AnRONDISSEMrNT Rou55eIare Pofterin.Qhe» Veurne Nieupoort Oostende Bru^e Staatsoverzicht. Gevormde Partij. Klerikale zeever. Ds Katanga en de Landbouw. Schandalen. 42c JAAR GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL ZONDAG 21 JANUARI 1912 N° 5. Bureel der Gazette Wilgendijkstraat, 28. oDrukker-Uitgever Gustave BAECKEROOT-CAPOEN. Gewone aankondigingen 15 c. de regel. Rechterlijke aankondigingen 30 c. Voor aankondigingen buiten de twee Vlaanderen, zich wenden bij M. A. Lebègue en C'6, Nieuwstraat, 36, Brussel. Verschijnt eiken Zondag. Inschrijvingsprijs een jaar, fr. 3,00. half jaar, fr. 1,75. Postabonnement, fr. 3,10. Ten bureele5 c. het nummer. Vrankrijk. Nieuw Ministerie. Vrankrijk telt zijn 48ste ministerie op 42 jaren tijd. Het ministerie Caillaux leefde juist 6 maanden en 13 dagen, het viel onder de schuld van zijne oneerlijke politiek. Men kent den toestand. Vrank rijk zeide tot Duitschland Laat mij be gaan in Marokko en ik geef u in Congo een brok van mijn Cameroon. Maar het Senaat vroeg uitleg of er buiten de offl- cieele besprekingen en buiten de wete van den Minister van Buitenlandsche Zaken, geen andere geldelijke belangen waren doorgedreven? En 't moet zóó wel zijn, want M. De Selves antwoordde Spreken mag ik niet, en eerlijkheid verbiedt mij tb liegen. Daarop gaf hij zijn ontslag. Maar nu wou niemand den portefeuille opra pen, zoo lang M. Caillaux aan het roer bleef 't geleek een echte werkstaking en het Ministerie viel. Thans gaat M. Poincarré, senator van 't Maas-departement, voor de 3d0 maal trachten den Marokkaanschen warboel te regelen. Zijne medehelpers in 't nieuw cabinet zijn schier alle oud-ministers en uit alle partijen. Ze verklaren trouw te blij ven aan hunne bondgenoten en vrien den en beloven dus niet veel goeds, maar wel doorzetting van den ongelukkigen schooloorlog. Ze zullen eerst vrede maken met Duitschland, dan met Spanje, en gaan het leger en de vloot opbeuren, om gereed te staan tegen alle gebeurlijkheid... Als ze tijd van leven hebben. Portugal. Sedert de scheiding van Staat en Kerk zijn de godsdienstige ver- eenigingen door de Kerk verboden ge weest. Daarop hebben 4 miljoen zich voor den Godsdienst verklaard in plaats van 1 miljoen. De goddelooze Staat wint er niet bij China. 14 provinciën op 18 zijn in opstand erkend; men wil er de republiek. De leider dier voorloopige republiek is Yuan-Shi-Kaï. De meeste voormannen onder de opstandelingen, zijn Chineezen die in Europa hun studiën hebben komen doen, en er alles eens hebben afgespeurd. Nu begint de haat voor de vreemden zich te toonen, schrijft een dagblad die een brief van een missionnaris ontving reeds werden 20christenen vermoord; 5 of 6 kapellen vernield. In Thibet ook is er woeling. De Fransche konsulen 6 zusters zijn moeten vluchten. Nog enkele dagen, naar het schijnt, en den Keizer gaat aftreden. Hij zelf zal door een proclamatie de Republiek aan kondigen. Zoo zal de eerste President in schijn de wettige'opvolger zijn van den Keizer, door dezes wil. Intusschen gebeuren er veel onlusten en op vele plaatsen spelen de bandieten baas. Te Rome is het nieuws aangekomen dat Italiaansche zendelingen, waaronder een Bisschop, vermoord zijn. Duitschland Kiezing Verleden Zaterdag was 't algemeene kiezing voor den Reichstag. De eind-uitslag zal nog 14 dagen af te wachten zijn, daar niet min dan 190 herstemmingen moeten plaats hebben, Van nu af behaalt het Katholieke Centrum 79 zetels. Do sociaal-democraten winnen 63 en zullen denkelijk hun vroe- gei aantal kamerleden verdubbelt zien. Voortaan wijken de overige partijen op den achtergrond. Het valt in de oog dat juist die partijen liberalen en fanatieke Protestanten welke meest het volk te gen het Centrum hadden opgeruid de zwaarste verliezen doen ten bate der so cialisten. Het katholieko Centrum blijkt dus te zijn de Sterke Toren die het im mer was. Van den anderen kant mag men vragen of de triomf dei' roode partij geene vermaning is tegen het overtollig belasten van het land en de overdreven krijgszucht der regeering. De toestand is ernstig. Als de opgaven betrouwbaar zijn, hebben de sociaal-de- mokraten ruim4 miljoen stemmen geteld; dus 1 op 3 kiezers moet socialist zijn. De Duitsche katholieke bladen zien den eind uitslag met vertrouwen te gemoet. En de liberale Belgische bladen? Zij wenschen de volle zegenpraal der socia listen.... want zij zijn mannen van orde, welvaart en vrede Engeland. Daar dreigt eene alge meene werkstaking bij de mijnwerkers. Ziehier de redenDe ontginning der kool- lagen geschied op vele plaatsen bij aanbe steding, Nu willen de werkers een vasten loonstandaard overal verplichtend invoe ren, om bij lastig delven geen verliezen te doen. Het YOOrttel, waarover de syndikaten geraadpleegd worden, wordt met over- groote meederheid gestemd, en om het door te voeren, wil men 't werk staken. De schepen en fabrieken koopen alle ko len op en de prijs stijgt geweldig. Nog 6 weken voorhanden om de zaak te beslis sen; men hoopt het geschil nog in der minne te regelen. Turkije Men wil er de kamers ont binden en dan stilaan vrede maken met Italië 't Word tijd, want heel het land ligt overhoopOpstand in Albanië en Ma cedonië, schrikkelijke levensduurte, zelfs hongersnoods, moorderijen van Grieksche kristenen, en al buiten,dreigementen van Oostenrijk. Ziedaar hoe de maconnieke partij der Jong-Turken het land op don weg der beschaving en der welvaart zet Zeeslag In de Roode Zee hebben 3 Italiaansche kruisers, 6 Turksche oorlog scheten beschoten: 5 werden vernield, een yacht merd gekaapt met alle kanons en krijgsvoorraad. Deze overwinning zal den moed der Italiaansche soldaten wat opbeuren, want ze schijnen, nu met het regenseizoen den krijg moede te worden, en onder de generaals zeiven is er on- eenigheid ontstaan van plan. Iedere zaak bestaat feitelijk uit haar stoffelijk deel en uit haren vorm. De vorm is datgene waardoor iets is wat het is, in zijn innerlijk wezen; en waardoor het in een zekere bepaalde klas van dingen gestel t wordt. VORM is levensregel, is ziel, is inner lijke werkings- en ontwikkelingskracht. Wat is nu het leven, de ziel, de inner lijke kracht ecner PARTIJ Hare EENHEID. En omdat er geen EENHEID meer is in de partij, die zich nog liberaal noemt; omdat één stuk van haar leven gegooid is vóór het monster van hot socialism, en één ander stuk aangetast reeds door de ontbinding; daarom mochten we te recht, meen ik hier op dezelfde plaats schrijven over het VERVORMEN en het ONTVORMEN der liberale partij. Nu echter de EENHEID der katholieke partij meer dan ooit gegrondvest isnu mogen we ook schrijven over HARE meer dan ooit stevige VORMING. We kunnen het niet ontkennen toen de Generaalstaf van het katholiek leger het kabinet Schollaert genoodzaakt was zijn ontslag te geven, hing er als oen looden lucht van ontmoediging over onze rangen. Het katholieke leger was zederlijke wijze ontzenuwd. Eenigen zelfs dachten aan eene volkomene ontreddering der ge ledoren; ontreddering gelijk aan die van een door-één-geslagen leger. Dezen, die er anders over dachten en op verrenaan niet zoo zwart de toekomst inzagen, die werden aanzien als overmoedigen. Die eerste neerslachtigheid evenwel eens doordie eerste opwelling van ont moediging eens voorbijnadat men met kalmen hoofde den toestand had over wogen, en met kalmen blik de toekomst had ingeschouwddan eerst zag men dat sommige Leiders al te weinig betrouwen hadden gehad in hunne manschappen; dat zij waren geweest de kleinen van geloof En toen ging het, als een klaroen geschal over den lande Allen op, naar Leuven! 27 AUGUSTI 1911. Het was een machtig in oogenschouw nemen der Katholieke gelederen. Naast den nieuwen Generaalstaf stonden DEGENEN die gevallen waren, maar NIET gesneuvelden waar ze gisteren nog het bevel voerdenzwoeren ze, nu te strijden aan de zijde der nieuwe Bevel hebbers als de eenvoudigsten onder de strijders. En ook ZIJ werden toege juicht? Allen begrepen, dat er nog meer dan geestdrift en strijdkrachten genoeg waren om de volkomen overwinning te gemoet te gaan. De vijand spotte en hoopte, eens die geestdrift voorbij, dat de ontmoediging haast weer de bovenhand zou hebben in de gemoederen. Hij dacht een laatste stuiptrekkingen dan delven we het lijk van 't klerikaal ministerie onder den grond. We zetten dan de rood-blauwe vaan op dat grafen we spelen katho lieke treurmarchen en godsdienstige liederen als ons triomflied. En inderdaad, de vijand scherpte zijn wapens in de helsche krochten der Logie. Bij de eerste ontmoeting op het strijdperk zouden de katholieke voormannen in het zand bijtende verlossing uit het kleri kale juk was nabij 1 ONTBINDING en wel ONMID- DELIJKEÜ dt-Natie zou spreken. Dit was de oorlogskreet waarmee de vijand oprukte tegen het Katholiek Ministerie! Van alle kanten werd storm geloopen tegen de burcht van 't katholiek gouvernemenhet kabinet de Broqueville zou toegeven en vallen om niet meer op te staan. En de kabinet-overste nam moedig den handschoen op en hij zou de Kamers ont binden, en het volk zou spreken en het land zou zijn wil doen kennen, echter wanneer HIJ het goed vond. Dit was een eerste teleurstelling voor den overmoedigen vijand Neen! 't Kabinet de Broquoville was nog geen lijk Onder strijdtaktiek niet in eens de burcht in puinen geslagen, maar gedeelte lijk. De Minister van Oorlog, schuldig niet genoeg gewaakt te hebben over 's lands veiligheid, zou den eerste den genadeslag krijgen. Dan zou de Logie-dolk wel 't hart treffen van den Minister van Koloniën, die de zoogenaamde misdaden der mis- sionnarissen met zijn hoog gezag over dekte. Nu was het de beurt van den Minister van Geldwezen, die 't land naar den dieperik brachtHij ook zou vallen De Minister van Landbouw was de schuld van 't duure leven, en de Minister van IJzerenwegen slachtofferde de belan gen van handel en nijverheid aan den geldgod, die uithongerde in de Staats kassen. Nadat ZIJ er met hamerslagen den kop zouden ingebeukt zijn, zou de wrekende hand van het miskend rood syndicalism den Minister van Arbeid de keel toe wurgen Een echt WATERLOO voor 't kabinet de Broqueville Nu echter wat is er gebeurd? Heel die kanonnade is uitgekomen op een flauwen... sisser Over enkele dagen, zijn de Kamers in verlof gegaan den ruchtmakenden vijand achterlatend in de pan gehakt Nog staat het katholiek Gouvernement, pal en sterk, gegrondvest op zijn vestin gen, steviger als te voren. Sprekend over dit Gouvernement zegde, onlangs nog een hevige voorvechter der libero-socialitische gedachte: Niets boe- zenit me meer angst en schrik in dan uw altoos even hoffelijk en even lief- tallig kabinet de Broqueville. Dit zijn nu eens ministers die den slag ervan weg hebben politiek te voeren met toegereikte vriendenhanden. Het land draagt het gevoelen in zich om, dat het steeds bestuurd wordt met wijsheid en kalm overleg, door mannen die opvoeding hebben ontvangen; geniale geesten zijn, en groot van hart. En daarom vrees ik uw gouvernement Daarom voorzie ik den strijd hevig en geweldig, want uw Leiders weten EENS te regeeren. Altijd hetzelfde MACHT!!! EENDRACHT is En kwaad dat ons liberaal bladje is 't Ziet met spijt en harteleed dat er in alle gemeenten van ons arrondissement, mannen zijn die hand aan 't werk gesla gen hebben om de goede gedachten en princiepen, bij middel van ons blad, te verspreiden. Peist een keer Dat dingen stelt hem in een passie 't Kan maar slecht zijn kattecolerie verkroppen. Met een ongehoorde preten tie begint het, met al wat wij drukken, uit te geven voor oudenwijvenpraat, kwezelaars-en seminarievïaamschen, zoo zegt hetals dat bladje zoo voort gaat zullen wij ons ontslaan van nog een letter te antwoorden. 'tZal zeer jammer zijn voor uwe lezers; zij zullen er waarlijk vele bij verliezen. En haddet gij begonnen met dit tc doen vanaf Zaterdag laatst, gij en zoudt zooveel arm vlaamsch niet geradbraakt hebben. Maar, eh ja uwe kolommen moeten toch ievers mede gevuld zijn. Als wij ze wel overloopen wat vinden wij er in Een handsvol cijfers over volksoptel ling, een uittreksel uit de ultra-liberale Chronique over <- de handelwijze van eene partij die versleten is (een oud en versleten afgezaagd deuntje, dat de ronde doet van al de liberale papiertjes) en buiten dat, kolommen op kolommen vol met antwoorden op ons schrijven. 't Moet zijn dat al dien oudenwijven- praat uwat erg in de neuze kittelt, anders zoudt hij u toch de moeite niet geven van daarop al te antwoorden. Of is het misschien om vulling te heb ben Als de Antwerpenaar niets en 'zendt, de gazette moet toch ievers mede gevuld zijn; nietwaar confraterke. Salut. De heer Leplae, algemeen bestuurder aan 't ministerie der Koloniën, heeft Woensdag laatst te Brussel, in het hotel Ravenstein, eene leerrijke voordracht gegeven over don Katanga. In het begin deed hij het doel uitkomen zijner voordracht't was om een goed en juist gedacht te geven over den Katanga, die tot nu toe door de Belgen zeer weinig gekend isen 't was niet om landbouwers aan te wakkeren, want, voegde hij er bij, het leven is er zeer duur, en men moet zeer voorzichtig zijn in het zenden van mannen, want deze die alhier leegloopers, luiaards zijn, zullen ginder hunnen weg niet maken daar het somtijds maanden, ja zelfs jaren duurt, vooraleer men ge noegzaam kan winnen om in zijn eigen onderhoud te voorzien; let wel op dat er hier spraak is van landbouwers, en niet van ambachtslieden, zooals timmerlieden, metsers, enz., want deze na eenige dagen kunnen gemakkelijk 25, 30, 40 of 50 fr. daags verdienen. Na gesproken te hebben over den toe stand van de Engelsclie Kolonie van Zuid- Af i'ika, handelde de heer Leplae over Katanga. Deze streek is 9 maal grooter dan Belgie.Hier en daar in de min vrucht bare deelen vindt men nog uitgestrekte bossclien, maar grootendeels zijn zij toch uitgeroeid en herschapen in vruchtbare landen, die allengerhand bebouwd wor den. Steden vindt men er ingelijks, en daar kan men gemakkelijk leven voor 15 fr. voor onderhoud en voor slaping, voor 8 fr, voor onderhoud alleen. De zwarte bewoners dezer streek zijn lui en vadsig, zien geern werken, maar ontzien van eenen vinger aan het werk te steken; het zijn de vrouwen die het noodig werk moeten verrichten. Wilde dieren zijn er ook, maar toch zij toonen zich maar zeldzaam, leeuwen, luipaarden, buffels, olifanten, enz.; en deze dieren in het algemeen zijn niet te vreezen, want zij schuwen de nabijheid van den mensch. Ook ziet men reeds dat de Belgen zich meer en meer in dit vruchtbaar deel van den Congo vestigenmaar met taaien wil en grooten vlijt moeten zij werken. In het algemeen de nieuwe aankomers vestigen zich eerst eenigen tijd rond Bellefontaine om zich te gewennen aan de luchtstreek als ook met de afrikaansche landbouwgrond; men kan daar 1 liect. grond koopen voor 1 fr. of te wel huren voor 5 c, per jaar en daarbij geeft men u nog voor niet en zooveel als gij begeert vee, pluimge dierte, zaden, granen, in een woord, alles wat noodig is tot 't bebouwen van het landmen is dus zeer vrijgevig en gemakkelijkop een punt alleen is men streng en nauwkeurig men eischt goede en neerstige werkers. Wanneer nu verseliillige pachthoeven in den zelfden omtrek opgerezen zijn dan bouwt men daar eene kerk een priester, een geneesheer worden gezon den, zoodanig, dat de Belgen daar zooveel mogelijk, dezelfde zorgen bekomen als in hun vaderland. In Katanga gebruikt men bijzonderlijk muilezels, en deze kosten zeer duur, 1000 tot 1800 fr., maar wel gevoed, weer staan zij gemakkelijk aan de beet van de gevaarlijke vlieg, de Tsé-Tsé genaamd. Voor hetgeen de landbouwwerktuigen aangaat, is men er niet ten achter en het werk wordt meer en meer door werk tuigen verricht. Verbazend rap gaat ook de uitroeiing der bosschen men komt met een klein stoomtuig tot bij den boomdeze brengt eene kraan in beweging die 5000 kilos kan opheffen, en de boom eens vastge maakt, werdt opgeheven zooals hij gaat en staat, plat geleid; en het tuig gaat verder naar eenen anderen. De boomen alzoo uitgetrokken worden eenige weken op den grond gelaten tot dat zij droog zijn, en dan steek men er het vuur aan, en het land is gereed om beploegd te worden. Het volgend jaar reeds brengt hij vruchten op. Ook al deze die den Ka- tanga bezocht hebben zijn waarlijk ver wonderd over dé vruchtbaarheid dezer streek en over den verbazenden vooruit gang van den landbouw. Maar men moet toch bekennen dat liet ook grootelijks te wijten is aan ons katholiek bestuur, want er worden over- groote voordooien verschaft aan al deze die begeeren zich te vestigen in den Ka- tanga. Ziehier eenige ervan. Men krijgt eene zekere toelaag voor reiskosten als men de volgende voorwaarden vervuld Belg zijn en 21 jaren ten volle hebben; genoegzaam geld hebben om daar eens gekomen, te kunnen leven, of te wel men moet eene schriftelijke overeekomst heb ben waarbij bepaald wordt dat men daar werk gekregen heeft door iemand anders dan een inlandermen moet vrij zijn van alle gebrek en goede gezondheid genieten, en eindelijk men moet onberispelijke zeden hebben. De twee laatste voorwaar den alleen zijn vereischt voor do vrouw en de kinders van den uitwijkeling, Deze toelaag dekt ofte wel geheel en gansch ofte wel gedeeltelijk de reiskosten. Men moet maar de aanvraag doen met de noodigo stukken erbij aan 't ministerie van koloniën, daar zal men geern de noodige inlichtingen geven om tot den Katanga te geraken. Op den hals van een ander leggen, waaraan zij zeiven plichtig zijn dat is de sterkte van onze liberalen. t Bewijs daarvan is nog eens te vinden in de zaak derBlauwsmijIers in de laatste kiezingen. Van 's morgens, na hun lallen aanval tegen Kerk, Stadhuis en Dekenij, hebben de liberalen gewaar geweest dat het schandaal welke zij verwekt hadden, tegen hen zou keeren. En daar De katholieken hebben een breeden rug 't zijn de katholieken zeiven die 't gedaan hebben. Dit strooiden de blauwtjes rond. Zoo wilden zij eenvoudige menschen misleiden en bedriegen. Dit is toch wel het toppunt der valsch- heid en eerloosheid. Wat meer is Zij schrijven in hetzelfde artikel (Dix- mudenaar van 14 Januari 11.) dat het in onze klerikale gewesten het gebruik geworden is van de katholieken straf feloos de grootste schandalen te laten verrichten. Kent gij zulke schandalen, Dixmude- naar, die straffeloos voorbijgegaan zijn, '1 is uwe plicht van bij de bevoegde over heid de noodige voetstappen aan te wenden om ze te beteugelen Als er spraak is van de grootste schandalen iedereen, die wilt eerlijk man zijn, moet meewerken om ze te be strijden. Maar neende schandalen die gij be doelt bestaan slechts in uwe inbeelding, want moesten ze in werkelijkheid be staan, gij en zoudt zoo raadselachtig en in 't algemeen niet sprekengij zoudt er uw duimen in vetten; gij zoudt eens uw herte ophalen en ze overal rond gaan uit- kraaien. Zou men u dus niet mogen noemen Een vuige lasteraar die het vermoeden wilt werpen op eerlijke lieden. Den dag dat de liberale gazetten niet meer zullen liegen en bedriegen zullen ze niet meer weten wat geschreven tegen de katholieken. EENE NIEUWE AARDAPPELPLAAG, Van dees jaar hebben de boeren een gelukkigen en overvloedigen aardappel oogst gekregen, maar het zal niet altijd alzoo zijn, want in 't zuiden van Frank rijk kondigt men ons eene nieuwe plaag aan. Zij is veroorzaakt door een insekt de phthorimaca solanella genaamd door de geleerden. Eerst verschenen over eenige jaren in Amerika en Nieuw-Zeeland is de plaag overgekomen naar Portugaal, Algerië en eindelijk in Frankrijk, waar zij een ge heel departement teistert. In de kelders waar de insekten huizen, doorknagen zij de aardappels en maken ze geheel en gansch ongebruikbaar, ja zelfs voor de dieren. Men kan hunne poppen vernietigen met de kelders 3 of 4 keeren wel te was-

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1912 | | pagina 1