DARYNK-STUK, In Bulscamp. B 'O O M E lï 4 - 5o Openbare verkooping VAN EEN KOO P-DAG van •J oo abcelcu dienstig 1 Op langen lyd borge. (planting Tan tn ons diicise. 1840 de soin 3-oo BERK} T. Het Publyk word verwittigt als Hat Sieur E. VERMEULEN, den gewoone- lyken dienst met zyne Ddigencie van Veuine nae Brugge blylt uitoeflenen, en zal vertrekken allen Vrydag, voor dezes zomer-tnaenden *s morgeus om zes uren, van Veurne nae Brugge, en voor de zes winter-tnaenden om 7 uren ‘s morgens, en den Zaterdag, te Brugge, uit het hotel r/e Koorenblvmtne, teiug kecren ten t uer namid. Den dienst zal gedacn worden in zes oren. Transport van geld en goederen na even redigheid. Hy hoopt door zyne gewoonelyke zorge het hertrouwen van een-idcr te blyven behouden. Mynheer den Drukker Gisteren Vrydag, was’er groote beweging onder de school-kinderen; ’t was S ‘Gregorius; missen in alle keiken; buyten sluyten gaen wandeleu nae de zee of elders, daer was het werk van dien grooten ktndeien feest-dag. Viva S.‘ Gregorius! maer iets dat dezen dag merkweèrdiger gemaekt heeft is de solemneels muzyk-misse die gezongen is geweest voor de scholieren van meester Geva. Zyue leerlingen (van 5 tot to jaren oud hebben dit jaervoor de eerste-maelzelfs en onder bun het muzyk van deze misse uylgeocflïnd lol het groot en algemeen genoegen van vier a vyf honderd tegenwoordig zynde persoonen. Al wat Veurne heeft in kinder-vrieodco en muzyk-lief hebbers bevond zich in de kerk. Den kyrie gloria en credo waren gezongen met mact en juystbeyd; de solo daer in gezongen door den jongen Eduard Delzscluse heeft de liefhebbers tot de tranen bewogen. Eene njarsch, gespeeld EN PEN 7 E AU HU It E AU DE C E T T E IEUILLE EELANGBYKE NIEUIPLGHEDEN ENGELAND. -- Losntn den 3 maert. Eene arme vrouw, die ceneu houten lepel voor bet gebruyk der jonge princes nae bet palcys gezonden had, heelt eenen dankbrief en een geschenk van 5 ponden sterling (ta5 francs) van prins Albrecht ontfangen. Den tunnell of weg onder de rivier de Teems, is nu zoo goed als voltooyd. Er zyn luym 1100 voeten afgewerkt, en ’er moeten nog slechts 5o voeten bygewerkt worden. In hel laest-algeloopen jaer hebben de b< zoekers van die groote onderneming 1705 ponden sterling (47,615 fr.) opgebragt. lol dus verre heeft den tunnell 4n»,ooo ponden stelling (10 millioenen fiancs) gekost. Volgens men leest in de dagbladen zal dien vcrwonderingsweerdigeu weg aen den door gang van het publyk loegelaten woiden. De g'ippe of inftuenta is sedert om trent twee weken'de heersebeude ziekte onzer hoofdstad. VHaNKRYK. Paars 7 maerl. De police heeft veischeyde barer agenten nae onze kust der Middeiilaudscho zee afge- veèrdigd; men veronderstelt dat de irys v.m den hertog van Bardeaux aen boord eetier oosleniyksclie korvet, aenleydiug tot dezen maelregel gegeven heeft. Bene commissie, door den luytenant- generael Gourgaud voorgezeten, beeft zich den 26 lebruary bezig gehouden met eene outdekking van den heer Charles Boyer, strekkende om de biiskruyd-magazyuen voor alle uylbersting en springing te behoeden, zonder de naluer- en sebcykundtge eigen schappen van bet buskiuyd te kreuken. Er is besloten geworden een inagazyu na het plan vau den heer Boyer te bouwen om zyue pioelnemingeu lu hel gioot te onderzoeken. - Up dezen oogenblyk heeft Parys alle staet- kundige kweslien velgelenover helüosten, over Egypleu over de foitilicatien over de ontbinding der kamers bekommert zich niemand meer. De grooie zaek is den borrdput van Grenelle te gaen bezoeken; alle man loopt derwaerts met eene flesch in de hand, om eeue pint van dit warm water lekiygen, bet welk zoo onverwacht uyt ’s aerdrvks afgiond is opgeiezeu. Den 6 stonden er i5o pragikoeisen, en om hel order te handhaven is beslist dat er niemand zonder kaerlen meer zal mogen binnen komen. De yzeren sonde of boorwaer inede den ingenieur Mulot, zoon, deu borrelput van Grenelle gemarkt heefthad acbt-mael de hoogte Van L. Vrouwe torens van Parys en woug met minder dan i3,ooo kilogrammen; de zelve wierd omgedrayen door twee meka- uieke toestellen welke peerden en mannen in beweging stelden. ba den prys, waer aen de wateren der Seine en van de vaert der Ourque verkocht worden, hciftmen berekend dal den borrelput van Grenelle onze hoofdstad een inkomen van meer dan 200,000 francs zal verscbalfen. De uytgarf, tol dus verre voor zyne booriug gedaeu, heeft tnaer lot 220,000 francs beloupen. -- Deu heer Mulot is gisteren overgegaen tot de werken om de boor, sedert den 26 fc- bruary, dag op welken bel water met hevig- beyd heeft beginnen te spruyten, in deu borrel- put gebleven, daer uyt te balen. Naer deze wei king, welke met den besten uytslag ver richt is geweest, is de hocveelbeyd van het spruytend water met een tiende deel of omtrent 3oo liters par minuet vermeerderd, liet water spruyl nu met eene uylueuiende hevigheyd. Br oiitslaet uyt gedane proefnemingen dat het 10 meters boog boven de oppervlakte van deu grond zal spruyten zoo haesl men de noodige huyzen en fonteyn-kuypeu zal gemaekt hebben. Deu stroom des waters zal acht of tien mael overvloediger zyn dan den genen der foa- teyuen van de Concorde. Den luyteoant-generacl graef Bugeaud aieuwbenoctudcu gouverneur -geucr*cl van Op Woensdag 17 Maerte 184tom twee uereu na middag 111 d’herberge de Kroone biuncn de stad Veurne, bewoond door sieur Cbarles-Louis Maerten Zal gebeuren de openbare verkooping, in CCne zitting en zonder uytstel Vau een Daryuk-stuk groot o II. 62 A. 46 centiaren (1 G. 128 R.gelegen binnen de gemeente van Bulscatnp wat zuyd van de keike, langst de Boonacker-straetepalende Van oosten de gezeyde straete, van zuyden dryfgras aen mynheer Vandcrmarlierege- bruyki door de weduwe Dewaele, van westen zaeyland aen den heer Neus, en van noorden hooygras aen de kinderen Sampers. Lest gebruykt door den eygenaer sieur Joannes-Baptiste Maerten om door den koo- per aenslag te hebben, met den dag der toewyzing. De voorwaerden der verkooping berusten ten kantoore van deu notaris 1' LOOK, tc Veurne. Algerien, heeft by zyne aenkomst te Algiers den 8 dezer eene proclamatie tot de bevolking en eene andere lot het leger gerichtw ler'in hy hen laet weten dat den kiyg legen de Araben en de lieyolkplantingen i,m hel land, by middel van wel verschansde do, pen, rondom de steden te bouwen, gezarnenlyk rppetetz voortgezet worden. Die proclamation hebben een gunstig uytwerksel te weeg gebragt en de hnop en veyligheyd zyn nogmaels in hel heit der volkplanters gedrongen. BELGIEN. Brussel, 9 Maert. De kordnglyke academie der wetenschappen en letteren dezer liOofdstad beeft liet 13.’ boekdeel barer verhandelingen en bet nieuw boekdeel der door haer bekroonde vei han delingen doen uytdcehn. Verscheyde magazyniers in papier dezer hoofdstad zyn in overtrediging gesleidom zonder magtiging tegenstrydig aen de schik kingen der wet van den i3'brumane jaer VII, gezegeld papier vei kocht te hebbben. Gend, den 10 maert. Het genootschap tot voor liet Geloof voorderd snellyk De inschryvingen hebben in vau fr. 3t,65g-t4 ceutimen opgeuragt. Veubne, 13 Maert. By een koninglyk besluyt van den 7 dezeris den heer Gustave De Bidder zoon van onzen senateur, tot gebechlen aen een gezantschap benoemd, lly zal eeistdags in deze hoedanigheyd voor Lisbon na vertrekken. Daer is wederom te hoopeti dat Z. M. het bosch van VVynendaele zal koopen voor zyuen tweeden coon den graef van Plaenderen. ludieu deze maer verwezenliykt dat zal een gioot voordeel wezen voor de inwoonders van die gewesten. Er komt nu te Brussel eene maetschappy opgeregl ie worden onder den tytel vau rnael- ediappy der dieren-vrienden derzelver doel wit is de beesten tegen de vreedlieyd der men- seben te beschermen, en te beletten dat de zelve nog levendig ontlid worden, gelyk het dikwels tu de vcearts-schoolen geschied. Een dagblad beweerd dat den gewezen koning Willem, nu graef van Nassau, een rykdom van vier honderd dry-en-tmintig millioenen turee honderd tachentig duyzend en vier honderd francs bezit; en dal hy sedert onze revolutie van i83o, byna adit- en-lu>intig millioenen francs verkwist heeft om Bclgien weder te krygen. In de laeste dagen van bet jaer t83g bad Petersburg eene bevolking van 47°>*o3 zielen. Men telt ’er «47 keiken en kapellen en 8661 hujzen waer onder 3a65in kareel- steerieu of m haerdsteen gebouwd. -- De kamer der volksvertegenwoordigers beeft, in haere zitting van 11 dezer, een project van wet aengenomen op het rond leuren met goederen. 7'e /f'ulveringhem. Op dynsdag 16 Maeite iStJr om twee neren na middag, op d’hofstede bewoond door sieur Charles Deneckerbinnen de gemeente van Wulveringbcm langst de straete leydende van dat gemeente nae Bulscamp nevens de Boonacker-bi ugge. Koop-dag vau 4° koopen olmen klemmers, wilgen, «sscheii en andere hoornen, voor al e werken en vo ir brand-hout. vau beialingcmits stellende CODE des DROITS DE TIMBRE. CODE du I’ERCEl’TEUR des Contri butions Directesou Reglement sur Ie mode de cettc Perception etc. etc., dans toute la Belgique. 3 - 00 Ï'ES CODES en Vigueur en Belgique. 5 - 00 panorama de Paris et scs environs, Paris vu dans sou ensemble dans ses details. vol. 3 - 5o ACADEMIE Utnversellc des Jeux. Dn gros volume U1CT10NNA1RE de« Productions de Nature et de l’Art. 3 vol. relié 8 - HISTOIRE do NAPOLEON, p. Norvins illustrde par Raficl Vernal, brochi, 21 - 00

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 3