1 I I I u 7 de mosquec's of tempels op dit teeken erneémt iu$n de pyp, en men begint te eten. Deze eerste maeltyd ordinairelyk ligt genoeg, word gevolgd door wandelingen, vergaedcringcn; en alle soorten van divertissementen. Men doorloopt de straeten, verlicht door lampenlangst alle kanten; zelfs de stads-poorten zyn open; en men geloofd alles te mogen doen om dat men gevast hééft den geheelen dag. Toen houden de christenenen zig op hun wederhouden om met de turken in geen onverschil te geraeken, want zy zyn zeker dat’ze geen recht zouden gedaen worden, indien zy van de zelve mishandeld wierden. f '1 'ie zin a at den legene s men 7 |i 1 'asten eéft. anee’le deurd men eerd zwart ag te Deze >men rdeel Zoo k tot ken alle ie lezen» sstc. iherder r jaeren jaeren ie voile ilkinge et welk srderen een of tze van en zit, d’heer a twee ok een den rechter antwoord n n n nomen, ntelyk lurven tn wy i Mey iccine dat ongen tomen tier op Naer deze nagtwandelingcn een-ider gact naer zyn huys, en eenige ueren voor dat men kan een wit uyt een zwart draedjen erkennendoet men eene groote maeltyd waer dat al het bests en kostelykste eten die men kan krygen, opgediend word. Ilct is daer eene geestige manier van vasten. Naer deze maeltyd, en zoo haest de zon begint te ryzenhet meesten deel van de genoode leggen hun te slaepenniet in de huyzenmaer op divans, gcplaetst aen de deurenom dat alle mensclien zouden getuyge zyn van hunne penitentie, en het ia geheel raer dat zy in het publyk verschynen tot des na middags, ten waere dat’cr eenigte zaeken die onmogclyk konnen verzet worden, hunne ruste stoorden. Noyt is de justitie slegter uytgewcrkt als in den tyd van deu grooten Ramadan, den vasten verzekert de pligtige van ongestraft te blyven. Als’er cenen man eenen anderen voor het recht daegd, Li.. 1 1 aen deu acnklaeger Het is waer dat hy u mishandeld heeft; maer den armen man vast aenziel zyn aengezigt; hy is medelyden weêrd liy is zoo flouw dat hy zou sterven met den eersten stok-slag. Den vasten verflouw: ons het lichaem en het verstand, ik weéte zelve byua niet ware ik ben; de zwakheyd doet ons hoofd draeven, wat wilt.gr dat ik hem doe? Ik maeke u zelve zynen rechter. Ziet hy sta 1 om te vallen van flouwte. Wilt gy dat ik hem doe bezwyl.eu onder de slagen Dat zoude eene vreedheyd wezcii. Naer deze dertig dagen penitentie volgen er dry van vergeesti giug. Van dags te voorenbegint men divans te plaetzen op'alle de merkten en andere plaetzen, gedekt met tapyten; en het is daer dat men eétdat men alle visiten ontvangten dat men de speéieu aenschöuwt die gedaen worden van morgens ten acht ueren tot deu io ueren’s avonds. Vevuni, .24 Mcy 1826. Mynheer, Jlebbe lest-mael u geg-ven een kort verhael dat mynen cozyn te Parys woonende my schreef van eene bakkery k vapeur, maer dat is nog zoo wonderlyk niet als dit Ziet het gene hy my nu schryft Er zyn alhier wonderbaere baden opgeregt door eene zekere dame Dulac, in rue Copeau n.° tl, by het hof des honing». Jk zegge wonderbaerewant het is waerlyk de fonteyne

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 7