(4) -O compagnien van dit regiment kwamen met het vacndel uyt de kazern proclameerden Konstantvn I voor keyzer begaf zig naer het Isaacs- pleyn, kreeg byval van de gcineene volks-klas, van de soldaeten van lief *<*giment lyf-grenadiers en vau de matroozen dec garde. Den generael Miloradovisch begaf zich ter plaats om de oproerende bende die omtrent 2000beliep,toe te spreken, hywierddoor ecu man in burger-gewaed een pistool op de borst gezet en afgebrand waer hy eemge ueren daer nae den geest gaf. Keyzer Nic.olaes begaf' zich in persoon tcit plaats om den oproer te s i len doch te vergeefs.- De oproeringen hadden zich in bataillon carré geschoeid; niette overreden zyndc, wierd de gewapende magt er op afgezonden, die de zelve uyt een dreef en in alle rigtingen verstrooyde. Men rekent dat er 200 dooden gebleven zynten 6 ueren was dc rust hersteld, doch de troepen zyn blyven byvouakceren. Veubne, 18 january. Den verjaerdag van Z. K. II. de Princesse van Oranje, ge boren den 18 January 1795, word heden alhier gevierd door het luyden der triomphc-klok en het uytstckcn der nationale Vlag. Een groot aental leden der Socicteyt van II. Cecilia, onder de zin-spreuk Amor Docet Musicamzullen morgen avond op het Stad-IIuys een Concert geven. Over dit Concert en het voorgaendc, welk door d’heer Sigismont was bygewoond, zullen wy, in eenen volgenden Numero, eenige acnnierkirigcn maeken, om te bcloonen dat de liefhebbery van de sclioone Muziek-konst meer en meer toeneemt in onze stad. In de groote steden is het de gewoonte dat’cr vuer ontsteken word, ten tyde dat het zoo koud is, in eenc publyke plaets; om de arme lieden te warmen; bet wacrc te Lopendat deze stad en andere van dit gebruyk inoogten prolyteércn. VERTEGENVVONRDIGING VAN ’TNEDERLANDSC1I VOLK. ABRO.VDISSEMLNT VEUBSE. In alle constitution!: le Gouvernementenword het volk- vertegenwoordigtom met den vorst de wet-gevende magt uyt te oeffenen. De Nederlanders blyven hier aen niet te korthet volk word door de Staeten-generael vertegenwoordigt. De Staeten-generael bèstaen in twee kamers, eene dier kamers bestaet uyt 11 o Ledenbenoemd door de stoeten der provintieri; de andere kamer, Welke den naem van eerste draegtis t’zaemen-gesteld uyt niet minder dan veertig, en niet meerder dan zestig Ledendeze worden door den Koning voor hun leven benoemd. De Leden der Kamer welke den naem van tweede draegthebben zitting geduerende drie jaeren. Kolgens het art. 14 j der (frond-weter word aen de Stoeten der provintien opgedraegen, het verkiezen van Leden voor de tweede Kamer der Ster et n-gene.raelin of buy ten hun middel, en zoo veel detnlyk uyt alle oorden van hunne pro vin tie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 4