I ara'Ej'Ej’aj VISITE KA ER TEN. NIEUWEN ALMANACI1 VOOR 1827. •Era.-Ei üfEra ara ararara ara aj-ara'arara'srararajH.RJH. leren. '■'eekerie en J (3 ook in masse te koopen. t Huys en ’t land van Is vooren ’t zaeyland mzeré, ex» lang als OOst west gezeytlc LAG Telkeiry» 'Je MeesterI gelegen op <>st en zuyd Katte-beke, als vüoren oost d lieer te. e een jelégen V os de van alle de aergclaeten i gi dosschen ?en-.ScIioven hkSIj ITooy, Acrd-appcls, iticu alsdan middag, ten i de Zwat te- l)e leste syf koopen, ook in masse te koopen. Al de voorenstaeiide goederen zyti gebruykt by Jacobus Van Loo behalveus eenige der huyzeu. otn door de koopers in gebruyk tc gaen van de huyzen met den eersten Mey uaest, en van de Landen met de geld-tellinge; zynde mede tc verkoopen de Vrugten en alles die daer op is staende. De voorwaerden berusten, benevens de tytels ten aenzien van ecn-ider, ten Kantoore van den Notaris Grievi, tc Rousbrugge. isle van ecn ende noord u gczcydcn oden koop, ys en Ervc, Huys cn Zt’N TE BEKOMEN BY DEN DRUKKER DEZEB: KONINGLYKE I’AALING-MAAT GELYKS1ELLING, of NIEUWE NEDERLANDSCHE BOUWINGS-REKEN1NG, zeer dienstig voor alle de gene die opzicht hebben tot het overnemen van eenige gezaagde houlten mitsgaders aan alle lieden die gading hebben t.J ’laannemen van eenige timmer- of metzel, tverken hoegenaamd, als-ook aan behangersleveranciers - handelaarsen aan alle andere ambacht-liedenetc., etc. Brugge. 1826. 1 R'-.ij.vking TAFEL van het Fransch met het Ncderlandsch en Nedcrlaudsch in Fransch geld, volgens de aenschryving der koninglyke Maetscbappy, van 10 July 182'1, als-ook TARIF van ji.de de. GELDSPEGIEN gangbaer 111 liet Koningryk, gevolgd door een kleyn byvoegzel der vergclyking der oude Veurnescne Landunet met de nieuwe cn vise versa. Kerkelykc Ili-toric, door El.itry. Leven van JESUS. Idem iu het fransch. Roem wee: dige cn Uil. Persoonen der zes i*te eeuwen,in Nederland. Wacrlicden van den Gods-dicnst door den bissebop van loul. CHRISTELYKE GEPEYZEN etc. -- Brugge i8i5. Men kan by den zetven bekomen alle Druk-vellcn, zoo voor de heeren Ontvangers als Sekrctarissen. B E E A NG L YKE N IE VlEIG HEDEN. EGYPTEN. AdexaNdrve.n 29 October. Wy zien gcduereiide grieksche schepen in onze wateren kruyssen. Zy hebben in deze lacste dagen een oorlog-schipvan 20 canons, van den pacha genomenen dat hy gezonden had om twee grieksche vaertuygen te erkennen. Nauwclyks was het een uer in zee, of bet wierd door twee kleyne vaertuygen genadert, geabor- deert, en zonder eene scheut te lossen, overmeesterd. Tc vergeefs deed den pacha andere scheepen uytvaercn om dea vyand te agtervolgen; dezen was reeds met de ryke prooy verdweenen. Het verovert schip is in America gebouw; het had zeer duer aen den paclia gekost, en het diende hem tot model voor zvnen sc’neeps-bouw.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 3