i 57’-s7 ia4-85 65-So Siad, uitge- iren in dag. nen, urne. dezer ag. in ’ega in Igende i54-38 18a5 itje en andere 16. ïr visie ri ai ai arêj üj FjTi'Era’Hrararersrerarejaja. B 1^1. J N G A 1 AE A 7 ZUfFLGHEDEN. I van a N. >T. ^8 ot (;vBy ordonnantie des konings van den (|C.ooo mannen geroepen op de klasse (j n 15 luaei le bt acr aen gevoegt, dan de bevolkinge tot 30.451.191 zielen. NEDERLANDEN. Brussel, 11 January. Men verzekert dat het Gouvernement alle dc stukken ondeihandelingen met het hof van Hoornen gaet doen uytgcvM. Vlissinge.v 7 January. Inliet jaci t8a5^ zyn voorby Vlissingcn en langst de Schelde Linnen gekomen 777,011 uytgezeyld 717 schepen. Het franseh miuisteiicel avondblad l’ 1'. toile bevestigd deluding dat den t»6deccinb. te Petersburg, het manifest van keyzer Nicolaes den I afgekondigd is. Dien zelven dag moesten der egimenten van de garde den eed afleggen; ten elf tieren ’s morgens was zulks van het metsten deel der zelve geschied, doch eenige bleev<.n agter. Men vernam welliaisl dal het regiment Moscott weyfielde; twee E N G E I. A N D. i 11.V3o December. J, d- 77,/m* .au Inden mesi men de volgende begrooting der ewooue iaerlykxiie verl.-«vking binnen Londen; de uyt- Kl.'ti’ekthuvd dair 'vau markt de zelve bclangryk genoeg om aen OL/.C lezers te worden medegedeeld. De viugten en groenten in Roze hooldstad verb’.uvkt. weiden meestal inde omstreken der zelve gewonnen op lüvm 6000 akkers, die als hoven bebouwd zvn. en welker bewerking in den winter aen 3o;opo en in den ziimcr aen dry-maél zoo veel heden eenen middel van bestaen verschaft. olgens dc daer van ingewonnen lystenzyn in 1822 op de Smithüld-maikt verkogt geworden 149,885 runderen, 2. («u. kaiveien, i,5o;,o;)b schoepen en 20,000 verkens. Dit is noutans niet het geheel. De gausclie weerde van het te Smithfield vei'kort vee word op 8,>00.000 ponden st. geschat, en die der vrukten en groenten woid op een nullioen berekend. Het ver in hvk van terwe bedraegt elke dry maenden een mdlioen, waer vati men berekend dat ruym vier vyldc tot brood verbakken wad. liet iaeilyksch verbruyk van boter beloopt 11,000 en dat. van kaes iSooo’ttm (Zyr/?< iavteii). Voor melk word, zoo men beukend, jaorlvks een nnllmcn aöo.ooo pond uytgcgeven. Het dcb.el der poeliers wmd lus.clieu de 70 en 80000 pond steel, bicioot. dat van lu i wild hangt af van dcszelfs meerderen of nniideieii invloed, m.ter den handel in konynen gaet alledenk- lu-etd te boven, men zegt dat zekeren koopman geduerende een gi oct g< deel te v au het jater wckclyks alleen 14,000 verkoopt; iiv i.mi dc zelve door ?.5o a 3po mannen en viouwen langs de suaoten ter uytietnmg rouddraegen. VRANKIIYK. Paf.vs, i3 January. --.1-*-• 2 dezer raaend, Worden van 1825; de Jotinge zal leginucn. Men ziet uvt dc tafel Van verdeelinge 1van Vrankeryk beloopt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 3