ZONDAG *?/8 MAERT GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN ZESTIENDE JAER. I IA E Y L A N D EN 0 VeuauD, a>.®j f (J^tcemudej PROVINCIE WEST-VLA ENDEREN. Dit Blad word gedrukt g '4- Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaar., in de Oost-slraerln.° 3i Den prys der inschryvingevoor Veurne en de omliggende plaetzenis vier francs voor 6 maendeno/acltl francs ’sjaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’sjaers franco met de post. Men betaelt io centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaelzing belaeW55 centimen. Alle Bekendmakingenetc.door den Uytgever gedruktzullen een-niael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de insertien door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te sleuren. to. ex» BLAD 2. 6. 9- 10. 11. 12. I wilge. i wilge. i vvilye. i wilge. I WlIgC. i wilge. goede DER EERSTE CLASSE, en wel-bezetlc SCHULDVORDERINGEN, Opanbaer by Heil a tie te verkoopen. te Gyverinchuve. 2.en Koop. 13. 15. 16. ,7- ib. AWERTENT Onmiddclyk en aenstonds na deveikoop'ng der veorsclircvcn zaeylandenter bovenge- naemde herberge de dry Ridders - IPeeg- scheedezal er voortgegaen worden met de openbare verkooping der hoogstammtge hoornen op de zelve zaeylauden sUcndc geschikt in koopen zoo volgt i Koop. nomber der specien der Hoornen. 3. i oline. 4. 1 «chuonen eyke. 5. 2 uhneen. uyt hoofde der belanghebbende minderjarige, en door het ambt van den notaris BOSSAEKT, te Gyvcrinchove. De vcyl-voorwaerdcn met de bewyzen van cygendom, zyn te zien van een-idcrten couiptoire van zelven notaris BOSSAEKT. zaeyland groot volgens de eygendoms-tytelen 63 aren 26 centiaren i G. 143 1/2 K. en volgens de gezeyde cadastrale opmeting, sectie B, □.‘>491, groot 62 aren 80 centiaren strekkende oost en west, aboutteérende van oosten aen d’bofstede-landen behoorende acn sieur Louis Griinuielprcz, te Vinchem, gebruykt door de weduwe llaelewyn, van zuyden acn zaeyland behoorende en gebruykt door sicur Jacobus Vcrbilie, te Leyselc, van westen acn dito Stavele-slraete en vau noorden aen hof stede-landen behoorende aen d’bccr Dau- tervouit, teYpren, gebruykt door S/Carolus Ludovicns Cuulier. Deze twee koopen, samen uytbrengende een hectare 13 aren 3t centiaren 2 G. 176 1/2 K. zyu gebi uykl door den vooi noemden sieur Jacobas Verbille, met pagl tol lesten September 1853, mits 70 francs by jaerc, boven de grond lasten en bespreken gedregen by de nolariale jiagt-couiraclenen zullen ook by verzacmc- ïing opgeropen worden. SCHULDVORDERING. 3 koop. Eetic welbezette Schuldvordering, ter hoofd-som van 3ooo francsweder eyscli- baer den 2t Maert 1849, baerende intrest aen 4 °/o by de jaer, telkens vallende 2t Maert solidairelyk verschuldigd door Eduardus Bekacrtpottebakker, en Pieter Huygbcbaert, kalk-brandermet Sophie Bekacrt, zyne viouwe, te Rousbrugge. Eene andere wei-gehypothequeerde Schuld- vootdering, groot in capitael 1000 francs, cyschbaer den 22 Maert 1849, ten intreste van 4 v]a ’sjaers, betaelbacr den 22 Maert van ider j ier debet door Franciscus Dewaele, herbergier, met Seraphina Planckc »y»o vrouwe, te Rousbrugghe. Deze licitatie-verkooping gebeurd kragtens rcgterlyke vergunningten ovcrslacn van den heer Despot, vrcdcregtcr des canton Hariughe, Coeneri en 1t olmen bul met de brankeu enz. t eyke goed om te zagen. Op Macndag 5 April i8 ji ten twee neren na noeuc, ter berberge de dry Ridders IVeeg- sc he ede bewoond by baes Louchete Gy ve- nnebove, zal ovetgegacu worden, in eene zitting tot den Instel, Oveislag en volstrekte ver kooping, zonder uytstet, van bel gonne volgt ZAEYLaNDEN. gemeente vau Leysele. 1 koop. Binnen de gemeente van Leyselc, in den Stalyzcr-hoek weyuig zuyd-west vau de Loo-cu Stavel-kruys-siraelc, eene parlyc Zaeyland, giooi volgens de eygcndoms-ocwy- zen 5o aren 5 centiaren (1 G. l\i H.), en Volgens de cadastrale opmeting sectie B, n.’ 141, groot 4** aren 10 centiaren, strekkende oost en west, aboutteérende met het oost-cyndo acn de Stavele-slraetede zuyd-zyde nacst ’l oosten de betimmerde erve van sieur Lam brecht Vandcnbcrghete Leysele, gebruykt door sieur Frauciscus-Albertus Borreye, aldacr nacsl ’t westen aen de betimmerde erve der kinderen Palflicldoor hun gebruykt, met 1"!t wcst-cynde acn de Loo-straetc, en met de V^’/yde acn zaeylanden van mevrouwe A‘n? ssem, te Veurne, gebruykt door sieur C,rol"s- dovicus Borreye. 2 koop. Tef M|ve _CIDecnt0 van Leysele, wcynig nooru ojt w dtf voorJChreveo partye, in den Ooit“-.ybaeyhouck, ccac partye 1 olmc. 2 wilgen. 1 kuyperscykc. 1 wilge. 2 wilgen, t wilge. 1 cyk cu 2 wilgen Eenigo der wilgen zyn dienstig voor wagen makers, kuypcrs en om te zagen, terwyl de auderc met de olmen dienen voor bakkers cu brandhout. De lief hebbers worden gebeden deze boomen te willen gaen overzien voor den dag van des- zclfs vcikooping. Het gereed dadelyk te voldoen en de koop- pryr.cn den 24 juny, ten couiptoire vau dcu zflvcn notaris BOSSAEKT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1