De kandidaat-plaatsvervanger kan aanveerd worden; hij heeft den veroisch- ten ouderdom aangezien hij 18 jaar oud zal worden in den loco van het jaar der mlijymg Destukken zullen moeten on- middehjk gereedt gemaakt worden op het stadhuis en inpnaav u, heer Gouverneur, dervijze dat die stuk ken en de jongeling nog voor de provin ciale commissie kunnen komen voor den dag der inlijving van Jen milicaan. Kan men hiermee op tijdsniet klaar zijn, dan dient er uitstel van incorporatie gevraagd te worden voor den oudsten, om reden dat Inj tegen den gestelden dag niet kan c.' uf gekeerd zijn uit Amerika, en opdat zijn broeder zich kunne gereed maken om ais plaatsvervanger op te treden. Die redens moet de belanghebbende laten kennen in zijn rekwest. De heer Albanel, onderzoeksrechter te 1 arys, heeft geschreven Het kan aan geen enkelen rechtzin- mgen mensch ontgaan, welke ook zijne o\ ertuiging weze, dat de schrikbarende toeneming der misdadigheid bij de jonge lieden gepaard gaat met de verandering toegebracht aan de inrichting van het onderwijs. Indien de kwaal niet grooter is, dan is liet dank aan de vrije scholen die ons oen kern van menschen bewaard hebben welke God vreezen en dienen. De opstand welke nu in de Champagne- streek losgebroken is toont ook genoeg welke geest er heerscht onder het fran- sche volk. Die streek kiest vele socialistische Kamerleden, en vele dorpen hebben socia listische besturen. frniAJ.cn AVJot dat de Staat eene premie 0 eelt.aan degenen die storten voor hun pensioen. Die premie of bijleg beloopt tot 0,60 fr o!!;o f, ofk' ,dus in het geheel tot 15 maa' Dat is de algemeene regel. Maar de Staat geeft meer aan de per- eencrj zekeren ouderdom be reikt hebben opdat hun pensioen grooter Zoo krijgen degenen die vóór I860 <*e- zii^ewpl,Jfn, Gen? Premi0 op 24 fr-' indien h i'Z? verstaan, 24 fr. storten. Daar- 1 im geboren zijn van 1856 tot franks °P 6, eerste ^stoi>le on dii rii P' k!',Jgen 1'50fr- Premie op die 6 eerste franks; en degenen die geboren zijn vóór 1851, krijgen 2 fr pi emie per frank op die 6 eerste franks. Zoo bestond de wet tot nu toe. 1 en gevolge van het stemmen der wet p de m'Jnwerkerspensioenenis daarin eene verandering gebracht die eene mer kelijke verbetering is. Die verandering bestaat hierin dat de zul'lerinngG vóór 1870 eene premie 24Ïnstor[en.geB °P 24 &aDkS' a,S Deze geboren van 1866 tot 1870 zullen frnnkfT0 0ntKvan«en °P de 6 eerste •/?Zn i' Pf? gGboren van ISöl tot 1865 ln? f Premie ontvangen op de 5 eerste franks en deze geboren vóór 6 eeU tanks. °DtVangen °P de Dus degenen die geboren zijn vóór 1861 ?es Lfi Ölö,'u'": zCilleü ontvangen zes man1 eene premie van 2 franks of nf i n en eenc Preraie van 0,60 fr. ol 10,80; of m liet geheel 22,80 fr. dieD24<fe" geboren van 1861 tot 1865 en 11 storten, zullen ontvangen 6 pre- mmn van 1,50 fr. en 18 premiën van 0,60- te zamen 19,80 fr. Degenen geboren v,an 1866 tot 1870 zullen ontvangen 6 premiën van 1 fr. en 18 van 0,60 fr. te zamen 16,80 fr. Dat is niet alleen voor de mijnwerkers maar voor alle Belgen, en da komt in voege met 1912. trekken 8 VreemdeIingen naartoe hef f°° niet de bevolking zou zeker verminderen. Maar als men het wel nagaat dan mag geen ecMp1!?^1 'V meeste Pary zen aars o een echte Franschen zijn. Ziehier het middelmatig loon ner week bepaald aan de werklieden in de 28 voor- naamste steden der Vereenigde Staten van Amerika in 1910 fr- 137,50 a 167,50 Metsers 'timmermans en schrijnwerkers Bezetters Loodgieters Schilders Metserdieners Paswerkers en draaiers Smeders Modelmakers Daglooners 83,50 a 125,00 a 109,85 a 82,50 a 62,50 a 78.10 a 85,05 a 93,10 a 46,85 a 112,30 149,35 140,20 106,50 85,90 93,10 106,90 114,55 54,63 Ziehier de wekelijksche huishuur der werkmanswoningen Die kamers fr. 8,40 a 10.00 yijf 10,80 a 15,00 Zei 14>35 a 18,60 S 16,25 a 21,05 Ziehier de prijs der levensmiddelen fr. 0,27 a 0,30 1,00 A L-r 0,55 a 0^8? 1,15 a 1,35 1,05 a 1,20 0,45 a 0,50 0,60 a 0,80 0,65 a 0,85 0,60 a 0,80 Tijdens het bezoek der Belgische ge- meentera^sleden te Parijs, heeft de heer Lepine, hoofd der policie gezegd België hoeft weinig lessen te krijgen maar kan er vele geven. De heer Selves, prefekt van het Seine- zoekersm l0t d° Belgischc bü' Zeldzaam zijn de volkeren, die meer dan liet uwe gestreden hebben voor de vrijheid, die er meer eerbied voor heb- ben en beter verdienen voor leus te hebben het minimum van bestuur en het maximum van vrijheid. Noch de heer Lepine, noch de heer elves zijn katholieken, hunne hulde is dus niet verdacht. De hoofdstad van Vrankrijk telt ruim 2 miljoen inwoners, maar daarvan is het I namelykamengeSteld Uit vrecmdelingen, Belgen 108,431 Noorwegers 1,463 Duitschers 103,493 Argentijnen 927 Italianen 97,174 Portugezen 900 Zwitsers 68,492 Bulgaren 550 Russen 49,241 Mexikanen 519 Engelschen 32,370 Serviërs 425 Chilianen 358 Columbianen 344 Peruvianen 324 Amerikanen 11,801 Venezuelianen 291 Hollanders 10,682 Haïtiërs 240 Riimenen 9,873 Perzanen 232 l urken 8,155 Japaneezen 117 Grieken 2,623 Chineezen 109 Zweden 2,206 Abbyssiniërs 14 Denen 2,114 Panamianen 3 Brazilianen 1,840 De Belgen komen aan het hoofddaar- na de' Duitschers. Men moei niei denken, dat deze door de Parijzenaars mei geen goed oog aanzien worden, omdat er span- l"mgbc!?taat in de politiek tusschen ranknjk en Duitschland. In het gehe. 1 UetDe Duitschers verscliaffen meest al straatvagers aan Parijs tcgtm 3,50 fr \r dag. Suiker, per pond Kaas, per pond Poter, por^ppTjd Aardappels* per 7 pond Meel, per 7 pond Brood, per 4 pond Melk, per liter Ossenvleesch, per pond Schapenvleesch, per pond V arken vleesch, per pond u,öü a 0 80 zouten varken vleesch, id. -0.85 a l'oo Overeenkomstig de wet is het aantal werkuren per week verdeeld als voM Metsers, 46 uren. Timmerman* - EettmT«ke,'fU7 UreD Be" Z< tters, 46 u. 15 m. Schilders, 46 u 15 m 48 u TirV7 U' I5 m' Mót8érdicnc™; 15 m l fa?5kers en draaiers, 56 u. 1 - m' n u" M°delmakers, 56 u lom. Daglooners, 49 uren. Olxmudo. ^f^omvemke^--Maandag heeft het Landïïóuwcomlc^lir algemeene ver gade"ng blJeengekomen, M.Louis Crevits ■tn \Voumen, tot bestuurlid gekozen. Banukoora Parlja-Roubnix. De baankoers Parijs-Roubaix werd verreag120 W8n' 268 kilo™tcrs deel beroepsryders namen er aan hef moeten^1, 8n PGtit-Breton hebben ongevallen Pg8V8n d°°r tegenslag De Mdelrijders hebben van de iare veni o\mrjaar 36 ODIig\10id gekümen als ovujaar. op verscheidene nlaatspr. waren er bij de macht nageikes gesSdi V an den beginne waren Lapize en Van ouwaert in den hoofdgroep. Op het 15 ki?erSfWa,en zij sle<:1,,s ïeen. op io kilometers van Roubaiv reed Van Houwaert op een nagel en de jand sprong. Binst hij hem vernieuwde passeerde Charpiot. piof1C3levannHUntSlag L Lapize' 2' Char- vï J. h 0uwaert' 4- Garrigou, 5 andenberghe, 6. Passerieu, 7. Tribouil- 8- Nledergang, 9. Leturgie, 10 Dhers,11 Cruchon, 12. Alavoine 13' eonard; 14. Suter, 15. Georget, 16. Ern ^aber, 1Duboc, 18. Colsaet, 19. Blaise' ïJ-0vrg011' 2\\ r)ap°nt, 22. Vandevelde,' ~3. d Awans, 24. Borcarello, 25 Christo- phe, 26. Lamon, 27. Delollre ^8 m-, lis; 29. Leblanc, 30. Dethier, 31. Pottier" 8eliooIo|izïCt'i t Mgi de Bisschop van Brugge heeft den heer Mauritz Claus, leeraar Tn de (Jlfen school voor normalisten te Thourout tot w ereldlijken opziener benoemd der vriie lagere scholen van den uveeden klX (dekenijen Avelghem, Kortrijk en Thielti in vervanging van den heer Em. StrubtT overleden. UDe* WILGENDIJKSTRAAT, 28. DIXMUDE..^ 'Vv/l I SRMHfcbmi- ™IJS PBR "UMMER 10 CENTIEMEN. van 1851 degenen »eboren

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1911 | | pagina 1