4841 803 ZONDAG 28 lEBRlAR ARRONDISSEMENT. GEHEEL HET EN II U Y rL E N ZESTIENDE JAER» 0 Sleden ev 7 u Cteupotu? t PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. brieven voorafgaendelyk franco loe te en Zaeylanden Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaer in de Oosl-straertn.° 3i Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis vier francs voorG maenden of acht francs s jaers en voor andere sleden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs s jaers, franco met de post. Men belaelt 10 centirnen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplactzing be tacit 33 centirnen. Alle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen cen-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, {uytgezondert de insertion door de wet vcreyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk/ranco toe te steuren. Chcins - gronden deel eender Rente ADVERTENTIE - BLAD Plaisicr Donderdag 4 Maerte i8?ji zal gebeuren den Instelen Zaterdag 20 der zelve macud en jacr zal gedaen worden den absoluytcn Overslag, ('eikens 0111 twee ucrcn na middag, in d’hcrbergc het gouden Ihxjd, bewoond by sieur Jacobus Chacicl, binnen de gemeente Vluchem, van de volgende goederen Gemeente H'ulveringhem. 1 Loop. Een Huys, erve, stallingen, ap en dependentiën onlangs nieuw gebouwd, ten dienste van winkel en hroodbakkcryc en bckwacm tot uyt01 Henen alle soorten van neiringen met den grond waer op het zelve is staende, binnen de gemeente van Wulvc- ringhem, op de plaelzc ter gehugte het gouden Hoofdpalende van westen den steenweg leydendc van ’tzelvc gouden Hoofd nae bet gehugte het Zwacntje noord den huysgrond en hovenierhof van Pieter Holly, en waerjdat Pieter Kesteman nu is woonende, oost den volgenden koop, zuyd den boouigaerd van den notaris Guillier.Wordende by dezen koop begrepen d’hclft van ccncn steenput, staende op den grond van sieur Holly voornoemd benevenr den osiedroop op den z.elvcn grond. In gebruyke door Susanne Sobry, weduwe Van Carolus-Joseph Mazereel, tot 1 mey (841. a Loop. Binnen de zelve gemeente van "Wulvcnngbem, 18 aren 2 centiaren Nachcins- grond, luackendc den grond ahvacr zeven huyzekens op stacn en bovenierboven, met twee huyzekens dacr op gebouwd die zullen mede veikogl worden, dies ’t eene bewoond is door Pieter Ruusseeuw, en ’t ander door Franciseus Blondeel, om acnslag met eersten Mey naesl, strekkende zuyd en noord, palende west acn den voorgaenden koop, noord d’crf- geuacinen van Michael Pecrcnoost naer den noorden den grond van d’hcrbergc den gouden Leeuw cn aldaer naesl den zuydcn den groud van den notaris Guillier op welken nacheins- grond gebouwd zyn de huyzen van Pieter Simpens, laudsman te Vinchem, bewoond by 1 vidin Eloy en Jacobus Housseeuw; 2.* Pietii-Jacobus Verstraete, en door hem be woond 3 u Pbilippus D. rache doorhem bewoond; 4“ bel huys competcc'rcnde aen Karei Devutder, bewoond by de weduwe van Pieter Vundenberghcwaer voor door elk van hun j.ierlyks betaeld word, te welen: Pieter Symoenseene somtne van io francs; Pieter-Jacobus Verstraete, 6 francs; Philippus Dcraclie, 5 francs 68 centimcn, en Karei Dcvulder ook 5 francs 68 centirnen. -- Welken nacheins-grond is toebeboorende acn mynheer Carton-De Winoczeele, grond-eygcnacr te Ypren, en den zelvcn is eeuwigdeurendemits de j.ierlykschc cbeins-preslalie, van 2 francs 72 cciiiiinpn. Dezen koop zal ook verdeeld en te koopen aengeboden woidcn iu zes afzouderlyke arly- kelenonder behoud van gcheelc of gedecl- tclykc accumulatie. 3 koop. Twee derdenhet ander derde t< cbcliuoicndc aen Joannes Vanbcvercn en consooi icu van een huys en voorderc gerief- lyklicden, staende ter gemeente van ’lzelve Wulveiinghem op den eeuwigen cheinsgrond hier vooren beschreven, bewoond by Karei Plaisicr; o;u aenslag met eersten Mey nacst. gemeente Vinchem. 4 Loop. De Locvcclheyd van 38 aren 78 centiaren (2G6 R.) zaeyland, gelegen binnen de gemeente van Vinchem, digte zuyd-wcst van bet gehugte ’t gouden hoofd, deel van meerdere partye er van afgcscheyden en afge- pacld op paclstaeken strekkende de gehceltf partye zuyd en noord, aboutteérende noord aen de Heningliecrsdyk-straetc, oost benevens het eynde van den zuyden naer den oosten me vrouw Du Bois, Ie Veurne, nu mynheer Paul Du Bois, te Dixtnudc, cn ’l zelve eynde naer den westen M». Desiuuyck, teParys, nu aen Philippus-Jacobus-Ludovicus Moencclaey, ea geheel den westen aen den zelvcn. Gcbruykt door de gebroeders Jan-Baptiste en Karei Dekerf, landbouwers te Vinchem, mits 23 francs 20 centirnen by jacre, tot havo 1841. BEZETTE RENTE. 5 en lesten koop. liet zesde deel een er kapitacle los-rentc, bcloopcnde tot 2176 francs 87 centimcn, doende alhier 302 francs 81 1/6 centirnen originairelyk bekend en opgenomen door S.* Albertus Boonefaes rentenier te Alvc- linghem cn alsnu ten laste van sieur Joannes- B.iptiste Kockenpoo, winkelier te Alvcringln tn. als bezitter der hypotheek, jaeilyks verscliy- nende den 24 Mey. Deze verkooping zal geschieden kragtens een vonnis contradictoirelyk verleend door de regt-hank van eersten aenleg te Venrne de zelve verkooping beveélende om uyt gemeen- zacmheyd te scbeyden in daten 23 January i8{l ten overstaen tan mynheer den vrede- regter van ’t canton van Veurne, ter oorzaek der minderjarige dacr in gerechtigd. De tytelen van eygendom cn verkoop-voor- wacr.icn berusten, ter inzage van de gegadigde, ten kantoorc van den notaris GUILLIER, ter vcrblyfplaets van Wulveringhetnmet deze verkoopinge gelast; men kan ook inlichtingen bekomen by den notaris GIIEVVY, ter ver- blyfplacts van Vcurue. OPENBAER TE VEBKOOPEN Binnen da gemeenten IKuiveringhem en Vinchem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1