304 1841 irm I ZONDAG 31 JANUARY ZESTIENDE JAER. ARRONDISSEMENT. IIE T G EII E EJL EN HOFSTEDEKEN o WEST-VLAEN DEREN. PROVINCIE CD f Dit Blad word gedrukt cSlcDctt S^CUtllO, «STGcup DttO Dit Blad word gedrukt en uy (gegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaar, in de Oost-straertn.° 3t Den prys der Inschryvtnge voor Keurne en de omliggende plaetzenis vier francs voord maendenofaclit francs s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’s jaers, franco melde post.Alen beiwlt, io ce'ntimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaell'iö een timen. si lie Bekendmakingenetc.door den Uytge ver gedruktzullen cen-mael gratis in dit Blad geplaelsl worden, (uylge zondert de inset tien door de wet vereyscht}. Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te sleuren. g—l bewail EN SCHULDVORDERINGEN, Openbaer by licila lie te l'erkoopen te Pollinchove. iuyd en noordaboutteérrcde van zuyden naest ’toosten aen den artykel 1 hier vooren m aldaer naest ’t westen aen het genaemde zacy- land van d’heer Reyphinsvan westen aen hofslede-landen van d’heer Bollez-Hei wyn te Brugge, en noord aen de zelve bofstede-landen der kinderen Markey en weduwe Debergh bekend by plan kadastralu.° 790 ter grootte van gj aren 4° centiaren (2 G. 47 R-) Dit hofstedeken heeft vryeen lyber passagie onvergcld door de actuele drove leggende op de landen van den geuaemden heer Debrier- Legravernnd en den heer Dejoigny-Depamele, te Tourcoing, lot in den gcmclden Burgweg of Loo-straete. Schuldvorderingen. a koop. -- Eene wcl-bezette en by eerste voorregt ingeschrevene schuldvorderingter hoofdsom van tooo francs', wedcreyschbaer den 24 October 1847 loopende ten intieste van 4 t/2 per „/o ’sjacr-, cii ten laste van Joanna-Constanüa Lefever, weduwe van Fran- ciscus-Joaunes-Cornclis De Coninck, bakke- rinne en winkelieregete VVeslvleteren. 3 en lesten koop. Eene andere wclgehy- pothequeerde en by eerste voorrang ingeschre vene schuldvordering, groot in hoofdsom 700 francsweder-belaelbaer den 16 October 1844, croisecrendc ten intreste van 4 tpper°/»by jaer, en ten laste van LudovicusCrvtónpeerde- smid, en Maria-Bosalia Rabaey, zyne huys- vrouwte Pollinchove. Deze verkooping geschied kragtens reebter- lyke autorisatie door het ambt van den notaris BOSSAEBT te Gvveriuchove en ten overstaen van den Leer Desi’ot vrederegler van het canton van Haringhe, tot dies aengestelt. De conditiën, tytels en plan liggen te zien van een-ider, ten comptoire van den genaemdo notaris BOSSAERT. Op Maendag 22 February 1841 zal gebeuren den Instel, en op Donderdag 18 Maerle daer n»er zal gedaen wezen dln Overslag zonder uytsteltelkens ten twee ueren na noene Ie beginnen, in d’herberge den gouden Leeuw, bewoond door bars Deschodt, ter dorpplaets Van Pollinchove, van het gonne volgd Hofstedeken. -- gemeente van Pollinchove. 1 koop. Binnen de gemeente van Pollinc? hove tussclien den burgweg of Loo-straete leydende van de Iloogstaedc-lyndc nae Polluie» hove en de Hicpken-bekcen wat r.oord-o<Mt van dito lluogstaede-lyndeeen behuysd be bouwden beplant Hofstedeken in bet gcliede groot volgens de eygendomsbewyzru 2 hectaren 2t areu 4* centiareu 5 G. 17 19/48 K-) «u volgens de opmeting van het kadaster sectie B nummers 789 tot en met yg3 en 833, twee hectaren 24 drci1 >0 centiaien 5 G. 36 R. Gebruykl en bewoond door Cornclis-Ludo- vicus Ncudtmet pagt voor 9 jaeren ingegaen eersten October 1840, mits de geringe jaerlyk- sche pagt-somme van 136 francs 5 cent., boven de grondbelastingen, bet onderhoud der ge bouwen, van alle kleync en zwaere herstellingen Wind en water vryen voorderc conditiën by Notarial pagl-contiact gediegcu. Voorloopig verdeeld in de volgende vier *rtykcleu, met voorbchoudtng Vau gcbcclc of gcdccltelykc samenvoegingen. Alt. 1. De hofplaets, wacr op alle de liuy- ziugeii en gebouwen staen, en hier tncdegaende, mei hoveuierbul noord daer aen byna rondom bewait, en boomgaerd zuyd daer aen inwe kende alzoo te samen eene partyestrekkende zuyden noord, aboutleèrcnde van oosten acn de hulslcde-laudeu dei kinderen Pieter Markey, te Pollinchove, en de weduwe Debergb te Wcst- vleteicu, vau zuyden niest bet oosten aen zacyl.ind van'den beer D< biler-Legraverand te Ypren en aldaer naest het westen acn den artykel 2, van westen .icn den artykel 4> beyde hier ii.ier; en vau uouiden acn zaeylaud vaii iugenia Lowagié, te Pollinchove, bekend by plan cadastial, n.“* 791 792 en 793, ter gioulte vul 54 aren 5o cea.iaieu l G. y3 R Ari. 2. Zuyd naest bet oosten aen den voorgaeudeii artykel, en aldaer naest het Westen aen den volgenden artykel 4, eene dryhoekende paityc boomg.irrd, aboutleèrcnde vao oosten en zuyden aen het zelve zaeyland van den heer Deb icr-Lrgi avei anden vau Westen naest den zuyden met een kle'ytl declken acn den volgenden artykel 3, en aldaer naest den noorden aen zaeylaud v.m den beer Hey- phius te PolluH-hovc, bekent by plan kadastral, ii.’ 789, ter grootte van 33 aren 1 o centiaren 227 z//Z. 3. West n iest den noorden aen den artykel 2 hier voor, en aldaer naest het zuyden aen 't genaemde zaeyland van den heer Debiier- Lcgraverand, ecu lang partyken zaeyland, strekkende oost en west, aboutleèrcnde van zuyden en westen aen de proprieleyt van d’heer Jacquelm Dejoigny-Depamele, te Bruggeen vau noorden acn dito zaeyland van d’heer Rey- phinS, bekend by plan kadastral n.» 833 ter grootte vau 4’ “ren to centiaren (289 R. Art, 4 en lesten. West naest ’t zuyden aen den ait. 1 hier vooren en aldaer naest ’t noorden aen zaeyland van dito Eugenia Lo- wagie, eene groolc parlye zaeylandstrekkende VI b

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1