ZN VAM HIT'ARRONDISSEMENT Rou55elare Potierinohe» Veurne Nieupoort Oostende Bru$_Qe Staatsoverzicht. Een oud Refreintje. In de Kamers. Liberale luiheid. Het nieuw schoolontwerp Voor het ongeluk geboren. Katholiek Congres Verplichte behoffmg. 42 JAAR GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL ZONDAG 24 MAART 1912 N° 12. Bureel der Gazette Wilgendijkstraat, 28. o— Drukker-Uitgever Gustave BAECKEROOT-CAPOEN. Gewone aankondigingen 15 c. de regel. Rechterlijke aankondigingen 30 c. Voor aankondigingen buiten de twee Vlaanderen, zich wenden bij M. A. Lebègue en C10, Nieuwstraat, 36, Brussel. Verschijnt eiken Zondag. Inschrijvingsprijs: een jaar, fr. 3,00. half jaar, fr. 1,75. Postabonnement, fr. 3,10. Ten bureele5 o. het nummer. De staking1 in Engeland. Hoe lan ger zij voortduurt hoe gevaarlijker de toe stand wordt. Nu reeds telt men duizende huisgezinnen waar de honger de men schel) uit de deure jaagt om te bedelen of te nemen. Vooral in Zuid-Walles is er grievende nood, en men weet geen raad om al de kinderen te spijzen. In Schot land hebben er bloedige botsingen met de policie plaats. Denkt eens na, de mijnders alleen, verliezen wekelijks een loon dat op 40 miljoen fr. beloopt, de Syndikale kassen worden er ledig bij, en betalen maar ten halve In dezen scheeven toestand heeft ko ning Georges al zijne reizen en bezoeken aan de hoven van Europa afgezegd en blijft thuis. De Regeering is nu tussclxengekomen, dat moest, want al is de kool het leven der nijverheid, toch hebben de mijnders geen recht om het gansche land te bena- deeligen en een miljoen gedwongen sta kers te maken. Het wetsvoorstel maakt het minimum loon verplichtend, doch dit zal bepaald worden door plaatselijke raden of komi- teiten samengesteld uit bazen en werk lieden; in geval van niet overeenkomst zal de voorzitter vrij-gekozen of door de regeering aangesteld beslissen. Er wordt van wege de mijnders geen waarborg voorzekere opbrengst gevergd, noch zal de raad verplichtend werken. Dit misnoegt de mijneigenaars en ook de mijnders die eene schaal van minimum loon in de wet willen zien gesteld. De Kamers zijn reeds aan 't bespreken en tegen Maandag hoopt men do Wet on derteekend door den koning uit te voeren, zij heelt slecht voor 3 jaren kracht, en is eene voorloopige oplossing der kwestie i om weer de mijnders aan 't werk en de nijverheid in gang te zetten. Wat zit er nu onder De Werkerspartij is de bontgenoote der Regeering; sedert 1907 werden de Syndikale kassen vrij en onafhankelijk verklaard en zoo werden de Syndikaten voor de liberale Regeering gewonnen. Als nu deze de scheidsraden verplichtend miek, dan zouden de Syndikaten moeten schade horstellen, in geval zij onwettig hun verdrag verbreken. De mijnders wil len daarom van geen dwang, hoe redelijk ook, en de Regeering zwicht voor de mijnders, om niet zelve door de mande te vallen. Later zal zij een meer gerijpt voorstel neerleggen. Hier te lande is zulk oen wetsvoorstel zoo goed alsgereed.Deengelschen kunnen hij onze katholieke regeering komen zien en leeren. Duitschland. De staking in het Ruhrgebied is aan 't verloopen. In 't begin dezer week hernamen reeds 30,000 mijnders hun werk. De meetingen zijn weinig of niet meer bijgowoond. Ver scheidene bloedige botsingen grepen plaatser bleven dooden bij en gekwet sten, en daar vielen ook onschuldige. Maar zegt het Duitsche volk dit ligt op 't geweten der stakers en 't is voor de lte- geering nog een grooter plicht de woelin gen te beletten. Zoo redeneert het Duitsche volk. In VraDkrijk en in Belgie zouden de so cialisten en liberalen de schuld ervan op de katholieken werpen gelijk over ja ren. In Hanover en elders breken echter nieuwe stakingen uit, maar 'tiseventwel geen algemeen landelijke staking zooals in Engeland. De Rijkskanselier staat niet meer vast.Hij weet nietlioe den geldelijken toe stand te vereffenen en draait naar alle winden. De staatssekretaris van 't geld wezen M. Wermuth wilde de kosten voor de nieuwe legerwet (zij bedragen maar 100 miljoen marken) dekken met eene nieuwe belasting op het erfrecht. Doch zijn voorstel werd afgewezen en de man nam zijn ontslag, nadat Baron von Hert- ling, de leider van 't katholiek Centrum, had voorgesteld liever eene belasting op den alcool te leggen. Als de kanselier komt te vallen zal M. von Hertlinghem denkelijk opvolgen, hij staat in hooge gunst hij den Keizer. Italië. De aanslag op den Koning. Victor Emmanuel wordt nog druk in de bladen besproken. De justicie onderzoekt thans neerstig de kwestie of er korn- plot bestaat. De jonge Antonio d'Alba is geen Turk. 't Is een Italiaan en metser zonder werk. Hij droeg een revolver van de laatste uitvinding, even zeer kostelijk wapen, en in zijnen frak vond men 2 bankbriefjes genaaid van 1000 fr. Dit geeft vermoedens dat de dader een uit gekochte deugniet is. Ook zijn er reeds aanhoudingen gebeurd. Van den oorlog. Er is gevochten ge weest nabij Benghazie, en volgens het Ita- liaansche bericht lieten de Araben wel 1000 man dood of gekwetst. Anderzijds wordt gemeld dat wel 50,000 Araben on der de wapens staan en het stilliggen der Italianen als eene ontmoediging aan schouwen. In Turkije zit het niet pluis in Macedonië is het opstand, ook in Albanië; maar ze verwachten de Ita- liaansche vloot zonder vrees, allo toe gang tot de bijzonderste havens is afge sloten door onderzeesche mijnen, om de schepen de lucht in te zenden. Geeno koopvaardijschepen mogen zonder Turk- sche loodsen varen en 's nacht is alle vaart verboden. Daarom kan de oorlog nog lange duren en blijft Turkije kop houden niettegen staande de pogingen om tot vrede te ko men. Zullen de Italianen er met eere afko men? 't Valt erg te betwijfelen. De Priester in de sacristij Dit is liet deuntje, reeds twintig jaren afgezaagd, door al wat zich ongeloovig, anti-klerikaal, liberaal of socialist noemt. Het is een van die machtspreuken, waaraan ze hun keel schor en heesch roepen bij elke naderende kiezing. Daar zijn nog meer van die ezeldeun tjes; onder andere A bas la calotte! Weg met het papenras! Do nonnen op straat! De paters het land uit!.. Dit zijn de gewone gerechten der papenvreterij Sedert een tijd, waren de liberale en socialitische vrijlevers en vrijheidfreters daar gelijk beu van gewordenmaar ziet, men heeft die gerechten met een nieuwe rood-blauwe saus overgootenén libera len én socialisten hebben er een zoodanig aardigen smaak ingevonden, dat zo weer op tafel komen, bij elke libero-sociali- tischc vergadering. De liberale en socialitische pers im mers kan tegenwoordig geen nummer van haar orgaan laten verschijnen zonder de toewijding onzer priesters in allo soor ten van maatschappelijke werken aan te klagen. Het schijnt een bepaald orde woord van Links, en ook het hoog-ver- lichte Diksmudsclie geuzenbladje blijft niet ten achter om dit ordewoord te be antwoorden. Oh jawat moeten ze toch ook al doen; nu dat de katholieken, met de priesters en de Zendelingen aan 't hoofd, niets doen dan kartel- en logemannen, al platter en platter kloppen, onder het gewicht der geestdriftige betoogingen, den Zendelin gen ter eere, gehouden. Wat men trouwens ook doe, het volk met zijn klaren blik, met zijn gezond ver sland en zijn gezond oordeelmet zijn natuurlijken trok naar alles wat groot is en heldhaftig; heeft de grootheid ingezien van den moed en het offer van zijn kin deren missionnarissenen de schaamto- looze aanvallen der kartel-pers tegen die missionnarissen ais SCHANDALIG gebrandmerkt. Boontje is om zijn loontje gekomen, en 't volk, eens dat het loon geeft naar wer ken, het volk grijpt toe; en dan is het loon verpletterend. Nu hebben de kartelmannen beginnen inzien, dat alles zich tegen hen keert, en dat ze bij eiken aanval hun schoonste pluimen verliezen. Ze klagen dat de katholieken aanval len j ze klagen dat men ze belastert en zwart maakt bij 't volkzo kunnen niet verkroppen dat 't katholiek Gouverne ment den handel van 't land heeft ge bracht tot 5 millards wat geen enkel land ter wereld kan ze klagen dat ze verpletterd liggen onder de belastingen, die zij zelf opgelegd hebben onder hun bestuur; ze klagen vooral dat hunne vrij heid verdrukt wordt in scholen, op straat, in de pers, en nu, nu worden ze nog, op den hoop toe, zoo publiek vernederd. Ze gevoelen dat de wind slecht zit en hen op 2 Juni eene vlaag zal aanbrengen waar onder heel hun rood-blauwe boel zal vernield worden. Maar.,, dit alles mag het deel des volks dat ze verleid hebben, niet gewaar wor den, niet weten. De aandacht moet van dit alles afgetrokken wordenen daar ze niets dan bluf kunnen verkoopen op hun kiesmeetingen en vergaderingen, moeten ze toch het volk aan den band houden; de oude liberale duivel moet losgelaten worden men moot door groot geschreeuw en groot getier in plaats van bewijzen het volk naar de kiesbue leidenen daarom maarWeg met de PapenDe priester in do sacristijA bas la calotte! De Priester in de sacristij ofwel allen ofwel geene. Woest eens consequent, hoogverlichte bollen maar één enkelen keer, en legt eens uwe kop pige gewoonte af van te redeneeren, als een ezel over logarithmes. Indien AL de priesters in de sacristij blijven moeten, dan moeten er ook in blijven én de afgevallene El. Fonteyne van Brugge, en de wederspannige A. Le- mire van Hazebrouck. Maar nu, dat die twee mannen, die toch ook 't karakter en liet kleed van priester dragen, aan hun geestelijke over heden niet willen gehoorzamen; en buiten de sacristij POLITIEK en hevige politiek voerennu neemt gansch de anti-clerikale, en priesterhatende pers de verdediging van die mannen op; ze ver wijten de geestelijke overheid van on verdraagzaamheid aanslag op de vrijhei d„, verdrukking van de wer kende klas j), voor wien die priesters strijden en zich volop in de politiek ge worpen hebben. Welnu, waarom moeten DIE in de sacristij niet blijven en de anderen wel? Waarom mogen DIE politiek voeren en de anderen NIET?.. En blijven die anderen in de sacristij en doen ze geen politiekdan is 't, dat ze leegloopers zijnnietsdoeners menschen waarvan men meende, dat ze maar goed waren om boter te schooien en al wat ze maar krijgen kunnen.... en die zich met geen politiek bemoeien. Toch welen spijts al het geschreeuw, al het grove der beleedigingal het onbe schofte van zekere piscourantjes, blijft het een recht en een plicht voor den priester zich wel te bemoeien huiten de sacristij Uit den mond van een groot staatsman, die wel wat klaarder doorzag dan al de groot verlichten te samen heb ben we dit woord overgenomen. De priester moet zijn de man van alle tijden en de man van zijn eigen tijd. Hij moet wezen alles voor allenDoor zijn oorsprong, door zijn stand, door zijn zen ding, door zijn gezag, heeft de priester tot PLICHT op te treden in de groote sociale beweging, die op onze dagen zoo menig hoofd peinzend doet nederneigen, zoo menig hart van ontzetting doet klop pen. Wat de priester vertegenwoordigt, nl. de religie en het geloof is hedendaags door ÉÉN woord vervangen de politiek jj* Goede, zuivere rechtvaardige politiek voeren is het geloof verdedigen tegen de alvernielende en revolutionnaire politiek der kartelmannen. Daar is schier geen politieke kwestie meer of daar is een godsdienstige, eene geloofskwestie aan verbonden. En daaraan zou de priester mogen on verschillig blijven, zonder aan zijn hoogo plichten te kort te komen Waarom wordt hij dan uitgekreten als een heerschzuchtige, waar hij alleen toe- nadert tot de verachtelij ken en de uitge- schopten uit de liberale of socialitische maatschappijen? Waarom moet hij blijven in zijn sacristij Alleen hierom, dat de boozen weten, dat do PRIESTER ALLEEN het volk en 's volks kinderen de nederigen, de ver- achtelijken, de arbeiders voert in de armen van den Christus. Dat is het geheim van al hun priester haat, van hun aanvallen, van hun belee- digen, van hun schelden en schreeuwen Priester, blijf in uw sacristij Dinsdag 19 Maart. De bespreking der vraag tot uitlegging van M. Vandervelde aangaande de in krimping aan het recht van vereeniging der staatswerklieden en ambtenaars wordt voortgezet. M. de Brocqueville antwoordt, dat de verplichting aan staatsbedienden opge legd zich, voor wat hunne vereenigingen aangaat, volgens verschillige vakken te verdeelen, niet overdreven is, en bewijst dat hij evenveel vrijheid toegestaan heeft als de radikalen-socialisten Clemenceau en Briand in Frankrijk. De Onderlinge Vereenigingen werden toegelaten maar indien do staatsbedien den vakvereenigingon willen tot stand brengen, dan moeten zij hunne stand- regelen tot goedkeuring onderwerpen op dat zij zich uitsluitelijk met beroepsbe- langen zouden bezig houden. En op deze voorwaarden, zegt minister de Brocque ville, aanveerd ik de door M.Vandervelde voorgestelde dagorde. Maar M, Vandervelde die het zoo niet verstaat, trekt zijne dagorde in en stelt eone nieuwe voor, met het doel de be staande bepalingen die de heer minister wil behouden, af te keuren. M. Woeste verwijst het voorstel. M. Vandervelde zegt dat het recht tot werkstaking aan staatsbedienden niet kan worden toegestaan, dat zulks tegen strijdig is met het algemeen belang en stelt de zuivere en eenvoudige dagorde voor. Na eenige woordenwisselingen en eene opmerking van M. Buyl, die beweert dat aan christene vereenigingen alles toege laten is, wordt de zuivere en eenvoudige dagorde door 77 tegen 64 en 2 onthoudin gen, aangenomen. Een wetsvoorstel aangaande het toe kennen der staatspremiën aan de herver- zekeringskassen tegen ziekte en voor barige werkonbekwaamheid wordt be sproken. De heeren Thibaut en de Gbellynck d'Elseghem, die hot hadden neergelegd, geven er uitleg over. De maatschappijen van Onderlingen Bijstand tegen ziekte, staken gewoonlijk den onderstand aan hunne verzekerde leden achter drie maanden, bij uitzonde ring tot zes maanden. Maar dewijl ziekten dikwijls aan slepen, wierden herverzekeringskassen gesticht ten einde aan de leden dor aange slotene maatschappijen nog onderstand te vérleenen wanneer zij het recht aan onderstand van wegens die maatschappij hebben uitgeput. De heer minister Francotte gaf reeds van in 1906, met het inzicht deze herver zekeringskassen uit te breiden, bij mi- nisterieelen omzendbrief, 0,20 of 0,40 of nog 0,60 centiemen per gestorten frank, volgens dat zij onderstand verleenen ge durende twee, vijf jaar, of tot den ouder dom van 75 jaren, het is te zeggen tot dat de zieke werkman van het ouderdoms pensioen kan genieten. Maar een ministerieele omzendbrief kan altijd ingetrokken worden en de voorgestelde wet heeft maar enkel voor doel, aan het stelsel, door minister Fran cotte ingehuldigd, meer kracht en stand vastigheid te geven. De heer Denis, soc.zegt, dat hij het ontwerp niet stemmen zal, dat hij geens zins het stelsel der ondersteunde vrijheid kan goedkeuren. Dit stelsel gaf slechts geringe uitslagen, de geringe bijdragen der werklieden samen met dc staats premiën zijn onvoldoende om behoor lijken en langdurigen onderstand te ver leenen; zoo spreekt M. Denis en hij voegt er bij dat de verplichting, mot tusschen- komst der patroons en milde staatstoe- lagen alleen voldoende uitslagen geven kan. 't Is weer kiezing en de liberalen hob- ben bijna niets verricht. Wie bekent dit? Onze wakkere ver losser van Veurne-Ambacht. Het gouvernement geeft toelagen aan allerhande werken van voorzienigheid en vakscholen en wie heeft er meest van die toelagen genoten? Onze wakkere Buyl zegt hetde klerikalen en noemt de namen der werk zame klerikalen, zelfs noemt hij kloos ters, die door de liberalen gewoonlijk als stichtingen van onwetendheid en achter uitgang bestempeld worden. Welnu, is er ooit een volksvertegen woordiger geweest, die klaarblijkender de vadsigheid der liberalen heeft kenbaar gemaakt En zeggen dat er liberale en socialisle Kamerheeren, liberale schrijvers en gazetten gevonden worden, om die be kentenis toe te juichen en te verdedigen. Ik versta wel dat zij er zouden willen eene klerikale schuimtocht der schat kist van maken, maar dat zal niet meer pakken, iedereen weet dat die toelagen voor iedereen te winnen zijn Dank, verlosser van Veurne-Ambacht, eens te meer hebt gij bewezen, dat er veel liberale wakkere Schreeuwers zijn, maar weinig werkzamen. Ecnigo rechtzinnige liberalen beginnen uwe domme streek in te zien en de libe rale Mutualisl geeft u ferm op de kneu kels. 't Is verre gekomen, zoo te werke moeten gaan om de menschen to kunnen foppen. Rechten Neus. houdt de geuzen in voortdurende razernij. Luider en luider tieren zij 20 millioen aan de kloosters Dat is de grofste leugen, en schaamte looste fopperij. Het nieuw schoolontwerp is lieel en al ten voordeele der wereldlijke scholen. De kloosterlingen, die even bekwaam zijn en even goed klas geven, als wereld lijken, krijgen voor hetzelfde werk als de wereldlijken, slechts 800 fr., zonder verhooging, terwijl de wereldlijken van 1200 tot 3500 fr. 's jaars kunnen krijgen. De haat tegen de kloosterlingen kan allen laster en leugen verwekken bij de goddeloozen Wij lezen in eene liberale gazet dat de liberale partij hervormd is. Zij zegt niet of zij het liberaal program van over twee jaar ook hervormd heb ben 't Ware jammer, dat prachtig program ontdaan van allo vöoroordeelen, streven de voor recht en vrijheid, enz. onz. enz. alzoo te laten verloren gaan Och arm en prachtig program. Stömp Neus. te Aken. Op 12 tot 15 Oogst a. s. wordt een Katholiek Congres gehouden te Aken. Al de Katholieke Jonge Wachten van Belgie worden er toe uitgenoodigd, ten minste voor den stoet, op den dag der opening. Van nu af rekent men op 70,000 Duit sche betoogers. Hot lijdt geen twijfel op het mt oren- deel der Katholieke Jonge Wachten van Belgie, zullen zich op die betooging doen vertegenwoordigen met hunne vlaggen. Deze week hoorden wij de volgende beboffing over M. Buyl Ware M. Buyl katholiek, zijn portret ware in alle kapellen te zien. Zoo, zoo, Buyl een heilige of een wonderdoener 't Is een groot geluk manneke, voor M. Buyl dat hij liberaal is. Moest hij kalote zijn, er bestaat in al de liberale drukke rijen van 't land en bijzonderlijk van onze liberale confraters, geen papier genoeg, om al zijne dommigheden en politieke volksfopperij, die hij in de Kamer en herbergvergaderingen uitkraamt, te doen uitschijnen. Clercken-Eessen-Wouinen, In de vergadering der Raiöcisen-kas (Spaar- en leengilde) heeft men een ge drukt verslag der rekening, aan de be langhebbenden uitgedeeld. Uit dit stuk, te lang om over te drukken, nemen wij de slotrekening op 31 December 1911. Ontvangsten Uitgaven 408,035,56 fr. 406,538,74 fr. Batig slot Het zakencijfer 1,496,82 fr. beloopt dus tot 814,574 fr. 30. Het verhandelen dier kolossale som veroorzaakte slechts voor bestuurkosten 402 fr. 30. Alü» Op 31 December waren er 1-Moffin in den Bond. De spaarders krijgen 3*/0 voor hun geldde leenders betalen 4 In 1911 werden 224,682 fr. 69 als spaargeld gestort en 66,850 fr1, Aütge-

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1912 | | pagina 1