806 1841 ZONDAG 7 MAERT. HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 óïeDm i (jOuvtuuDe» cv ‘Vcutiies, c/Geiipotto WEST-VL AEN DE REN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaar in de Oost-straertn.° 3t Den prys der Inschryvinge voor Veurne en de omliggende plaetzen w vier francs voor 6 maenden of acht francs 3 s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs 3s )aers franco met de post. Men belaelt io centinien per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing be taeU'Vi een timen. si lie Bekendmakingen, etc., door den L/ytgever gedrukt, zullen cen-niael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezonderl de insertien door de wet vereyschtp Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BLAD I* Zeer schoonen en welbekalantcn KOORNE -WIND-MOLEN, IPOONUUYZEN B E D R Y F G R A Z E N HOOYGRAZEN zaeylanden en cyns-actie, Binnen de gemeenten» H'ulveringhem gynchem en (Jeren mitsgaders SCHULDVORDERING, Openbaer by licitalie te verkoopen. Nota. In de bofplaetsc, gebragl onder dezen koop, ligt ingesleten het buys eu etve gebragl ouder den 10 koop. 2 koop. Oost uacr den noorden aen den vonrgaendeu koopde huevcéjheyd van 1 hectare 4° aren 3j centiaren zacyiauu, be bouwden grond en liovemcrlaudmet ecu huyzekcn en afbanglykhcdeii dacr op stacnde zameugesteit uyt Uiy perceélen oost en West strekkende, mes hel oosl-eyndc der twee zuydcrste perceélen bebouwden gioud en liovc- nierland is. palende van zuyden grasland aen vooi noemden beer Despol, van westen ten mcesleu dceie den VOorgaendeii koop, van westen naer den noorden en van uourueu grasland aeu mynheer D’Acquet en zyue kin deren, van oosten naer den nooidcu, zaeyland acu den disch vau Deren, en van oosten naer den zuydin den eerst-volgcuden koop. Gebiuykl, te welen hel buys, bebouwden grond en liovcnicrluud door Caioius Parreyn, maerrnel pagt-regt tot eersten mey tö-ft en het oveiig van het land door de weduwe sieur Joannes-Fraiiciscus Deschodtdies den kooper tal mogen aenslag hebben met het weii eu de vrugten van den ougst van den jaerc 18$t. Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over den eersten koop tol op de Rcningheers- dyk-stractc. 3 koop. Oost naer den zuyden aen den lesl-voorgaenden koop, dry perceelen zaeyland te samen zuyd en noord strekkende, groot t hectare 8o aren go centiaren palende van tttyden zaeyland aen sieur Franciscus Peeren, vau westen naer den zuyden weyde aen Mr. Despotvooi ts van westen den lestvoorgaenden koop van noorden zaeyland aen den disch van Ocren en van oosten den ecrstvolgenden koop. Gebruykt door de weduwe van steur Joannes- Franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met het weiren de vrugten van den ougst vau den jaerc t84t. Op maendag 22 February t8jt is geschied den I hst el, en op maeud >g den 8 Maerte zal gebeuren den absoluyten Ovlbslao, Zonder uytstel, t’clkcns otu twee ucren na mid dug, in d’licrberge bewoond door sieur Carolus Mortel, op de dorpplaets van bet gemeente Van Wulvcringbeinvau de volgen Ie goederen: gemeente tEiilveringhem. i koop. Eeucn sebooneu eu wel-beka- lanten Koorne - wind - molen ros-molen, Woou-hnysgrootc schcurc peerde,- koey ,- twyn ,- wagen - en andere stallen met de Loivcclbeyd van t hectare 5j aren 4a cent. Ouder bebouwden grond hofplacts, boomgaerd graslandte saetnen geslacn en gelegen binnen de gemeente van VVulveringhem van oosten den steenweg leydendc van Veurne naer de nieuwe herberge, palende van zuyden de Re- ninglicersdyk-straele van westen en ten deelc Leyland aen mynheer Dciratncourlvoorts noord van noorden gras aen Mr. D’Acquette Alveringhcm, en zyne kinderen, van oosten naer den noorden den eerst-voigenden koop, *n »an oosten naer den zuyden grasland aen mynheer Desput, major der genie, te Ypreo. Gebruykt door de weduwe van sieur Joauues iranciscu» Deschodt, om door den kooperacuslag te hebben met eersten mey i84t« Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over de twee voorgacnde koopen tot op de Rciiinghiersdyk-straele. 4 koop. - Oost aeu den lestvoorgaenden koop. I partye zaeyland, strekkende zuyden noord, grootg3 aren 4o centiaren, palende van oosten en zuyden nae den oosten grasland aen da familie Carpentier, te Veurne, Voorts van zuyden zaeyland aen Franciscus Peeren, eu vau westen den lest-voorgaeuden koop. Ook gebruykt door de weduwe S'. Joannes Franciscus Deschodt; om door den kooper aenslag te hebben met het weiren de vrugten Van den ougst van den jaerc 1841 Nota. Dezen koop zal vrye passagie hebben over de dry voorgacnde koopen tot op de Re- ningheersdyk-slraele. gemeente Oeren. 5 koop. Binnen de gemeente van Oeren, oost over de Loo-vaerd eene partye booygras groot 85 aren 5o centiaren strekkende zuyd en noordpalmde met ’l noord-eynde den Schardouw-gragt of Lcirzc-vaerdvau westen grasland aen M.' De Hiiysscher, te Dixmude, van zuyden en oosten grasland aeu mynheer deu graef De Bocarmé-De Man. Gebruykt door de zelve weduwe van sieur Joannes-fraticiscus Deschodt; om door den kooper aenslag tc hebben met it Nov. 1841. gemeente Pinchem. 6 koop. Binnen de gemeente van Vincbem zuyd by de kerke een perceel zaeyland groot 58areu <;8 centiaren, strekkende zuyd en noord, palende van oosten de slraete, van zuyden bebouwden grond, en van Westen zaeyland Wederzyiiglyk aen jongheer DeMoucheion, te Ypren eu van noorden den Pastory-wal. Gebruykt door de weduwe van S.r Joannes franciscus Deschodt; om door den* kooper aenslag tc hebben met het weiren de vrugten yau den ougst van den jaerc i84t-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1