I 1 i I i 111 ;,(r 1 11' I 65 'o 13a5 en de andere 1826. I Het herstellen van het lhmd-b;og- straatje met de groole markt en levering der noodige Keyen. Bbdrag der Begrooting11. 6,g{8 01 liet houwen vaneenen Born-waler-put met arduinen Pomp, op welke emien koperen Lantarn moet geplaatst worden. Bedrag der Begroeting. 1,671-87 Het herstellen van l)akkery,-Sehryn,- Glas-Werkenetc., (ot onderhoud van het Stad-Huis. Bedrag der Begroot ing De Burgemeester en Schepenen der Stad Keurnc. Verwittigen het Publiek dat op den t5 dezer maand January, om negen li-eri voor middag. in eene der Zalen van het Stad-Huis, /,;i oo gega.m worden tot de aanbesteding by afbod «lei- volgende Stads-werken. I I Het nieuwmaken van eene liiool in steen. Bedrag der Begrooting. i?4-85 En ’tnieuwmaken van zes Brand-I ad ders, waar af vier met yzer hakeii. 9,154-38 Er is gebragt in de Stads-Begrooting voor op de herstrating van het lland-boog-straatje groote Markt, eene soin van fl. 4’000'> cn sommen zullen vergoed worden uit die van De Conditiën en Besprekken berusten, ter visie der Liefhebbers, in bet Sekretariaat dezer Stad, waar elk zich kan onderrichtenalle daag, uitge zonderd de Zondagen, van tien tot twalf uren in de voor, en van twee tot vier uren in de na middag. Gedaan te Veurne, den 9 January 1826. De Burgemeester en Schepenen, Get. A.-H. De Mot ciieron. Ter Ordonnantie De Se kre tailst Get. Prignot. i» i I hr H TE WETEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 2