1841 809. ZONDAG 4 APRIL EN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. ZESTIENDE JAER. 0 I HUYZEN HUYS 1 Veumajf cTLieupott-j (J^iccuiudej PRO VINCIE WEST-VLAENDEREN. 9 'T i Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaer in de Oost-straertn.° 3i Den prys der Inschryvmge voor Keurne en de omliggendeplaetzenis vier francs voor 6 maendenof acht francs s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’s jaers franco met de post.Men betaell to centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt'^ centimen. -- si lie Bekendmakingen, etc., door den LIytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, [uytgezondert de inset tien door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. CD Sledeit Bebouwd HOFSTEDEKEN, gelegen te Houthem 1DVERTEATIE - BLA® 9 ‘ober i835, mits 3og francs by jaere, boven de grondlasten en bespreken gedregen by het notariael pagt-contiact. De voorwaerdeu dezer verkooping met de bewyzen van eygendotn en Schets-kaert liggen ter lezing van een-ider, teu Comploire van den notaris BOSSAtRT, te Gyvenucbuve. van het kanton van Haringbe, en door het ambt van den notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd. De verkoop-voorwaerden met de bewvzen van cygendom tyn gedeponeerd ten kantoore van den voornoemden notaiis FLOOR. TE POLLINC HOVE, Openbaer te verkoopen. Donderdag 15 April 1841ten twee ueren na middagin de herberg bewoond door Carolus Kander Gucht, ter gemeente van Pullluchove 111 de dorpplaets, zal gebeuren de opeubaere verkooping, in eene zitting, van de uaerschevcn Hoyzen. 1 koop. Een Huyzcken met stal noord daeraen, staende te Poilinchove, aen de oost- zyde van de dorpplaets op eenen eeuwigen cyus-grond toebehoorende de kerk-fabriek van de zelve gemeente, waer over betaeld word 1 franc 8 centimen, palende zuyd liet buys van sieur Pieter-Antonius Jansen noord deu volgenden koop. Gebruykt door Engel Carroen en Jan Molldom handslag met t iney naest. 2 en lesten koop. Een ander Huys, staende ais het voorgaendc en noord daer aen op eenen eeuwigen cyusgrond toebehoorende de zelve keik-fabriekwaer over betaeld word 1 franc 8 centimen, palende noord aen bet buys en herberg van sieur Vander Gucht. Gobi uykt door Hendryk De Grave met regt tot I mey 184a, acu 60 francs by jaere, boven de contribution, De verkooping der voorenstaende hoyzen zal gebeuren uyt kragte van regterlyke auto risatie, tcu overstacn van den heer vrederegter EEN WEL TEB STAND STAENDE Ter dorpplaets van Beveren, aldaer openbaer by licilatie te verkoopen. Op vrydag 16 april 18^ r ten i uer. na noene, in d’herbcrge den Kogelbewoond by bacs Loosen ter dorpplaets vin Beveren, zal over- gegaen worden zonder ny'stel tot den Instel, Overslag en volstrekte Verkooping van gemeente Ueveren ter dorpplaets. Ten oost-eynde en noord-zyde van de dorp- placts der gemeente Beveren, een Huys, bestaende in woonplaets met ingeinsekt bullet en klecikassc van wederzyden den heêrd hier medegaende, winkelvoute met ingemaekte kassen van wederzyden den heêrd hier ook medegaende kelder en keuken geheel ge bouwd in steen overzolderd en gedekt met pannen, met hangaerd en vnorderegerieven staende op grond behootende aen mevrouw Desalmon-Delabarre, te Veurne, ter jaerlyksche prestatie van -j francs o5 centimen boven de giondlasten, aboulteércnde dit huys en grond van oosten aen liet huys en erve van Albertus Demersseman scheydende op half gevel, vnorhoofdende van zuyden op de dorp plaets, palende van wekten aen het huys en cyns-grond van Joseph Stopin scheydende op half gevel en cafï'ooren met het noord- eynde aen het hovenierhof van de weduwe cn kinderen Goffar, te Beveren. Openbaer te verkoopen te Gyvennchove. Op Dynsdag i3 April 18{ iten twee ueren Daer noene precies te beginnen, in d’berberge den Mostaeit-potte Gy seriuchove, bewoond by baes Mahieuzal overgegaen worden tot den InstelOverslag en volstrekte Verkooping tonder uytstel, Van bel uacrschrcven hofste deken. gemeente van Houthem. Eenigen Koop. Biuucn de gemeente van Houthem, verre west van de ketke van Houthem, in den West - moer - hoeken Weynig oost vau d’herberg het Caestcrhof, een behuysd Hofstedeken groot volgens de eygendoms-bewyzen 4 heelal en 54 arCH 4^ centizren io G. lij B-)i volgcns de opmeting van bel kadaster sectie A, n.®* 71 tot en met 77 maer 4 hectaren 36 aren 1 centiare, onder landen van diversche nateurc, mackende eenc masse aen elkanderen hou dende, strekkende oost en west, breedst ten oost-eynde aboutleérendc in bel gehcelc met het oost-eynde aen de drylgriteu der hof stede beboorende aen deu heer Mergbelynck, te Ypreu, gebruykt door sieur Elias Vanbee, met de zuyd-zyde aen het cygendom van den heer 01 Ievierburgmeester tc Veurne, gebruykt door Joseph Paelinck, met het smalste west- eyndc aen de propiieleyt van het bureel van 'veldaed van Veurne, gebruykt door Frauciscus Mispelaere, en met de noord-zyde aen do *eyUuden yati den heer Schadet, te Duyn- kcike, gebruykt door Pieter Borry. Gebruykt door Pieter-Francitcus Lapon entyue huysvrouw Coleta-Christina I erhelst, «en wie alle de gebouwen behooren, met pagt voor 9 jareniugegaen den eersten Oc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1