i st n n en >s- yd rs, e- ch en n en e- n, e— de fe ll, en icr r- 1s- en 3 aenleg, zitting houdendete Veurne, in daelen 7 Sep tember 18.15, en zal plaets hebben lef interventie en ovcrstaen. van den beer Vrede-Rechterj van ’tcanton Veurne, door bet anipt van den notaris Mormop, resi- deérene tot Alveriughem, alsdaer toe benoemd by het zelve vonnis. Den Instel hééft plaets gehad op Zaterdag a4 Sept. i8a5. enden Overslap zal plaets hebbenden Dyssendag 4 October naerst, meteen uere namiddag', ter auberge bewoond door Sr 13 lamme,\ev plaetze van AJveringhem. De conditiën en tytels der verknoping, berusten ten comptoire van den voornoemden notaris Morliox, als ook ten comptoire van den notaris Clep, resideérende te Veurne. 1 [3] Patrimonieél Hofstedeken met 8 'bund. 35 roed. 28 ellen Land pe Ie pen in het pc meente van Oost- duynkerkeby Nieupprt, te koopen. Op Dyssendag 27 September t 820 hoéft plaets ge had den Instel, en op Dvsendag 4 October naerstko- mendc den Overslap, om twee neren namiddag, in <1’auberge den Papcpaey, op de Markt, binnen de stad jNieuport Van een beliuvsd en bebpuvvd Hofstedeken, Scheure en slaliinge, geeoniposeert vandén rioinber van 8’bund. 35 roeden 28 ellen lands, vva'erat’<lc helft gars, en de andere helft excellent zaeylandalles zeer gerieflyk ge- staen en gelegen in hel gemelde gemeente van Oost- duynkerke, ontrent en van zuyden de stad Mcuport, na-b', de Pcllikaen-bruggeèndevaerd van ISieuporl naer Veurne, paelendc de landen ter zuyd-zydê aen het voordeézen Lagaengocd, en ter andere zyden aen de hospice-landen te INieuport, in pagte gebruykt door Philippas Van Loo, tot a56 guldens 82 cents nederl. geld ’sjaers, boven de grönd-belastingenwiens pagt cyndigt met Baefmisse of 1 .sten October i83o. De voorwaerden van verkooping, benevens de tytels van eygendom berusten, t’elks inspectie, tenkantoore van den notaris Jooius, te INieuport. in fi ll, en de '3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1825 | | pagina 3