ZESTIENDE JAEB. N.° 798. JANUARY ARRONDISSEMENT. H E T GEHEEL EN HOFSTEDEKEN ZONDAG to VETTE-WEYDE, KOOP-DAG WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE ÓOuviituDo en ev 1 -mael gratis in het Blad geplaetst'. Uytge- 1841. na gewoonte, 8 francs ’sjaers, betaelt voor de Inpiaetsingen Den Inteekenings-prys blyftna gewoonte, 8 francs ’sjaers, voor Veurne en de omliggende plaetzen, en 10 francs 'sjaers met de post. Men betaelt voor de Inpiaetsingen 10 centimen per Druk-regel. De minste Inplaetzing betaelt 35 centimen. Alle Bekendmakingen door den Uytgever gedrukt, worden een-mael gratis in het Blad geplaetst'. Uytge- zondert de gontie door de wet vereyscht. Brieven en geld franco soetezenden. OPENBARE VERKOOPING c/Cteupotuo ADI' ggsasi by tyd KCUtllCJ, ueien 11 a licrberge Van ten Jen II.>01 Deze vcrkooping geschied krachtens vonnis der regtbank Van eersten aenleg te Veurne, ten overstacn van den beer vrederegter van ’t kanton Nieuport. De voorwaerden en ty'.els berusten ten kantore van den notaris JOORIS, te Nieuport. schoon Openbacr tc verkoopen. gemeente van Pollinehove Kivit-hoèl. Een hofstedeken samengesteld uyt woon-huys schucr, koeystal en verder gebouwen, alsmede 3 hectaren 35 aren gG centiaren, (5 G.117 R.) boom; gaerd en zaeylanJ, palende aen de cygeudomrach van sieur Carolus Boussemacre-te Pollinehove den heer Desodttc poperinghe de familie Viaeue te Loo, den heer Vanderhille, te Ryssel, tn den heer Bckc-Bcke, tc Yprcn. Lestmael gebruykt geweest door Pietcr-Jacobus Durac. Om handslag met de gcld-telling Instel Donderdag if January 1841 Overslag Donderdag 28 der zelve macnd t’elkens om 2 neren na middag in de herberg van sieur De Bruync te Pollinehove in de dotpplaclS. Conditiën en tytcls ten kautoore van den notaris FLOOR tc Loo. Zalplaets hebben Dynsdag tg January 1841 by Prys-instelen Maenaag eersten der opvol gende rnaend Febmarius by stellige 7 oetvyzing telkens om tivee uren na middag, in de stad Jiieuport, ter afspanning den Papegaey VAN EENE GOEDE Inhoudende zeer veel Tunr of zoogenaemden Dierink en teer voordceliglyk gelegen iu ZOUTENaYE By de Kruyssc-stract, en groot 2 hectaren 8g aren 80 centiaren (6 gemeten 186 roeden) volgens lylcl in het leste kadaster bekend onder de nouimers 22 cn 27, ter grootte van 2 hectaren 84 aren 20 cent, (of G gemeten 147 1/2 roeden); palende zuyd aen ’t gras van d’heer Maieur, te Veurne, sieur Joannes Noenaert en Pieter De Lycke te Alveringhem; west aen ’t zacyland gebruykt door de kinders van wylen sieur Pieter Gyssacrtte hggewacrtscappcllc; noord aen mynheer Joannes Rotsaertte Brugge; noord-oost en oost aen den zelven, benevens aen eene weyde van voornoemden sieur Mocnaert die passagio heeft ten zuyd-oost-eynde der te verkoopen weydemits wcdcrzydsche passagio door zyu grasland ter zuyd- zyde tot aen de Kiuysse-straet. Deze weyde is gebiuykt door den medc-eygcnacr sieur Pielcr-Franciscns Stockelynck, tc Oostduynkcrke, tot 11 November achttien honderd twee-eu-veertig ten gcriugeu pryzc van 35 franks per 43 aren 777 tnilliaren (of oud geinct), boven dc gewoonc lasten. Den kooper zal de helft der koopsom mogen in banden houden, ten intrestc van vier cn een kwaït voor honderd, lot den sterfdag der weduwe van sieur Pctrus-Josephus .Stockelynck, bytotidcrc, wo nende te Vcurnc; cn genie koop-penningen zullen in zync handen moeten blyveu alhoewel er minder jarige medegeregtigde bcstacn. Zullende deze weyde ook in twee loten opgeroepen worden het eerste zal bestaen uyt nominee 22 van ’t gemelde kadaster, groot 11“ 1-82-80 C.“ of G.4-52 ip R.; cn hel tweede uyt nomtner 27 inhou- dcudo 11.“ i«ot~4o G° of G. 2-g5 R. zier schooi.e ter neering staeodc HERBERG E, binnen de gemeente Veurne sectie Bcivesterpoort Openbaer te verkoopen. Op Vrydag 22 January i8fizal gebeuren den Instel, en op Viydag 5 vebruary daer nacr zal ge beuren den absoïuylen Overslag, telkens om twee middag te beginnen, 111 de tc verkoopen 1 Ilnys, ten dienste van herbergc, genaemd ue, geheel gebouwd in steen en gedekt met p aoiieu bestaendc in Joorgaenden gank voutte met kelder daer ouder oost aen den gank, keuken aen de voute, twee kamers west aen den gank, dry slaep-kamei keus zuyd aen de lestgemelde kamers, peetde-stai en schcure ten oost-cyndc van het buys, ook gebouwd in steen en gedikt met pannen stacudc binnen de gemeente Veurne sectie Bewesterpoort regte over de Ailyiikcrke-biuggegesligt op t) aren 20 centiaren land, tocbehooiendedc burgerlykc gods-huyzeu binnen Veurne, m eeuwigen ccyns-pagt gehoudin, mits 13 francs 41 centimen by jacrc. Gebruykt door dc weduwe Sr. Franciscus Bruwaert. Om door den kooper aenslag te hebben den eersten Miy 18 jt. De verknoping geschied kragtens vonnis op rekwest, verleend door de regtbank van eersten aculeg zitting hou lende te Veurne, ten overstaen van den lieer vrederegter van het canton van Veurne door het ambt van den notaris FLOOR aldacr residecrende. De veyliogj-voorwaerden cn cygcndoms-tytelen berusten ten kautoore van den notaris FLOOR voor- noemd, en alle inlichtingen zyu ook te bekomen by den notaris CUVELIER, tc Vcurnc. Van Alenagie-^oederenBeestialen Fourragieii Boomenetc., te Pollinchone. Vrydag 29 January i8.fi ten een ure na middag op het hofstedeken alwaer Picter-Jacobus De Crac overleden ister gemeente van Pollinehove, 111 den Kivit-hock Koopdag vau alle de raenagie-goedcrcu koperen fournoyslandbou wers-gcreedschappen terwe,- haverpeerdeboonen stiooy 5oo bonden wit hoov, eene mclkkoey, een kalf, een zwynougezwingeri vlas darink fassceleene groote partye houtboudels cn van al het geen verders ten sterfhuyzc van den overleden te bevinden. Ten zelven dage zal men aldacr nog verkoopen t[5 koopen cykcn olmen, popeliereu wilgen en trouk- boomengroeyende op het gemelde hofstedeken. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld en dc geene daer boven op dry inaenden 1 van betaling, mits te stellen begoede cn Le kende borg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1