ZONDAG 5 JANUARY j84 i 797- COuvmuDo HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN teupotw f BOOMEN. ZESTIENDE JAER. - N.” cv óteDeit WEST- VLAENDEREN. PROVINCIE 9 a VENDITIE VAN BOOMEN, Den Inteekcninps-prys blyft, na gewoonte, 8 francs ’sjaers, voor Veurne en de omliggende plaelzen, en io francs ’s jaers met de post. Men betaelt voor de Inplaelsingen io centimen per Druk-regel. De minste Inplaelzing betaelt 35 centimen. Alle Bekendmakingen, door den Uytgever gedrukt, worden een-mael gratis in het Blad geplaetst. Uytge- zondert de gonne door de wet vereyscht- Brieven en geld Jranco soetezenden. tl - ‘I O O A Gemeenten Leysele en Southern. VeiitiKDi i ADVERTENTIE - BLAD Instel SCtlOONE KOOPDAGEN van teer gemakkelyk door de aeugclc- betaling, mits stellende borge. teer schoonc ter nerritig staende HER BERGE, binnen de gemeente Feurne sectie Bcivesterpoort Openbaer le veikoopen. Op Vrydag 22 Jauüaiy t8ji, zal gebeuren den Instel, en op Vrydag 5 Febiu.iry daer naer zal ge beuren den aluoiuyten Overslag, telkens om twee neren o* middag le beginnen, in de te veikoopen herberge Van een Huys, ten dienste vin herberge, genaemd den Hoorne, geheel gebouwd in steen en gedekt D,e'pinnen, bestaende in <ioorgaenden gank vou’te ,nel kelder daer onder oost aen den gank, keuk>n aen de voute, twee kamers west leu den gank, dry •'l’eP-kan>eikeoszuyd aen de lestgeiui-lde kamers, peerde-stal en scheure ten ood-eynde van het buys, <i°k gebouwd in steen en gedekt met panoen stiewde binnen de gemeente Veurne sectie Bewcsterpoort reS,e over de Adynkcrke-bruggegesligt op baren 3° centiaren land, loebcbooiendede burgerlyke gods-huyten binnen Veurne, in eeuwigen ceyns-pagt gehouden, mils l3 fi aucs 41 centimen by jaere. Gebruykt door de weduweS'. l'ranciscus Bruwaert. Otn door den kooner aanslag te hebben den eersten Ney i8Ji. I)e verkooping geschied kraglens vonnis op rekwest, verleend door de regtbank van eersten aeuleg zitting hoedende ie Veurne, ten overstacn van den heer vrederegter van het cmton van Veurne, door het ambt van den notaris FLOOR aldaer residecrende. De veylings-voorwaerden en eygenloms-tyielen berusten ten kantoore van den not iris FLOOR voor- noetnd, en alle inlichtingen zyn ook te bekomen by den notaris CUVELIER te Veurne. TE ALVEBIN GIIEM, Onder de directie van F. MOH.LIGNzasl- u>aernemer aldaer, en door bevoegden simb- tenacr. Donderdag aS January 18.41ten een ucre na middag precies te beginnen, iu de Focquewerve- bosschenen op de lauden der Hofstede gebruykt hectaren 35 aren gG centiaren, (5 G.lty R.) boom gaard tn zaeytand palende aen de eygendommeh van sieur Gorolus Boussemaere ,|ie Pollyiclioveden beer Desodt te popeiinghe, de familie Viaene, te Looden heer Vanderhille, ie Rysselenden lieer Bcke-Bcke, te Ypien. Lestuiael gebiuykt geweest door Pieter-Jacobus Durac. Om handslag met de geld-lelling Instel Donderdag t Jatiuaiy t8f l Overslag Uoderdag 28 der zelve maend t’elkens om 2 ueren na middag, m de herberg van sienr De Biuyne, te Polliuchove in de dorpplaels. Conditiën en lylels ten kautooie van den notaris FLOOR, te LuU. SCHOONEN KOOP-DAG van BOOMEN, Op iValveringhem. Vrydag 29 January v8{t om een uere na middag te beginnen op d’hofslcde bewoond door de weduwe van sieur Engelberlus Provoostbinnen de gemeente van VVuIveringhem van noorden de straeto leydendo van hel ówaenlje uae Leysele Koop-dagvan 60 koopen olmen, eyken, abcelen en andere boomeu dienstig voor alle werken en voor brandhout. Den vervoer is gentheyd der vaerd. Op langen tyd van Dyssendag 12 January t.8$i, ten middag precies, op d’bofstede-laiiden gebkuykl by Charles-Louis Keirsebilck-l' anhoutte, landsman te Leysele, by bel Molentje, Koopdag van too koopen .boomen, bestaende in eyken, esschen, olmen, abcelen en andere, dienstig tot aldethande groule wei keu. Pe vcrgadeieu ter hofplaetsder voornoemde hofstede. En den woensdag t3 January 1841 om een tieiB na middag, op d’hofstede-landen gebruykt by Karel- Leopold llaeletvyck: ter gemeente lloulhcm, digte zuyd-wcst van de kerke Van atdaer Koopdag van 80 koopen idem bootnen bestaende oek in eyken, esschen olmen, abeelen en andere dienstig tot al lerhande gryole weikenwaer ouder twee extra groote eyken. Te vergaderen ter hofplaets der voornoeinde hofstede. Op langen tyd van,betaliuge mitsstellende borge, ter aenveerding van den notaris GUILL1ER,. ter residentie van Wulveritighem, belast met deze veu- ditien en conditiën alsdau vooren te lezen. door Pieter Liephout, respeclive'yk by Forthem, te Alveriugbein Koop-dag van 78 koopen boomen, als beuke, eykeoluieu en andere, waer ouder verscheyde dienstig voor moleuaers en timmerlieden; de beuken Zullen eerst veikogt worden. Op iyd van betaling, mits stellende solvable meue-koopeis. De geieeden en den tienden penning aenstonds te betalen. Nota. De offers'zullen niet aenveèrd worden der peisóoïien die aen Ueu boven-genaemden zaek- waernemer schuldig zyn van voorgacnde vendilieu schoon hofstedeken Openbaer te verkoopen. gemeente van Pollinchove Kivit-hoeh. Een hofstedeken samengesteld uyt woon-huys ichuer, koeystal en verder gebouwen, alsmede 3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1