N VAN HET-ARRONDISSEMENT «e jaar /-,^pvpH|pi|||HIHBRIiillB|HR^^H Jz J/tJJL Rpu55elare Yper Poneringhe» Veurne yieii poort Oostende j3ruifr_0e Gent Kiezing. Staatso verzicht Schooloorlog. In de Kamer. Werklieden T"*®WI GOD EN VADERLAND Bureel der Gazette Wilqendijk.stua.at, 28. Drukker-Uitgever Gustave BAECKEROOT-CAUoEN. Gewone aankondigingen 15 c. de regel. Rechterlijke aankondigingen 30 c. Voor aankondigingei Verschijnt eiken Zondag. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar een jaar, er. 3,00. VRIJHEID EN MOEDERTAAL ZONDAG 12 MEI 1912 N° 19. De katholieke lijst voor de aanstaande kiezing zal opgesteld ziin in volgende -rmrrrf SENAAT. Titelvoerende kandidaten De Heer Vander Heyde, van Oostende. De Heer Struye, voor Dixmude. Plaatsvervangende kandidaat De Heer Struye, voor Dixmude. KAMER. Titelvoerende kandidaten De Heer Hamman, van Oostende, uit tredend Kamerlid. De Heer Maes, van Dixmude, uittr. K. De Heer Pil, van Veurne, uittr. K. De Heer Ronse, van Ghistel. De Heer Huyghebaert, van Nieupoort. Plaatsvervangers De Heer Baels, voor Oostende. De Heer de Coninck de Merckem, voor Dixmude. De Heer Bieswal, voor Nieupoort. Door vermeerdering van bevolking heeft het arrondissement recht op 5 ver tegenwoordigers en 4 plaatsvervangers. Van den oorlog'. Het eiland Rhodes bezet. In d'Italiaansche Kamer is het een fel gejuich geweest, in de drukpers van Italië is het groote jubelde Italiaan- sche vloot heeft het eiland Rhodes bezet en bemeesterdeen dor voornaamste Turksche eilanden van do Egeïsche zee. In den nacht van den 3 tot den 4 Mei stroomde eene afdeeling der vloot onder geleide van admiraal Viale recht op Rhodes. Terwijl nu een deel der schepen de hoofdstad bombardeerde, vaarden de andere schepen de baai van Kalitea binnen op 13 kilom. van de stad, en ze ont scheepten er op 2 uren tijds 8000 soldaten met kanonnen, geweren, krijgsvoorraad en mondbehoeften. Nu gingen zij het Turksch fort verrassen en innemen Maar de Turken, slechts zes duizend man sterk, zagen wel dat zij het tegen de overmacht der Italianen en vooral tegen hunne schutterij niet zouden volhoudenen zij vluchtten naar de berg streken waar zij zich nu versterken en den vijand afwachten. Want de Turken zullen het hier niet laten liggen, zoomin als in Tripoli, al wappert nu de Italiaan- sche vlag over Rhodes stad en fort. Sommige Italiaansche heethoofden willen nu dit eiland van 60,000 inwoners waarvan het meeste deel Grieken zijn, voor Italië inpalmen. Maar 't geruchte loopt dat de mogendheden er tussclien komen want Rhodes heeft een belang rijke ligging onder strijdkundig opzicht. Italiaansche neerlaagIn Tripoli gaat het den Italianen altoos slecht. Er wordt bericht dat zij op verschelde pun ten door Turken en Arabon werden in den strijd gelokt en met zware verliezen moesten terugtrekken. Marokko.Het zal daar eeuwig moei lijk blyven in dat Marokko. Sedert kor ten tijd heeft Vrankrijk hot bescherm- schap over Marokko. Dat wil zeggen, het meesterschap; want de Sultan Möelai Hafid is nu de knikker en soorte van slaaf der Fransche Regeering. Maar de onderdanen van den Sultan willen van de Fransche niet hoorenvooral de Arabie ren en Berbeeren zijn in opstand, en overal wordt de heilige oorlog gepreekt tegen de indringers. De Fransche regee ring kan alléén steunen op hare soldaten, de inlandsche policie zelve werkt de op standelingen in de hand. Daarom heeft het fransch ministerie een zijner knapste generaals naar Marokko gestuurd met versterking van troepen. De Marokkanen zijn dappere krijgers, met ontembaren moed, vlug te paard en beproefde schut ters. De Sultan Moelai Hafid is zijn toestand moede en denkt er aan afstand van kroon en troon te doen. In andere woorden de man ziet en gevoelt dat hij in den mulhoek geraakt, 't Gaat hem niet van goed te staan met de Franschen en met zijn volk. Maar zal daarmee de toestand beteren Er wordt gezegd dat zulke aftreding van hunnen Sultan de Marokkanen nog meer zal verbitteren. Of is het dan een list van den Sultan om de Franiohen te beduive- len en alleen meester in zijn land te blijven De toekomst zal het uitwijzen. Het is gangbare munt geworden bij de oppositie, de katholieken te beschuldigen dat ze een nieuwen schoolstrijd willen doen ontstaan. Dat kan men lezen in al de organen onzer tegenstrevers. Dat kan men hooren in allo tafelredevoeringen bij liberale ban ketten, in alle toespraken van alle libe rale kandidaten. De socialist Troclet heeft het in de Ka mer aangeklaagdde liberale heer Cocq heeft er het bewijs van gevonden in den Vastenbrief van den kardinaal-aartsbis- scjiop van Mechelen, en nader bij, ron dom ons, meent men ook, dat het de katholieken zijn, die weer den school strijd zullen verwekken, als ze in de aanstaande kiezing onder liggen. Meenen onze bekampers dat serieus of hebben ze wellicht geen geheugen meer Hoe wagen zij het de herinnering van den schoolstrijd, van 1879 tot 1884, weder op te delven, zij, die 2,250 offlcieele onderwijzers gesteld hebben voor de Keuze tusscUen liun geweten en hunne maatschappelijke positie? Wie deden dan de onderwijzers den duivel aan om twist en tweedracht onder de menschen te zaaien» 1 Wie dragen, tegenover het Vaderland en do historie, de verantwoordelijkheid van den strijd? Wie hebben den brand ontstoken? Wie anders dan dezen die de ongeluks wet hebben gestemd? Wie verloste het vaderland van dien gruwel, zoo niet de heldhaftige opoffering der katholieke partij, waar allen, zijdo aan zijde, streden, de bisschoppen en de politieke leiders, de priesters en de lepken, do rijken en de armen, de man nen en de vrouwen, de ouden en de jon gen, de Vlamingen en de Walen? Hebben onze tegenstrevers dan ver geten met hoeveel gewettigd misprijzen, zij van het bewind werden weggevaagd. De waarheid is, dat de katholieken den schooloorlog hebben onderstaan, en ton prijze der grootste opofferingen glorierijk volgehouden, maar verklaard hebben zij hem nooit. Dat zullen de katholieke menschen van Diksmuide ook zelf wel ondervonden heb ben, hier, zoowel als alle andere katho lieken elders. Maar wij moeten nog zoo ver niet teruggaan in het verleden. Gisteren nog verklaarde mij een vader, gedwongen te zijn, zijn kind niet te mogen zenden naar de school volgons zijnen keus; en toch, voegde hij er verontwaardigd bij, zij die me dwingen, ZENDEN hun eigen kin deren naar de school waar ik de mijne heb moeten UITTREKKEN. En dat gebeurt, terwijl men onbe schaamd en onbeschoft de beschuldiging ons toewerptGij zoekt twist en twee dracht onder de menschen. Neen, de katholieken zoeken geen oorlog, ze willen vrede. Ze willen vrede onder de Belgische bur gers door de oplossing der schoolkwestie, en deze oplossing willen zij doen steunen op de vrijheid en de rechtvaardigheid. Ze willen dat de armste ouders, evengoed als de bemiddelde burgers, en do rijken, INDERDAAD de vrijheid hebben hunne kinderen te zenden naar de school hunner keuzenaar eene katholieke school in dien het katholieke ouders zijnnaar een onzijdige school in het tegenovergesteld goval. Opdat deze vrijheid nu voor de armen geenijdel woord zij en niet kunne ge schonden worden moeten er zoowel voor de geloovige als voor de nietgeloovige ouders kostelooze scholen bestaan. Daar is niets dat wettiger en recht vaardiger is. Nu dan, het gelijktijdig bestaan dezer scholen is onmogelijk, zoo de eene onder houden worden op Staatskosten en de andere van hun eigen middelen moeten leven. In zulke voorwaarden wordt de gelijkheid aller Belgen een onzin, wordt de vrijheid een ijdel woord. Nochtans is dit wel de Jacobijnen-op vatting der liberalen en socialisten in deze zaak. Een der organen van de Brusselsche socialistische partij drukte in een zijner mededeelingen moeten uiterlijk tegen den Donderdag noen in het Bureel besteld worden, ten de twee Vlaanderen, zich wenden bij M. A. Lebbüue en C14, Nieuwstraat, 36, Brussel. ,75. Postabonnement, fr 3,10. Buitenland, fr. 5,50. Ten bureele 5 c. het nummer. godsdienstig o aar, te evengoed als het ijs. :ers der wereld- at nooit onder die belastingen en minister op dien dulden, dat olen ondersteunt ;ieken gekweekt ijn kinderen mij jongste nummers De heer de Broquev^lle is overmoedig genoeg voor te stellen, onderwijs, te o moedigen door toelagë onzijdig officieel onder* Welnu, de verdedi lijke scholen zullen schrijven, nooit. En dezen onder he: betalen, zullen tegen staan, omdat ze niet men met hun geld s< waar geloovige fan worden, terwijl het imfoers klaar is, dat het onzijdig onderwijsivoldoening moet geven aan elks geweteri- Zoode onzijdigheidvan het officieel onderwijs moet voldoening geven aan elks geweten Maar, ik, die katholiek ben, ik ver klaar dat mijn geweter.daar hoegenaamd niet mede voldaan is, <jn de gevolgen van dit onderwijs voor vorontrusten. Wie is rechter in mijfl gewetenszaken, Gij of ik Deze onrust wordt ven grievend, en misschien nog meer givoeld, door dezen die, van Gods wege, als rechters over mijn geweten aangesteld zijn, mijn bis schoppen en mijn priesters, in wie ik veel* meer vertrouwen heb, dan in de offlcieele woordvoerders op de gemeente huizen onzer liberale steden. En daar de katholieken oven goed en MEER belastingen betalen (omdat ze grooter zijn in getal), dan de niet-katho- lieken, zullen zij ook niet dulden dat men met hun geld scholen ondersteune waar niet-geloovige fanatieken gekweekt worden. Ten anderek als het Onzijdig officieel onder wij s VóoifnTrh li ihdöréïi n fel goed is, en hun geen Bevrediging geeft; dan moet dit ook waar zijn voor hot kind van den arbeider en ook den katholieken en geloovigen huisvader. in gelijke toestanden voor ALLEN gelijke rechten! Begrepen ergerlijke kwakzalvers? Dat de katholieken hun waakzaamheid niet laten verschalken .1 Aan liet hoofd van ons staatskundig programma moet be houden blijven de si armen evengoed als v Geen enkel deftig erf dat niet toejuichen zal. «VRIJHEID VOOR DEN ARME! Die vrijheid wordt ons door liberalen en socialisten betwist met eene hardnekkig heid zonder weerga. Toonen wij, in den kiesstrijd dat we met evenveel hardnekkigheid haar kun nen verdedigen en winnen 1 De Kamer van Volksvertegenwoordi gers heeft gedurende de twee laatste dagen harer zitting, nog al vtjel werk afgelegd. I)e bespreking dei wetenschappen en ku zijden de gelegenheid ven uit te kramen. «De Regeering is het Openbaar onderwijs vijandig, de aangenomene scholen zijn klerikale scholen, in sommige vrije scho- lioolvrijheid voor br rijken. éérlijk mensch die begrooting, van ton, gaf de linker- nne aloude grie kinderen een gebed tot het welgelukkon der kiezing. De katholieken willen 20 millioen aan do kloosters schenken. Wij zijn tegen den godsdienst niet M. Buyl beweert dat de vier millioen aan de lotsverbetering der onderwijzers bestemd, op schandalige en onrechtvaar dige wijze wierden uitgedeeld. De heer minister Poullet weerlegd al dien kiespraat zonder veel moeite en de begrooting wordt met' 86 stemmen tegen 61 aangenomen. De pensioenen vair liet onderwijzend personeel, de begroeiing der openbare schuld, de wet tot verstoring der Schelde te Antwerpen, en rie begrooting der buitengewone uitgavên en ontvangsten worden beurtelings ea bijna zonder be spreking, met schooiie meerderheid ge stemd. En de Kamerheren scheiden van elkander, om elk in zijne omgeving aan het kieswerk te vallen. Het was niet voor tijd ook, want die laatste dagen wierden die heeren der linkerzijde zoo razend, misschien wel omdat zij hunne onmacht gewaar ge raakten, het katholiek bestuur omver te werpen. Men kwam meer dfe eens bijna hand gemeen. De liberalen tegenover den landbouw. De liberalen gaan maar altijd voort in hmttio verkeerde redeneering, in hunne ongerijmde uitvallen tegen de landbouw- vereenigingen door de katholieken gesticht. Ze verkeeren in eene koorts achtige mistevredenheid, ze zijn op den doolweg; anders kan men niet uitleggen: want door hun schrijvelen bevestigen ze gedurig boven hunne voorgaande, werk loosheid, nog hunne groote onkunde en onwetenheid op den bodem des werk- krings van den landbouw. Zoo b. v. zijn de veekweekbonden, de geitenkweekbon- den onnuttige inrichtingen, ondoelmatig aangelegd, gansch mislukt en bestuurd door eenige boeren, landbouwloeraars, of ook door pastoors en onderpastoors, die al niet veel van de zake kennen, roe- keloozo woorden zijn deze. De voederings- wijze, de onderhoudingswijze, do rassen- kennis der dieren vragen degelijke weten schappen, ja 't vraagstuk der teeltkunde en overerving in den vee- en geitenkweek is diep en ingewikkeld Ehwel, al die vraagstukken hebben de katholieken se dert jaren grondig bestudeerd en be- wrocht. Ze zijn gehoel op d'hoogte, ze zijn mot hoofd en hand aan 't werk Zo hebben do opofferingen gedaan afzonderlinge proef nemingen te doen door inlandsche rassen met vreemde te kruisen. Ze hebben daar door eene noodigo en kostelijke ondervin ding opgedaan en meteen de vee- en gei tenhouders van gevaarlijke en groote on kosten gespaard. Middelerwijl hebben zij de inlandsche rassen afzonderlijk gedurig aan en van den helft verbeterd. Hierover zijn de vakkundige en de landbouwers het eens om dit te erkennen. Men werkt ge durig voort om door gepaste onderhouds- én voederings wijze, (loui gepasiu" ttHlo- zing de vee- en geitenkweek nog te verbe teren. Wij behoeven een vee dat zooveel boter en melk oplevert en ter zelver tijd goed is voor de slachterij, wij behoeven geiten die zooveel melk en boter mogelijk geven, die bestand zijn tegen het op stal staan, die bestand blijven met de gewone voedering onzer streek. Dat beoogen de vee- on geitensyndicaten in hunne taaie en doelmatige werkkringen. Wie zal dat laken? De liberalen en de liberalen alleen. Brugge en Geht werdén niet op eenen dag gemaakt. Onbedacht of onwetend moot men spreken, om te beweeren dat de vee- en geitenkweek in een tweetal ja ren kon hervormd worden. Met op den ingeslagen weg voort te gaan, zullen de katholieken de vee- en geitenkweek alge meen verbeterd en op eenen geheelen eer sten rang gebracht hebben. Wat den peerdenkweek betreft, overbo dig zijnen lof te spreken hij is gedurig aangerezen tot op een punt van weerde en beroemdheid tot in de verafgelegenste natiën toe ons zwaar trekpeerd wordt door de vreemdelingen graag opgeeischt, zoodat het eene bron van rijkdom gewor den is in ons land. Met altijd voort te gaan in 't inrichten van prachtige prijskampen in 't toereiken van buitengewone prijzen en bewaringspremien heeft het katholieke Ministerie den kweek zoo goed vooruit ge dreven. Hier valt het stichten van kweeksyndi- caten moeilijker, ingezien 't klein getal kweekers op sommige gemeenten, de werkkring breeder wordt, een geheele reeks parochiën hetUaafr. Men heelt -or reeds hier "en daftr gesticht. Men vindt cr die geen loffelijke zaken doen Misschien ligt het aan gebrek van inrichting, kennis of bestuur De geuZën, eigenaardige wijsneuzen be knibbelen ook de voordrachten, Welnu deze worden gegeven of tewel door de gewettigde Stkatslandböuwkundigen of te wel door andere afzonderlinge vakman nen die kennis en ondervinding hebben in hun werk en des te meer zich kunnen toe leggen om hunne taak nuttig af te leggen. Wat de Geuzen nog meest beknibbelen en zoo kwaad en leelijk maakt, is dat bij na aan al die bonden zonder einde, zoo zeggen ze't, eenen onderpastoor is toege voegd om politieke te maken 'tls waar, de priester is erbij, waar 't geldt der geestelijke en stoffelijke belan gen der maatschappijDat is geheel na tuurlijk de geestelijke en stoffelijke be langen van den mensch staan in nauw verhand met elkaar, is de mensch afhan kelijk Van'Göd voör zijn geestelijk leven, hij is hét'ook voor zijn tijdelijk leven, die hij beide moet terug brengen tot Hem die Heer en Meester is van alles. Wannéér de priêster de' geloovigen" bij staat in hunne tijdelijke zaken, bewerkt hij tevens hunne geestelijke en eeuwige belangen, die twee dingen zitten ineen. De geuzen heeten dat politieke, wij noe men dat eene edel en verheven taak, die boven d§ politieke staat. Daarbij nog zijn het veelal de prieste die eerst meegeholpen hebben aan >Vo zij de van dienstweerdige leeken om die wer ken en vereenigingsbonden in 't leven te brengen. Alle beginsels zijn moeilijk. De priester heeft daar geen rechtstreeksch stoffelijk belang in, hij geniet het ver trouwen der burgers, zoo paiste't hem Zeer wel den grond to helpen bèreidon, de gedachten te verspreiden, de voordeelen dier inrichtingen van bonden te doen aan kleven. De priester is er dikwijls noodig om de geest van verdraagzaamheid, van vrede en broederliefde in Christus te doen leven en behouden. Nog iets waartegen de geuzen aandrij ven en als schandalig betitelen, is dat sommige besturen dier bonden eene jaar- lijksche mis vragen aan den Pastoor, om den zegen van hierboven over hunne stal len en vruchten te bekomen. Welnu de besturen zijn daarin vrij en doen ze dat, zo hebben gelijk. Ze herdenken hierdoor de Heilige Boeken waarin staatniet hij die plaht of begiet, maar God is het, die den wasdom geeft. van de jaren 1846, 1847 en 1848. 't Is beslist en gestemd gij trekt ook de 65 frank, mits, zooals deze van 1843, 1Ö44 en 1845, in 't geheele 18 fr. te stor ten. Velen zijn reeds in regel, de andoren zullen de gelegenheid hebben zicli in regel te stelien. Bemerkt wel wat onze politieke tegenstrevers et- ook van zeggen,- 18 fr. zijn geen verloren geld, maar bren gen u nog kroos op, een toemaatje bij liet pensioen dat ge gratis trekt. Jammor dat er zooveel tijd nutteloos verkwist werd in de Kaïner, maar nu reeds moest het volledig ontwerp over de pensioenen door onze katholieko volks vertegenwoordigers neergelegd, gestemd geweest zijn. Niemand is de schuld van die vertraging dan Buyl en geheel de klieke van babbelaars. Vergeet dat niet, werklieden, en zorgt dat onze vrienden aan 't roer blijven, wilt gij dat hun ontwerp minstens 360 fr. 's jaars aan alle werklieden en dat zonder vermeerdering van lasten, bij den aanstaanden zittijd erdoor ga. Merckem. De nieuwe zetel. De Gazet springt op den schans En leidt 't kleine volk ten dans Zij wilt 't al te pulver zetten. De pen die roert De vijand loert En wilt 't Katholiek verpletten. Wij zenden Buyl met Serruys Naar 't Brusselsch Wettenhuis Zoo schrijven de geuzenblaren. Het meest verheft Men 't beste treft. Wij zenden die geuzen.... varen. Eidaar nu 't gouvernement Voor ons arrondissement Een nieuwe zetel komt te zetten, Wij moeten hem Door onze stem Hebbes... en den geus verpletten. Hoogst stond steeds ons stemmen tal In 't Diksmuidsche overal Maar Oostende komt te schrijven Wij willen best Als overlest 't Record nog eens meester blijven. Dat wordt nooit geen waar gewis Als 't voor Maes en Coninck is Die wij al zoo zeor beminnen. Wij werken al Bij 't vriendental Om een stemme bij te winnen. En zoo blijft 't Diksmuidsche wel Als vroeger de baas van 't spel; Ja de bliksem onzer tijden. Geen duizend man Ons deeren kan We werken fel en we strijden. Wij werken en wij strijden fel Tegen duivel, geus en hel En allerhande vijanden. Onz' strijd bekroond Is wel beloond Wij kloppen blij in de handen. i 6 V len van 't Ant.worp^c.q^lfBiU mivn aan de

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1912 | | pagina 1