11 M!r: I H (6) Crombeke. □o Koop. Eenepartye Boschgroot 56 roeden3g el., gelegen op Crombeke, aen de bcke, scheydende Crom beke on Westvleteren, aboulleérende noord ’tbosch van d’heer Vandcrghote, oost de bosschen van dendiscn van Westvleteren, en van d’hoirs van’t Recht, mits- gaedcrs ’tzaeyland vanFerd.Debyzer, zuyd ’tzaeyland van den zelven Debyzer, en west’t bosch van de Kerke van IJoulhem. Gescholen van 5 jacren. 22 Koop. Eenepartye bosch, groot67 roeden5i el., gelegen alsvooren, aboutteérendc noord ’tbosch van d’heer Haemers, oust ’tgonne van Jean De Schilderc, zuyd en west de Doorne-straele. Gescholen van 2 jaer. 21 Koop. Eene partye Boschgroot 4? roeden 78 el. gelegen als vooren, aboutteérendc noord t bosch van d’heer De Vos,oost ’t zaeyland van den disch van Oost- vleteren, zuyd ’tzaeyland van d’heer Lehon,en west ’tbosch van de Kerke van Beveren. Geschoten d’helft van j jaer, en d’andere helft van 3 jacrcn. De Liefhebbers, om deze Bosschen aengetoond te zyn, konnen hun adresseéren aen Joannes Gruwez, te Crombeke. 2.3 Koop. Eene volte Weyde, groot 1 bund. 45 roed. 4 ellengelegen op Bambekein den oost-hoekabout teérendc noord ’t land van sieur Francis Moeneclaey, d’heer Bollaert, en’tgars van sieur Charles Lootvoet, oost’tmaeygars van sieur Ignaes De Breyne, zuyd den d’Yzer, en west’t gars van sieur Philippe Woutters. Gebruyktby S.‘ Joannes Lootvoet, tol S.‘ Maertens 182g, a 72 guld. 76 172 cents byjaere, hovende belast. Rousbrugge op IIaringhe. 24 Koop. Een Iluys met zyne voordere commoditey ten Grond en Erve, staende en gelegen in het Dorp van Rousbrugge, in de Haring-stractegebruyktby Joseph Cardinael, tot 1 Mey 1829, a 3a guldens 69 cents ’sjaers, boven d’impositien en refection. De Verkooping van dc 23 eerste Koopen zal go- neuren uyt kragte van octroy, verleent door den Lribunael van Veurne, den 18 January 1826, ten overstacn van den beer Vrede-Rechter van ’tcanton I W!S| KI Pi 11 H U! Era jh 'i I I',' O'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 6