1841 807 <5 ZONDAG 14 MAERT. HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 L HOFSTEDEKEN ZAEYLANDEN Ö?icetutu)e> ev Veutuejf PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. f Schoon een-mael gratis in dit Blad brieven voorafgaendelyk franco toe te Dit Blad word gedrukt en uitgegeven allen Zondag morgenby P. Rvckeboer, boekdrukkeren boekhandelaer in de Oosl-straertn.° 31 Den prys der Inschryvtnge voor t'eurne en de omliggende plaetzen, is vier francs voor 6 maenden, o/'aclil francs ’s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs }s jaers franco met de post. Men betaelt io cenlimen per Drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt centimen. silie Bekendmakingen, etc.door den Uytgever gedrukt, zullen geplaelst worden, [uytgezondert de insertien door de wet vereyscht). Geld en steuren. EN GR/kS, alveringhem. ADVERTENTIE - BLAD PATRI.MONIEELE GOEDEREN. TE WESTVLETEREN, Openbaer te Per koopen. aren ai STUDIE VAN DEN NOTARIS DE COCK, TE WA I'OU. Schoone cn goede Dynsdag 3o Maert i&fi, ten twee neren namiddag, in de herberg bewoond door «leur tirigoute Weslvlcteren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbaere verkooping in een# zitting, van een buys en andere gebouwen, met aren 6t centiaren liuyigrond, hove- nierhof, gras en zaeylandgelegen ter gemeente van Westvleterenby de voorderen herberg de Kauu>e, gebruykt door den mede-vei kooper Jacobus Luyssen met regt te weten aeu liet zaeyland lol hel schciren de vruglen van den aenstacnden ougslen aen het overig lot eersten Mey t8fa. verdeeld in twee koopen, met reserve van verzameling. i koop. De huyzingen met 3a centiaren liofplacts, hovenier hof en gras pa lende oost zaeyland Jan-baptistc Six, zuyd zaeyland d’becr Fillon west de Donkerdreve, en noord zaeyland joufT. vidua VanSevereu, te Dixmude. a koop. to aren 4® centiaren Zaeyland, palende oost, noord en west zaeylanden van den notaris Floor, te Veurne, zuyd mynheer Vandcnbroucke. In geval van verkooping by verzacmeling zal den kooper van zyne koopsom mogen afreken de hoofdsom vau eene los-rente daer op bezet, bedragende tot 544 francs 23 cen tiaren a vier ten honderd ’s jaers. Conditiën en tyleis by den notaris FLOOR tc Loo. gaenden, cn west den hofplek en zaeyland van den voormelden beer Dismedt. 4 Koop. Eene partyc Zaeyland, groot i liectaie afaren 76cet.tiaien (2 G. aL. 55 R.), strekkende oust en west, aboulleéreude noord den volgenden koop, oost ’l zaeyland van den meer genaemden sieur Vandeuabeele, zuyd den tweeden koop hier vooren, en west den volgenden. 5 Koop. Eeue partye Zaeyland, groot t hectare 29 aren 96 ccutiai en (2 G. a L. 91 R.), strekkende alsvoorenpalende noord uacst *t westen ’l zaeyland van den genaemden Au- gusiyii Ackerman, en nacst’l oosten den vol genden koop oost ’t zaeyland van dito sieur Ackerman, zuyd den voorgacnden koop, en west den derden. 6 en lesten Koop. Eene partye Zaeyland, groot 20 aieu 88 ceoiiaien (oG. 1 L.43R.), palende noord eenedicve ofte uylweg, oost 'l zaeyland van den voormelden Sr. Ackerman, zuyd den vooigaenden koop, cu west nog zaeyland van dito Ackerman. Ik voornoemde zes koopen aeueenhoudende, t’saemcn formecreuie eene partye, gioot 5 licctaicn 87 aren 67 centiaren t3 G. 1 L. 27 R.), zal ook in masse of in differente massen ge steld woiden, op het verzoek der liefhebbers. Deze vckoopinge zal gebeuren uyt kragle van een jugement op request door de civile regtbank, zitting houdende te Vcutne, den tf November 1840, in de presentie van den toeiieuden voogd der weeze daer in geregt, en ten overslaen van den heer Anicct-Rcné- Arccnc IhsroT, vredcregter van ’t canton van Haringhe, door hel ambt van den Notaris DE CüCKdaer toe gecommittecrl. De Conditiën der verkooping benevens de tytcls van cygendom berustenten overzien van een-ider, ten comptoire van den ge naemden Notaris DE COCK, te Watou rcsidce'rcudc. Publyk te verkoopen te Iloogstaede. Zaterdag 27 Maerte tSJt zal gebeuren den Instel en Zaterdag 3 April daer naer den absoluytcn Overslag, t’elkens ten 2 uereu na middag precies te beginnen ter hei berge grnacmd de Kroone, bewoond by Sr Joannes- liapliste Lobbcdey op de plaelzc Van lloog- staede, van de volgende goederen. 1 Koop. Eenepartye Zaeyland, groot y3 a'en 39 centiaren (a G. o L. 4° R.)> strekkende oosten west, aboulleéreude noord den vol genden koop, oost en zuyd T zaeyland van sieur Charles Vandeuabeele, en west ’tgouucvan tnynheer Desrnedt. 2 Koop. Eene partye Zaeyland groot hectare 55 aren 84 centiaren (3b.i L. 68 II.), strekkende alsvooren aboutteérendc noord tiaesl ’t westen den volgenden ,en naesl ’t oosti n den vierden en west ’t zaeyland van den ge naemden heer Desrnedt. 3 Koop. Eene partye Gras, groot 6a aren 74 centiaren 1 G. 1 L 3o R.), strekkende Iuyd en noord, aboultec'rende noord ’tzacy- land van sieur Augustinus Ackerman, oost den Vyfdcn en vierden koop, iuyd den yoor-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1