SE ZONDAG JANUARY i84i. 799- GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN BOOM-VENDITIEN. BOOMEN. ZESTIENDE JAER. - N.° f7 BOOMEN, BOOMEN 5Zeieupotu? r>et> Steden WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE r schoone V CUtlUW, Den Inteekenings-prys blyft, na gewoonte, 8 francs ’s jaers, voor Veurne en de omliggende plaetzen, en io francs 's jaers met de post. Men betaelt voor de Inplaelsingen io centimen per Druk-regel. De minste Inplaetzing betaelt 35 centimen. Alle Bekendmakingen, door den Uylgever gedrukt, worden een-mael gratis in het Blad geplaetst. Uylge- zondert de gonne door de wet vereyscht» Brieven en geld Jranco toelezenden. IIUYS EN PEEHDE-SMISSE, opeubaer le vei koopen. KOOP-DAG van ADVERTENTIE - BLAD 1‘. S3 Tan I SC1IOONEN KOOP-DA G van Gemeente van schoon gemeente van Uoogstaede. Een schoon Huys en wclbckalan’c peerde-smisse, stacndc ter gemeeute van Iloogstaelegehugte de lloogstaede-lynde langst den steenweg leydende van Veurne rise Elscudamine, op 6 aren 71 centiaren (of 46 roeden) cbyos-grond die ten eeuwigen dage zal gedturcii vermits by altyd moet vernieuwd wezen aeu den prys van 7 fraues 15 centimen by jaere. Gebiuykt door sieur Carolus-Albertus Cornelte, om handslag met l Mey 184*, op welken dag den kooper zal moeten overnemen en betaelen volgens prysie, het hallaem van de peerde-smisse, met het bevrogt en onbevrogt yser die al laer zal bevonden zyn. D n Instel tal gebeuren Zaterdag 10 February 1 S/j 1. En den Overslag Zaterdag 6 Maert daer naer, telkens ten twee ucrcn na middag in de herberg de Hoog- s’ac le-lynde, bewoond door sieur Heusel,ter gemeente van lloogstaede. Conditiën en tytcls ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo. SCIUONEN KOOP-DAG van Op H'ulverin^hem. Vrydag 29 January 18{t om een uere na middag te beginnen op d’hofslcde bewoond door de weduwe van sieur Engclbertus Provoostbinnen de gemeente Wulveringhem van noorden de slraete leydende het Zwaen'.je oaeLeysele, Koop-dagvan 60 koopen olmen, eykenabcelcn «n andere boomen dienstig voor alle werken en voor brandhout. Den vervoer is zeer gemakkelyk door de aengele- gentheyd der vaerd. Op laugen tydvan betaling, mits stellende borge Op Nieucappelle. Donderdag 28 January ttkjfi om een uere na middag, op d'boLtede bewoond door Sr. Joanues- Baptuie Opsomerbinnen de gemeeute van Nieu cappelle, wat zuvd van de kerke, Koup-dag van Go koopen boomen van aldcrliande sooiten, waer onder veel groote olmen en esscheu. Door de acngelegeiitlieyd van den Yzer-vaerd, zal den transport vau het bout gemakkelyk wezen met het. water. Op laugen tyd van betaling mits stellende borge gemeente van Loo. Zaterdag 3o January i8fr, ten een uere na middag, op de landen van de hofstede voortyds gebiuykt door Philippus Louw, by het gehugte den Hazewynd. Koop-dag van4o koopen olmen, eyken, wilgen* popelierenappel- en peere-boomen. De vergadering ter hofplaets. Pollinchove en Loo. Woensdag 3 February i8{t eerst op de zaey- lauden gebruykt door Egenius Maeckclberghe weytiig zuyd-oost van den klaeren Wal, Van 42 koopen olmen en eyken boomen. Ten tweeden op de hofstede hel Jep-hofte Loo, gelegen langst de Loo-vacrd, gebruykt door sieur Franciscus Ameloot, Van a3 koopen hollanders, waer van veel ter dikte van 7 tot 9 voeten, en 17 koopen popeliiren, dienstig voor bakkers en timmerhout En ten derden op eene partye zaeyland gebruykt door sieur Pieler-Anloine Balioey, gelegen nevens de hofstede het Jep-hof, Van t5 koopen olmen, eyken en esschen boomen. Men zal beginnen verkoopen ten een uere na middag precies, op hel land gebruykt door Eugenius Maec- kelberghe. gemeente van St. Jacobscappelle. Dynsdag 9 February 18^1 ten een uere na middag, op de hofstede gebruykt door sieur Pieter-Jacobus Vansteene, langst de rivier den Iseren Van 37 koopen olmen boomen, dienstig lot de constructie en voor brandhout, zeer gemakkelyk voor transport, door de acngelegenheyd van het water. Deze venditien zullen gehouden wezen met tyd van betaling tot eersten Julius i84< tn**5 te stellen begoede en bekende borge en de gewoonc bespreken dadelyk te voldoen. Ley sele. Zaterdag 3o der maend January 1841ten middag precies, op d’liofstcde-landen gebruykt by de we duwe van sieur Lndovicus Vandenkerckhove alwaer de weduwe van pieter Melis, iu laesten huwelyke met Sr. Vauderbroucke gewoond beeft, niet verre zuyd-oost van ’t gehugte de clachoire, gemeente Leysele Koop-dag van 91 koopen boomen bestaende in eyken, olmen, iepen, abcelenesschen, wilgen, popelieren, appelacicn en nolclaereu; deze leste ter dikte vau a meters 72 centimetres en ter langte van 7 metres, dienstig tot alderhandc werken. Tc vergaderen ter hofplaets der genoemde hofstede.. Op langen tydvan betaling mits stellende borge ter aenveerdinge van den notaris G01LLIER, ter veridyfpiaets vau Wulveringhem, belast met deze vcnditie; en conditiën alsdan vooren te lezen. Acnslonds naer’t houden deze vcnditie zullen nog verkogt worden «4 koopen boomen, bestaende iu pccreboom boukeboom wilge esschen hollanders en olmen in den boonigaerd gebruykt door Jacobus Berghe by de Claciruire tot dito Leysele.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1