(5-) >1 aan de t volk ?t tiyt word ITHIEJ OLK. kazcru Isa’a es da et en garde, erende or een irand, bcgai* rgeefs. niet te die de rekent e rust steken :ts; om andere ■e- ict e» G< >or hi Vlag. EC1I.1A, lorgen bncert roond, .ingen ilioone 5 dier •n der eerste .en '.oning den aeren. 'toeten ->or de iddel, f. Men ziet dus dat den wil van den w.et-gever is-dat'de Leden der tweede Kamer uyt'alle oorden der provintie verkozen worden, Den franschen text zegt onder andere dans les diverses parties de la province. Een arrondissement is ongetwyffeld renen oord van belang {une'partie) van eene provintie; en dus behoorde elk arrondis sement ten minsten een Lid te hebben in de generaele Staeten. By voorbeeld de Staeten der provintie JEest-vlaendercn benoemen tot 8 Leden der generaele Staeten {art. 79 der grond-wei) en deze gekozen zynde in alle, de oorden der provintie, {dans les diverses parties de la .province'), daer zoude uyt volgen dat het arrondissement Veume een Lid zoude hebben in de generaele Staeten; dit zoude daer-en-boven juyst conform zyn aen de bepaelde proportiewant het arron dissement Veume is meer dan het achtste deel der provintie; men zoude alzoo onder de acht te benoemen. Ledene?n uyt dit arrondissement bonnen kiezen. diet is te hopen dat dit op tyd en stond and,er het-oog dier provinciaele Staeten zal gelegt worden, de welke zulLn.konnen kiezen eenen persoon van het arrondissement Ideume, bekwaem l om de belangen van dit arrondissement in de Staeten-generael en voor den troon zelfs, kenbaer te .maeken. Vervolg van Z. M. besluit nop*ns.de nieuwe inrigting der bede laars-werkhuizen enz. 21. De bedelaars zullen op eene betamelyke wyze -en' met nienschlievendhcid behandeld worden, zoo veel.mogelyk in de strengste verhouding tot hunne noodzakelykste behoeften,, welke zullen beoordeeld worden naar aanleiding van hunnen staat, hunne jaren en verder omstandigheden. v 22. De dagelyksche ration zal zoo in hoeveelheid- als -in hoedaniglieyd, naar het verschil van jaren, gewyzigd worden. De volwassenen zullen ’sdaags een half pond roggenbrood, zuiver en ongemengd, bekomen, drie vierendeel pond aardap pelen of eene portie andere groenten daar mede overeenko mende en 16/10 kan rumfortsene soep. Deze ration zal voor de kinderen, in -verhouding tot huü leeftyd verminderd worden; de kleene kinderen zullen een nader te bepalen ration tarwenbrood bekomen. De grysaards van zeventig jaren en daarboven zullen twee- niZ’l ’sweeks vleesch bekomen, en een kan bier ’sdaags; hun brood z?l half uit tarwe, half uit rogge bestaan. De meert ere kosten van het onderhoud der grysaards zullen gevonden worden uit de bezuiniging, waartoe het onderhoud der kinderen aanleyding geven moet. Ingeval dit niet voldoende was, zal men- by gebrek alle andere middelen, daartoe gebruik kunnen maken van fondsen vermeld by art. 43. a3. Aan de. arbeiders zal, na verloop van hun leertyd de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 5