II I ,1 'SrarazsrarararHra ararHisra^-era-Hre^^ BELA V JL YKE NIEUIV1GHELEN. EYLANDEN vaN DEN ARCHIPEL. - Syr a, 29 Julius. -- -V I 1 11 Men heef. eu 27 ’s morgens eene groote kanonneering gehoord aen den s.a u van Sanios, en uaer eenige ueren. vernamen wy dat de grieksche vloot een linie-schip en twee fregatcn verbrand ha 1 van den kapitau-pacha. Ten zelven dage in den naer-middag hééft eenc martingane, uyt Candien tc Scio aengekomen, gezeyd van de grieksche vloot, vier-en-veertig zeylen sterk, ontmoeten vernomen te hebben,dat de Grieken maer een enkel schip van den kapitan-pacha verbrand hadden. Zy voegt daer by, dat Ibrahim, willende dringen in de bosscheu van Maina, zes tot acht duyzend mannen verloren had. ITaLIEN. Livorno, 26 Augustus. Naer het gevegt van Armiros, het welk tien neren geduerd hééft, dedc Ibrahim (den 4den jul>us) met dry duyzend mannen «ene landing te Deras. Aldaer geénen wederstand gevonden hebbende, verwoestte hy Pyrgos' en Zimora en naederde Caca- voulia. Geducrende deze onderneémingen wierd de kust door Ibrahims schepen beschoten; maer Constantinus Mauro-Michalis, die zig aen bet hoofd zyner twee duyzend Spartiaten nae de algcnieene legerplaels der Grieken meende te begcéven, dedo zyne troepen tegen de Arabcn trekken, en welhaest begon een hardnekkig gevegt, het welke dry dagen duerdeMaer de Spartiaten eenige versterkingen bekomen hebbende, dreeven den vyand op de vlugt en agtcrvolgden den zelven tot aen de zee. Men ver zekert dat meer als twee duyzend Araben sneuvelden of in .handen der Grieken gevallen zyn- Eenen bode hééft deze tyding te Napoli-di-Romanie aengenragt, alwaer men seffens eenen Te Detun hééft doen zingen. Ibrahim woedende van alle zyne onderneémingen mislukt tc zien, verzaemclde alle zyne troepen uyt de sterkten van Modon, Coron en Navarino, ten getalle van ontrent 12,000 Araben, Albaucsers, Greges en Moreasche Turken, en wilde zyne gewoo- uelyke stroopcryen in het inwendig van den Peloponesus voort zetten; hy trok dan tot aen de engten van Leondari, maer de Grieken die de zelfde bewaerden, neten hem dringen tot in het midden der engte; daer begonnen zy veur op tc geéven. Het getal der Grieken vermeerderde geduerig, om.dat er van alle kanten versterkingen toekwamen. Den vyand, niet meer konnendc deynzcn, dede een deel van zyn leger op de linkere zyde vooruyt trekken, om zig eenen weg te baenen; maer zy waeren zoo haest in de vlakte van Daritena niet gekomen, of de andere geplaetste Grieken vielen hun aen en verdreeven hun in de moeyelyksta engten om door te trekken. Aldus afgesneden zynde, vond Ibrahinz verpligt van te wyken en wierd tot in de vlakten van Calamata Vei volgd. Ibrahim liet in dit gevegt 2000 dooden op het slagveld 2jo mannen, het derde van zyn geschut, het muzyk der geregeld» troepen en vcéle levensmiddelen vielen in Landen der Grieken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 8