ge- I (be id, dc- 24. xi3. o. 8. BURGERSTAND DER STAD NIEUPORT. Gedurende de Maand December 1825. Huwelyken Geboorten Sterfgevallen Gedurende het jaar x8a5. Huwelyken. Geboorten. Sterfgevallen terj ery tlen 'dijj ing al ten sen )0- onr ten 'ere !cu jrn ten len inn le eks en iet en >rn te or- hlc 122. 10. t!t dat J fit rl ie le naar txu - t rooiuscli katholijkeu een piotestantschgeestelijke aangesteld’worden- wanneer echter het getal der geloovigen van de eene of andere’ gezindheid 7.00 gering mogt wezen, dat de aanstelling van eenen bj.ondc.en geestelijken voorbet minder getal, met buiten evenredi" lie.d gaande kosten zoude verbonden zijn, zal in de behoeften van <leu godsdienst van het minder gctal üp cene andere nd w.jze worden voorzien, hetzij door eenen naburigen geestelijken hetzij daardoor, dal de belanghebbenden uit dit gesticht in een’ ander verplaatst worden. 30. In al de bedelaars-werkhuizen zullen elementaire scholen gehouden woorden waar de kinderen zullen keren lezenschrijven en cijferen. De onderwnzer za. zijne lessen in dier voege inrigt en du de kinderen van beide geslachten, die eenen b i en de noodigc geschiktheid hebben om tot onderSe„Ve wonkn ongeleid, daartoe bekwaam gemaakt worden, en in staat gesteld’ om als ondermeesters ?n laterals meesters te worden aangesteld' 31. Dc onderwijzer zal alle zondagen, twee uren des morgens en twee uren na den middag ouderngt geven aan dc volwassenen die van dezelve zouden mogen verstoken geweest zijn; tweemaal’ ’s weeks zal des avonds één uur worden gewijd aan het herhalen alh-r lessen. 3z. De l-edelaars, die geen voegzaam gebruik zullen maken van het godsd.eshg en zede ijk onderwijs, het welk zij bekome» of van het .utderngt m de scholen en handwerksscholen gege’ve.! wordende; of die zig onverschillig of wedersnannia 8e8even zullen door straffen, geëvenredigd aau 1P hetoonen I......»;ten,s jij“SX. le dien einde zullen zij kunnen gestraft worden, door de be sturen en op de wijze nader bij de bijzondere reglementen te bepalen- {Het vervolg par naasten). Sian, en bij allen de liefde voor den arbeid en het Verlangen en. ..„.„..vip,, Pa aankweeken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 7