80S r 184JL ZONDAG 14fEBIWAR f CDi<»niu<)ej ARRONDISSEMENT. G E II E E L EN II E T ZESTIENDE JAEK. cHeDett 3Cieupotuj HOFSTEDE, PROVINCIE W EST- VL AEN DE REN. r= 0 J’ VETTE-WEYDEN, HOOYGRAS, EN ZAEYLAND, Dit Blad word gedrukt en uytgegcvcn allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaar In de Oosl-straertn.° 3i Den prys der Inschryvtnge voor k'eurne en de omliggendeplaetzenis vier francs voord maendenof acht francs ’sjaers; en voor andere steden vyf francs voor maenden, of tien francs 3s jaers franco met de post. Men betatit 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaelzing betaelllrö centimen. si lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetsl worden, (uytgczondert de insertion door de wet vereyscht}. Geld en brieven voorafgaendelyk frango; toe.ie1 steuren. Ingestelt 5ooo francs. brieven voorafgaendelyk f range toe/lb ADVEHiTEWI i scboooe binnen de gemeentens Loo, Steen kerke, IPulveringhemOeren en Adynkerke, OPENBAEIl BY LICITAT1E TE VEBKOOPEN. gras aen sieur Pieter Duron, vau noorden nac den westen ander zaeyland aen sieur Duron voorts van noorden den voorgacnden koop, de doornc haegc met vrydoui hier inedegacnde, van oosten naer den noorden zaeyland aen de weduwe sieur Carolus B iddenen van oosten naer den zuyden zaeyland aen Mr. Dcmalizard groot 2 hectaren 18 aren centiaren. Gebruykt door sieur Pieter Vandewcude, landbouwer te Adynkerke maer met pagtregt tot it November 1841. Dezen koop heeft vrye passagie ter oost-zyde van den leslvoorgaenden koop. gemeente Steenkerke. 5 hoop.West van de kerke en west over deLoo-vaerd, by de brugge over den krommen gragt, ten ingaen van den Oeren-broek eenc bytia vierkante pirtyc, bestaeude in bebouwden grond hovenier- en gras-land met ecu buys, scheurc, poerde,- kucy - zwyu-slallen cu andere gebouwen, te samen tiytmaekende de gebouwen der hofstede tvaer Ferdinaiidus- Jacob. Dequekcr wooud palende van noorden zaeyland aen Mr. Ollevier en zyne kinderen, van oosteu den zuyd-burgwcg van zuyden den krommen-gragtvan westen zoo aen zaeyland van Mr. Ollevier en zyne kinderen als aen den eerst-volgcnden koop .groot 97 arm 62 centi. Gebruykt door voornoemden sieur Ferdi- naudus-Jacobus Dcquiker, maer met pagtregt tot 1 October t8^t. ütoop. West aen den voorgaenden knop, cene partyc zaeyland, strekkende oost ett west palmde van westen ten grooten decle den Krommen-gragtvan westen naer dm noorden, mitsgaders van noorden en van zuyden zaeyland aen mynheer Ollevier met zyne kin deren van oosten den voorgaenden koop, groot 84 areu 5 centiaren. Op Woensdag 10 February 18( 1 heeft plaets gehad den Instel, en op Woensdag 3. Macrtc aenstacnde zal gebeuren den absoluyton Over slag, zonder uytstelom 2 tieren na middag te beginnen, ter berbergc het Parnas, be woond door sieur Bencdictus Bekacrtin de Duynkcrkc-stractto Veurne, van de vol gende goederen gemeente Loo. 1 koop, Ten noord-cyndc van hel ge meente van Loo, cene partye velte-gras, strekkende zuyd cu noord, palende van oosten hooygrazen aen dc hecrcn Charles-Florimond De Coster, tc Yper, cu Dcvicq, te Rysscl zuyd naer den oosten hooygras aen den disch van Altcriugbcmvan zuyden nae den westen darink-land aen d’hccr Florimond Dcruysschcr, ten znyd-west-boeke den cerstvolgcndcn koop, voorts van westen hooygras aen S.r Demoldcr, ’e Alveringhcm, hooygras aen den notaris Dc Cao, te Alveringhcm, en dryfgras aen Mr. Struyve, te Yper, van noorden dryfgras aen den tclvcn hccrStruyye groot 2 hectaren 4^ aren 80 centiaren. Gebruykt benevens den cerstvolgenden koop door steur Charles Bruncclmolenacr tc Al- veringhetn tot 11 November t84« ten pryzc van 3Go francs Go centimen by jacre, nog gemeente Loo. 2 koop Ten zuyd-wesl-hoeke aen den voorgaenden koop, ectie andere partyc vette gras, strekkende oost en west, palende van westen dryfgras aen Mr. Struyve, tc Yper, van noorden nac den westen dryfgras aen Pieter Sullis, tc Alveringhcm, van uootden naer den oosten hooygras aen Sr. Demoldcr, van oosten nae den noorden den voorgacnden koop, van oosten naer den zuyden cu vau zuyden naer den oosten darink-land aen den heer Florimond Deruyssclicr, voorts van zuyden dryfgras aen Mr. Mcrghelynck, groot 1 hectare 5t aren. Dc twee voorschreven koopen zullen ook by zamcuvoeging opgeroepen worden, netnacr in geval van afzoudcrlykc toewyzing zal den tweeden koop vryc passagio hebben over dcu eersten koop. gemeente Steenkerke. 3 koop. -- Verre west van de kerke en west van den steenweg leydcndc van Veurne nae dc Prczcnde, cencbyna vierkante partyc zacy- land, genaemd Kwaedjongens-lcen paleende van noorden het Kctele-slraeljen leydende van BulsCamp nao dc Prczcndevan oosten zaey- land aen de weduwe van sieur Carolus Banden van zuyden den cerstvolgcndcn koop, schcy- dende met cene levende doornc hacghe, met vydom hier afgacndc, en van westen zaeyland aen Sr. Pieter Duron, groot 1 hectare 84 ai en Go centiaren Gebruykt door sieur Joseph Rousercz, maer met pagtrccht tot 1 October 1841. 4 koop. Zuyd aen dcu voorgaenden koop cene partyc vette-gras, genaemd kwaed jongcns-liofhebbende cene happe ter oost- zyde naer den zuydenpalende van zuyden grasland toebeboorende joulT. Virginie Coolcn tc Brucge, deel van liaere hofstede gcbruyki door steur Missuwc vau westen zacylaud cn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1