Xi 8 oo. ZONDAG JANUARY COiiVtlluDo HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ^euutoj, ''"bev ZESTIENDE JAER. - N.° 2 4 WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE ICUJJOtUJ t Den J Inteekenings-prys bij ftna gewoonte8 francs ’s jaers •*s jaers met de post. Men betaelt voor de Inplaelsingen 10 x a 35 centimen. Alle Bekendmakingen door den Uylgever gedrukt, worden een-mael gratis in het Blad geplaelst. Uylge- zondcrt de gonne door de wel vereyseht,Brieven en geld franco toetezenden. voor Veurne en de omliggende plaetzen francs cenlitnen per Druk-regel. De minste Inplaelzing betaelt schoone HOFSTEDE, VETTE - WEYDENHOOYGRAS EN ZAEYLAND, L!3UM1 den zwyn-stallen cn andere gebouwen, te samen uyt- maekende de gebouwen der hofstede waer Feidi- naudus-Jacob. Dcqueker woond, palende van noorden zaeyland aen mynheer Ollevtcreu zync kinderen, van oosten den zuyd-burgweg, van zuyden den kromitien- gragt, van westen zoo aen zaeyland van Mr. Ollevief eu zyne kinderen als aen den ecrst-volgcndcn koop groot 97 aren 6a centiaren. Gcbruykt door voorno-mden sieur Ferdinandus- Jacobus Ucqueker, tn ler met pagtregt tot l Oct. 1'8 ft. 6 koop. West aen den voorgacnden koop eene partye zaeyland, strekkende oost en west, palende van westen ten grooten deele den krommen-gragt van westen naer den noordenmitsgaders van noorden en van zuyden zaeyland aen mynheer Ollcvier met zync kinderenvan oosten den voorgacnden koop, groot 8| aren 5 centiaren. Gebruykt door Ferdinandus-Jacóbus Dequtkcr, maer met pagtregt tot 1 October 1841 De twee lestvoorgaende koopen zullen Ly zamen- voeging opgeroepen worden, cn in geval van afzou- dcrlyke verkoopmgzal den 6 koop vrye passcgie hebben ten noord-cyude van den vyfdcn koop. non- gemeente Steenkerke. 7 koop. Oost van de twee lestvoorgaende koopen, allecuelyks de Zuyd-burgwcg-straete dacr tusschen eene partye zaeyland, strekkende zuyd en noord, palende van westen den gezeyden Zuyd-burgweg, v<u noorden zaeyland aen mevrouw de douairière De Snellynckvan oosten zaeyland aeo vrouw de wed. van den heer Albertus VanSevercn, te Dixmude cu van zuyden den Krommen-gragt, groot 1 hectare 3t> aren 29 centiaren. Gebruykt door Ferdinandus-Jacobus Dcquckcr, maer niet pagtregt tot 1 October i8qt. gemeente IVulveringhem. 8 koop. Verre noord-oost van de kerke, in den. Oercn-hrock eene partye strekkende zuyd en noord dies’t zuyd-eynde dryfgras en ’t noord-cynde zaeyland is, palende van oosten den cerstvolgendcn koop nog van oosten naer den zuyden den 10 koop met ’1 zuyd- eynde darink-land acu den disch vau Alveriugi.em van westen den 12 koop en van noorden den kromme:.- gragt, groot 87 aren 55 centiaren. zuyden naer den oosten darink-land aen den heer Florimoud Dcruysschcr, voorts van zuyden dryfgras aen Mr. Mcrghclynck groot t hectare 5t aren. De twee voorsehieven koopen zullen ook by zatnen- voeging opgeroepen worden, nemaer in geval van afzouderlykc loewyzmg zal den tweeden koop vrye passagie hebben over den eersten koop. gemeente Steenkerke. 3 koop. Verre west van de kerke, cn west van den steenweg Icydcnde van Veurne nae dcPrezcndc, eene by o a vtei kante partye zaeyland, genaemd kwaed jongcns-lccnpalende vau noorden het ketelc-stract- jen leydendc van Bulscamp nae de Prczendevan oosten zaeyland aen de weduwe van sieuc Carolus Baudeuvau zuyden den cerstvolgendcn koop, schcydende met eene leveode doorne liaeghc, met viydom hier afgacndc, cu vau westen zaeyland aen sieur Pieter Duron groot 1 hectare 84 aren 60 cent. Gebruykt door sieur Joseph Rouscrcz, maer met paglrccht tot 1 October 184». 4 koop. Zuyd aen den voorgacnden koop, eene partye vclte-gras, genaemd kwaed jongens hui, hebbende eene happe ter oost-zyde naer den zuyden palende van zuyden grasland tochehoorcnde joulTrouw Virginie Coolcnte Brugge, deel van liacrc hofstede gebruykt door sieur Missuwe, van westen zaeyland cn gras aen sieur Pieter Duron, van noorden naer den westen ander zaeyland aen sieur Duron voorts van noorden den voorgacnden koop de doorne haege met vrydom hier medegacnde, van oosten naer den noorden zaeyland aen de weduwe sieur Carolus Baudeucn van oosten naer den zuyden zaeyland aen mynheer Dcinalizard, groot 2 hectaren 18 aren 4? centiaren. Gebruykt door sieur Pieter Vandcwoude, land bouwer te Adynkeikc, maer met paglrccht tot 11 Novcmbir iBqt. Dezen koop heeft vrye passagie ter oost-zyde van den lestvoorgaenden koop. gemeente Steenkerke. 5 koop. West van de kerke cu west over de Loo-vacrd by de Brugge over den krommen-gragt, ten ingaen van den oercn-brock, eene byna vici kante partye, bestaende in bebouwden grond hovenier- en gias-landmet een buys, schcurc, peerde,-kocy,- Gelegen binnen de gerneentens Loo Steenketke IVulveringhern Oeren en Adynkerke OPENBAEIl 3Y LICITA.TIE TE VEIIKOOPEN. Op Woensdag 10 February 1841 zal gebeuren den Instel, cn op Woensdag 3 Macrte dacr naer zal gebeuren denabsoluytcn Overslag, zonder uytstcl, l’elkcus om twee uereu na middag te beginnen ter licrbcrgc het Parnasbewoond door sieur Benedictus Dekacrtin de Duynkci kc-stract, to \cuine, van de volgende goederen gemeente Loo. 1 koop. Ten noord-cynde van het gemeente ■’’•in Loo, eene partye vette-gras, strekkende zuyd eu noord, palende van oosten hooygraien acu de becrcn Charlcs-Florimond De Coster, te Ypcr, cn Devicq, te Ryssel, zuyd naer den oosten hooygras •cn den disch van Alveringhcm, van zuyden naer den westen darink-land aen den beer Florimoód Dcruysschcr, ten zuyd-west-hoeke den cerstvol- genden koop, voorts van westen hooygras aen sieur Demcldcrte Alveringhcm, hooygras aen den notaris De Cac te Alveringhcm, cn dryfgras a-11 mynheer Slrtiyve, te Yper,van noorden dryfgras aen den iclvcn heer Struyyc groot 2 heet, jp ar. 80 cent. Gebruykt bcneycus den cerstvolgendcn koop dooi sieur Charles BriinecI, molcnacr te Alveringhcm, tot ii November i8{i ten ptyzc vau 36o fiaucs 60 centimen by jaere. nog gemeente Loo. 2 koop. Ten zuyd-west-hockc aen den voor wenden koop, eene andere partye vette-gras, '.bek kende oost cn west, palende van westen dryfgras aen mynheer Slrtiyvete Yper, van uooidcn naci •len westen dryfgras acu Pieter Stillis, te Alveringhcm van nooidcn naer den oosten hooygras aen sieur Dcmoldcr, van oosten naer den noorden den voor- gaenden koop, van oosten naer den zuyden cn vau

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1