£341 ZONDAG 7 FEBRUARY COicKllluSo ARRONDISSEMENT. HET GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 ev Sleden WEST- VLAEN DEREN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaer in de Oost-straertn* 3t Den prys der Inschryvmge voor Keurne en de omliggende plaetzenis vier francs voor 6 rnaenden of acht francs s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’s jaers franco met de post.Alen belaell to centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De mins'.e inplaelzing betacitho centimen. lie Bekendmakingenetc.door den Uytgever gedruktzullen cen-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, (uytgezondert de inset tien door de wet vcreyscht], Geld en brieven voorafgaendelyk/ranco toe te steuren. Veutiiej, 3 Cieujjotu> f ADVERTEW ^T.’TT V.T',' Zeer schooncn en welbckalanten KOORNE-WIND-MOLEN, JVOONHUYZEN B E D RYFG B A Z E N II00 Y G R A Z EN ZaEYLaNDEN EN CYNS-aCTIE, Binnen de gemeenten» IVulveringhem Vynchem en Oeren mitsgaders SCHULDVORDERING, Openbaer by licitatie te verkoppen. vau sieur door den Nov. 1841. Op maendag 22 February t8{i ral gebeuren den Instel, en op maendig den 8 M serie daer naer ral gebeuren den absoluytcu Overslag, zonder uytstelt’elkens om twee ueren na mid dag, in d’bcrberge bewoond door sieur Carolus Morsel, op de dorpplaets van bet gemeente van Wulveringhem, van de volgende goederen: gemeente Wulveringhem. i koop. Eencn seboonen en wel-beka- lanten Koorne - wind - molen ros-molen, woou-huys, groote scheure, poerde,- koey ,- zwyrr,- wagen - en andere stallen met de boeveclbcyd van t hectare 5] aicn fa cent, onder bebouwden grond bofplacts, boomgaerd graslaudte saemen gcstacn en gelegen binnen de gemeente van Wulveringhem, van oosten den steenweg leydende van Veurne naer de nieuwe herberge, palende van zuyden de Rc- ninghecrsdyk-sttaete van westen en ten dcelc zaeyland aen mynheer Detramconrtvoorts noord van noorden gras acn Br. D’Acquelte Alveringhcm, en zyue kinderen, van oosten nier den noorden den eerst-voigenden koop, *n van oosten naer den zuyden grasland acn Mynheer Despot, major der genic, te Yprcn. ’ebruykt door de weduwe van sieur Joannes franciscus Deschodt, om door den kooperacnslag Ie hebben met eersten mcy 184*» Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over de twee voorgaende koopen tot op de Reningheersdyk-siracte. Oost aen den lestvoorgaenden koop, eene partyc zacyland, strekkende- zuyd en noord, grootq3 aren 4° ceuliaien, palende van oosten en zuyden nae den oosten grasland aen de familie Carpentier, te Veurne, voorts vaa zuyden zacyland aen Franciscus Peeren, en van westen den lest-voorgaenden koop. Ook gebruykt door de weduwe 8*. Joannes Franciscus Deschodtom door den kooper acnslag te hebben met het weiren da vrugten van den ougst van den jaere tS^t. Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over de dry voorgaende koopen lot op de Be- ninghcersdyk-straete. gemeente Oeren. 5 koop^Binnen de gemeente van Oeren, oost over de Loo-vaerd eene partye hooygras groot 85 aren 5o centiaren strekkende zuyd en noordpalende met ’t nóord-eynde den Schardouw-gragt of Lcirze-vaerd, van westcu grasland aen M.r De Buysscher, te Dixmude, van zuyden en oosten grasland aen mynbeer deu gracf De Bocarmé-De Man. Gebruykt door de zelve weduwe Joanncs-franciscus Deschodt; om kooper aenslag te hebben met 11 gemeente Vinchem. 6 koap.Binnen de gemeente van Vinchem zuyd by de keike een perceel zaeyland groot 58arcn 97 centiaren, strekkende zuyd en noord, palende van oosten de straetcvau zuyden bebouwden gronden van westen zaeyland wederzy-liglyk aen jongheer De Moucheron te Yprcn en vau noorden den Pastor y-wal. Gebruykt door de weduwe van Sj Joannes franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met het weiren dc vrugten yau den ougst van den jaere 1841. Nota. In de bofplaetsc, gebragt onderdozen koop, ligt ingesleten het buys en er ve gebragt ouder den to koop. 2 koop Oost naer den noordeu aen den voutgaendeu koopde hoeveclhcyd van t hectare fa aren 3y centiaren zaeyland, be bouwden grond en hovenierlandmet een huyzcken en aflianglykhcden daer op staende, zamengesteil uyl diy perceélen oost en west strekkende, dies het oost-eynde der twee zuy ierstc perceélen bebouwden grond en bove- merlaud is. palende van zuyden graslaud aen voornoemden heer Despot, van westen ten moesten dcelc den voorgacudcn koop, vau westen naer den noorden en van noorden grasland aeo mynheer D’Acquet en zyne kin deren, van oosten naer den noorden, zacyland aen den disch van Oeren, en vau oosten naer den zuyden den cerst-volgenden koop. Gebruykt, te welen bet hoys, bebouwden grond en hovenierland door Carolus Parreyn, maer met pagt-regt tol eersten mey 1841 en bet overig van bel iand door de weduwe sieur Joannes-Franciscus Deschodt; dies den kooper zal mogen acnslag hebben met het weiren de vrugten van den osgsl van den jaere 1841. Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over den eersten koop tot op de Reninghcers- dyk-straete 3 koop. Oost naer den zuyden acn den lest-voorgaenden koop, dryperceelen zaeyland te samen zuyd en noord strekkende, groot 1 hectare 80 aren go centiaren palende van zuyden zievland aen sieur Franciscus Peeren, van westen naer den zuyden weyde aen Mr. Despotvoorts van westen den lestvoorgaenden koop van noorden zaeyland acn den disch vau Oeren cn van oosten den eerstvolgcndcn koop. Gebruykt door de weduwe van sieur Joannes- Franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met het weiren do vrugten yan den ougst van deu jaere i84«.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1