lyj,y r IIP n H '1 I ter in- van den Notaris Alveringhem. Te placeéren op hypotheque 5,5oo guldens a 5 p. Te adresséren aen den notaris CR1EM, te Rousbrugge. raia.rataraj2.raj2 rarajBjajajarajararsjHrarajaJBiHjara.'ej BELANG LYKE NIEUWIGHEDEN. Mul fill w I Houttiem. VERKOOPING. Dyssendag, vrezende denaöMaerte 1826, den Instel, en den 11 April daer naer, den absohiyten Overslag t’elkens ten twee ueren na middagin d’herberge be woond by Pieter Terlinck, ter plaetze van Houthem, van ,t°. Een schoon Iluys, beslacnde in Winkel, Woon- huysKeukenboven en benede KamersStallingen met Bakkerie oost daer aenGrond en Hovenier-liof, grootontrent de 8 roeden 75 ellen, gestaen en gelegen ter plaetze van Houthem, lest bewoond door de weduwe van Franciscus Been, en als-nu door sieur Joseph Van- geluwe; om door den Kooper in liber gebruyk te gaen met eersten Mey naerst; belast met twee capitaele los rentenvan 56p guldens nederlandsch, diesd’helft croi- seérd ten advenante van 5 p. ®/o by jaere, t’elkens ver- schvnende den 12 Mey, end’andere helft a 4 172 p. °Z° jaere» t’elkens verscliynende den 19 November; waer mede den Kooper betalinge zal mogen doen; 2.0 Twee kleene Huyzen, houdende van oosten aen ’tvoorgaende, bewoond by Anna Nalkeen andere, ter gezeyde plaetze van Houthem; om door den Kooper daer af in lyber gebruyk te gaen met prima Mey naerst. Alle welke gezeyde Huyzen zullen ook by cumu latie te koope geveyld worden. Op vooraeelige Conditiën, berustende, speclie van een-idér, ten Kantoore MORL1ON, ter residentie van I, w i - TURK YEN. Constantisopelen 10 Februaiy. Den franschen ambassadeur, graef Guillemiuot, hééft zyu bezoek van vertrek, aen den Sultan gedaeu; hy gaet in weynige dagen naer Parys toe. Gcpasseérden nagt Lebben vvy hier schokken van aerd- beving gevoeld; den mufti hééft algemeene gebeden bevolen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 2