1841 xirmwi f ZONDAG #1 FEBRITAR ARRONDISSEMENT. GEHEEL HET EN II óïeDeit ZESTIENDE JAER. 0 o WE ST-VLA ENDER EN. PROVINCIE f COtcctHtic'o euuiej. B 3 ClCtipO tRJ Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboerboekdrukker en bockhandelaer in de Oosl-straertn.° 3i Den prys der Inschryvtnge voor D'curne en de omliggende plaetzenvier francs voor 6 maenden of acht francs ’sjaers; en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of lien francs Js jaers t franco met de post.Alen belaelt 10 cenlimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaelzing betaeit iö centimen. si lie Bekendmakingenetc.door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de inserlien door de toet vcreyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco loe le steuren. ADV uiy n lieer £**j L'. s L'a i van sieur door den Zeer schoonen en welbekalanten KOORNE-WIND-MOLEN, JVOONHUY'AEN BEDRYFGRaZEN.HOOYGRAZEN ZAEYLANDEN EN CYNS-aCTIE, Binnen de gemeenten» IVulveringhem Vynchem en (deren mitsgaders SCHULDVORDERING, Openbaer by licitatie te verkoopen. Op maendag 22 February 1841 zal gebeuren den lustri, en op maendag den 8 Maertc daer naer zal gebeuren den absoluyten Overslag, zonder uylstell’elkens om twee ueren na mid dag, in d'herbei ge bewoond door sieur Carolus Xloracl, op de dorpplacls van bet gemeente van Wulvcringliern van de volgende goederen: gemeente IVulveringhem. 1 loop. tenen schoonen en wcl-beka- lantcn Koornc - wind - molen ros-molen, Woon-htys, grootc scbeurc pcerde,- koey zwyn ,- wagen - en andere stallen, met de liocveclheyd van t hectare aten cent. Onder bebouwden grondhofplacts, boomgacrd grasland, te sacmen geslaen en gelegen binnen de gemeente van Wnlveringheuivan oosten den steenweg leydcnde van Veurne naer de nieuwe lierberge, pJende van zuydcn de Rc- ninghecrsdyk-sti aele van westen enten deele zaeyland acn mynheer Delramcourtvooits noord van noorden gras acn Mr. D’Acquette Alveringhcrn, en zyne kinderen, van oosten naer den noorden den ecrst-volgendcn koop, *n van oosten naer den zuydcn grasland acn ttynhccr Despot, major der genie, te Ypien. Gebruykt door de weduwe van sieur Joannes franciscus Deschodt, om door den koopcracnslag I» hebben met eersten tnty i84t« Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over de twee voorgaende koopen tot op de Reniugheersdyk-straete. 4 loop. - Oost acn den lestvoorgacnden koop. 1 parlye zaeylandstrekkende zuyden noord, giootg3 aren 4» centiaren palende van oosten en zuydcn nae den oo'len grasland aen de familie Carpentier, te Veurne, Voorts van zuydcn zaeyland aen Franciscos Poeren, en van westen den lest-voorgaenden koop. Ook gebruykt door de weduwe S,’. Joannes’ Franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met het weiren de vrugteu van den ougst van den jaere 1841- Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over de dry voorgaende koopen tot op de Re- niugbeersdy k-straetc. gemeente Oeren. 5 loop. Binnen de gemeente van Oeren, oost over de Loo-vaerd eene parlye hooygras groot 85 aren 5o centiaren strekkende zuyd en noordpalende met ’t noord-cynde den Schardouw-gragt of Lcirze-vaerdvan westen grasland acn M.r De Ruysscher, te Dixtnude, van zuydcn en oosten grasland aen dcu gracf De Bocarmc-De Man. Gebruykt door de zelve weduwe Joannes-franciscus Deschodt; om kooper aenslag te hebben met tt Nov. 18j t gemeente Vinchem. 6 koop. Binnen de gemeente van Vinchem zuyd by de keike een perceel zaeyland groot 58arcu 98 centiaren, strekkende zuyd en noord, palende van oosten de slractcvan zuyden bebouwden grond, en van westen zaeyland wederzydiglyk aen jongheer De Moucheion te Ypren en van noorden den Pastoiy-wal. Gebruykt door de weduwe van S.r Joannes, franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met het weiren de vrugten Van den ougst van den jacrc 184«. Nota. In de hofplaetse, gebragt onderdozen koop, ligt ingesleten het huys en erve gebragt ouder den 10 koop. 2 koop. (Jost naer den noordeu aen den voorgaciideu koop de lioeveclht yd van 1 hectare 4° aren 3^ centiaren zaeyland, be bouwden grond co hovemcrlandmet een huyzeken en afhanglykheden dacr op stacnde, zami'iigestelt uyt diy perceélen oost en west strekkende, «lies hel oosl-eynde der twee zuy ieiste perceélen bebouwden grond en hove- nierland is. palende van zuyden grasland aen voornoemdeu heer Despot, van westen ten moesten dcclc den voorgaeuden koop, van westen naer den noorden en van noorden grasland acn mynbccr D’Acquet en zyne kin deren, van oosten naer den nooiden, zaeyland acn den disch van Deren, en van oosten uaer den zuy den den eerst-volgenden koop. Gcbiuykl, te welen het buysbebouwden grond en hovcnicrland door Carolus Parreyn, luacr met pagt-regt tot ceisten mey 18f 1 en het overig van hel land door de weduwe sieur Joanncs-Fraiiciscus Deschodt; dies den kooper tal mogen aenslag hebben met het weiren de vrugten van den ougst van den jaere 18£f Nota. Dezen koop zal viye passagie hebben over den eersten koop tot op de Reuingliecrs- dyk-slractc 3 koop. Oost naer den zuydcn aen den lest -voorgacndeu koopdi y perceclen zaeyland te samen zuydcn noord strekkendegroot t hectare 80 aren go centiaren palende van zuydcn zaeyland aen sieur Franciscus Pccicn, van westen naer den zuyden weyde aen Mr. Despotvooits van westen den lestvooigavndcn koop vao noorden zaeyland acn den disch van Oeren, en van oosten den ecistvolgcndcn koop. G< bruykt door de weduwe van sieur Joannes- Franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met bet weiren dc vrugten yan den ougst van den jacrc 1841.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1