I II - DE STYFMOE DER. BERIGT VAN DEN DRUKKER DEZER. Halt wit Tarwen DE GENDARMEN DOOR DEN STRAB1SME BEDROGEN. VERTREK-UEREN Koor het winter-saisoen. - o5 - 65 - 4o - 73 16 1O 10 7 9 dito. kiL i id. 1/3 id. I i/a kil. i id. had nog PRYZEN DER BROODEN niet 't dood-voanb i van Bruyn idem. - 5o oir* en gelaetin *t minste •f» IPaerden Vriend Rycleboer Neen, Vriend, ik ben tot nu toe nog geen konsul; dan er is goede hoon myn naem en myne studiën in de oostersebe talen beginnen lekend te worden de koster van Mannetjcs- "veere heeft myne vertaelingen nog al wel ge bonden, vooral het stukje op de Ratteh. Zyne ed.d heeft my zyne voorspraek be looft by de beeren van het hof, d’eerste keer de beste, als er weer kwestie zal wezen van patryzen, snippen, dikke wacfelskniddels met korenten, etc., etc., in de groote hofslé aldaer, wel te verstaen. In afwachtingzende ik ue. bygaende stukjes, tot vervolg. Maunetjesveere ontfermezich overmydmen. Uw goede Vriend, De aenstaende Konsul. Schoore, ao Maert 1841. liet is niet wel docnelyk de brandende fak kel der waerheid door een gedrang van men- sclien te dragen, zonder den baerd, liet hoofd- haer, de krullen ja ook wel de klcedercn van den eenen of den anderen te schoeperen of te verzengen. Is het dan wel wonder dat men eenen fakkeldrager zoo nouwe ol ongeêrne ziet aenkotneti, en zich alle moeite van <lc wereld geeft, om het licht, dat hy draegt, uitteblazen Byzondcrlyk loopen ook de groote paruiken van zommige groote en doorluchtige beeren veel gevaer. Daerom schreeuwen die hoeren de keel uitals zyzelfs macr van verrebet fl kkcren van een tourlsc zien. In onzeu nummer 787 van 15 October 1840, lebben wy eenen voorstel gedaen om in de stad Nieuport, een standbeeld van p." Robert Clarke optereglen, uyt ei kcutems van de overvloedige wcldacd die hy aen Belgienlanden aen ons Viurtie-Ambagt in liet byzondergedaen beeft met de eerste aeid-appels, langst die have, uyt America m ons land te brengen en wy heb ben Van dan af omen bureau opengebouden lot hel ontfangen der vry willige gilteu die dics- acngaeude zouden gedaen zyn zelfs hebben wy succursale-bui eaux benoemd zoo te Nicu- poit, Dixmudc als te Rousbrugge. Maer gely- kcrwys deze plegligbeydvolgens ons, moest plaets hebben op den tweeden l'.iescbdag 1841 en wy nog geene jonde uyt de kassen van onze liulp-bui eaux uiitlaugen hebben, en dat’er, ter dezer oogwitook nog niet in onze schoven is rustende, zyu wy genoodzaekl aen onze lezers te tn> idcii dat deze feestop dien tyd, volsttekllyk geene plaets zal hebben. Dus van heden af, ons willende van al engagement ontslagen h< blien de eer te laten weten dat wy gicnc hoegeuaemdf giftentot deze feest be lt effende, niet meer zullen aenveerden, in hoop bly vendc uugtans dateerst of lestbedoelde standbeeld zal opgercgl worden. Onder de regeering van Sven-Fangvonden de wachters van ’tslot eenen man op het veld liggen die blrek even pas te vooren vermoord te zyn. Weinige schreden van daervonden zy twee gebroeders die zy als de waerscliyne- lyke moordenaars gevangen namen. Dewyldo doodgeslagene maer eeue wonde hadde en alzoo ook maer eenen daeder liet vermoeden; kwam nu de vraeg wie van beiden den tuooid gepleegd had? Geen der broeders wilde den anderen beschuldigeneen-ieder verzekerde Van zich zelveu dat hyen niet zyn broeder, den moordcnacr was. De zaek kwam voor den kouiug. Aen beiden het leven tc schenkenzeide de koning, is genaede aen een moordeu.icr be- wyzen beiden ten dood tc laten brengen daer er slechts een schuld kan hebben, zou vrecd zyn, en tegen de wet. Wel aen! laet de moeder van deze beide menseben worden op- n gezocht. Haer oordeel zal kunnen beslissen, wyl zy baete kinderen bel best kennen zal.” Zoo gezeid zoo gedaen. ’Skuniugs bevel wierd aen de moeder voorgeleid. ’’Zooik dan, sprak deze vrouw in eenen vloed van tracuen uitberstende, kiezen moete dan sterve de jongste. Eu koudste blyvc in ’lieven.” Do regter verwonderde zich ten boogsten dat de moeder den jongsten den dood aengezeid had; dewyl de jongste kinderen gewoouelyk, door de moeders liet meeste geliefd worden. ”Ja, sprak de moeder, liy, wien ik nu het leven redis niet myn eigen lyllyke zoonm ter een zoon van myueti overleden man uit des- zelfs eerste huwelyk. Ik heb zyn vader plegtig- lyk beloofd, hem als myn eigen kind altyd te behandelen; en tot nog toe heb ik getiuuw myn woord gehouden. Nu zoude ik dat woord breken, wanneer ik thans, met mocdcrlykc teerheid, tot schade van den oudsten, myn jongsten zoon bet leven wilde redden. Ik gevoel, wat deze keus aen myn herte koste.- Geween Cu gejammer verstikten haerc overige woorden. De koniug kreeg berigt van de keuze der moeder, en schouk aen beide haerc zoonen vergiffenis. In ons Blad van 10 December t8jo hebben wv een Raedtel g.plae'sl, met belofte van een schoon wrik vau 8 boekdcclen te schenken aen den genen ‘lie best in vers eenen voldoenden uvtleg ’on gegeven hebben voor den 28 l'e- bruary lesiledcn nin r op dien tydslip geen antwom den ons toegekomrn zyude, wierd er een veitaug van tyd gegeven tot 26 Maert. Deze dagicekening is nu ook versrhenen en daer is slechts cetie antwoorde ons ter hand 4«centvoor 1 ip 3, - (31 10 Een-ider moet alreede wel weten wat den strabisme is, alsook de gelukkige en spoedige genezing van het zelve. Nu den slrabisme is immers de scbeelheyd, en juyst door zoo eene goede en volkomene genezing is eenen persoon die te Parys, ty middel van eene overrompeling van den cipier uyt de ge vangenis ontsnapt en door degendarmen agter- volgd en aeogebouden zyude, viy gelaten geweest, om dal hy, nauwelyks in vrybcy I gekomen zyodeby geval de occasie gehad beeft van zyne schede oog te doen reglen. Ziet hier op wat manier Dry dagen nadien, twee gendarmen houden hem aen, en zeggen mynen vriend uwen naem is J. Guilbert? Pardon, M.r den gen darme, ik heete Jan Renard waerom vraegd gy naer mynen naem? De gendarmen houden raed; den eersten onlvoud zyn signalement, terwyl den anderen hem beziet van het hoofd tot de teen zeglgroot 1 meter •jS centimeters? Het is zoo Rond aennezigt. Hel is zoo. Langen neus. -- Hel is zoo. Zwart hair. Het is zoo. Zwarte oogen en scheel op de regte oog Hel is Het is dat niet meer, myn ouden, riep den aengehouden al den band van zyne oog aftrekkende; het is dat niet meerzieteeus, zeyde dien behendigen, hoe ooaengenaem bet is aen een anderen persoon te gelyken hadde het nogtans niet waere dat ik de schoonste paer oogen van geheel Vrankryk hcbbe.gy zoude my wel een logement gratis verleenen, is hel met waer opregten gendarme? Neen dal! ik ben niet scheelNaer eenige ha pering word hel signalement weder in de poiteleuille gestekenen den slimmen Jacobus is losgelaten. en volgens <1* P R Y S DER GRANEN Ter Merkt van F eurne van 3l Maer te. Er waren te merkt to5o heet. Terwe. 18 id. Rogge. 561 id. Sucnoen. 115 Haver. 187 Boon, l’erweper hectoliterfr. Kogge Sucnoen Haver, Boonen gesteld geworden welke wy alhier aen on« lezers komen vooitestellen. ANTWOORD. van Toog-Ktug gmg Delgado ver in ’t oosten spreydeu Als bisschop ’1 rotnsch geloof, aen de verwaendt beyden Maer wieiddaer aengevatgesmeten in eenko'. Door ziekt en zwaer toi ment gaf weer zyn geel aen God. Miuh-Minh en afgegeven Macr *t wederhoud hun niet (’onthoofden naet zyn leven. Zoo gauw dat dit toekwam; bloed-wet Moest zyn, drie dagen lang, zyn hoofd tc® toou gezet. Alles wierd uouw volbragt; zygreepen *l hoofd met eeneu En wierpen’t in een korf, gevult met zwaer* sleeueu En smecten’t in d’rivier, ziet dit voorbeell volksscbaer an onzen kouiugs vraek, voor elk verleydenaeb By vier maenden hcefl een dal beyligdom ge' vouden Aen hair, baerd Verslonden Hy ging tot by zyn scbaer men kreeg ’t romp* *t was wellust, Tot Biu-Chu is bel graf, waer’l oveiblyfscl rust» In onzen volgenden n.° zullen wy melde* of deu schiyver dezer den prys gewouueu heeft OOSTENDE. Ten 6 uren 45 min. 'a morg.Korlryk, GcnJ Bi usselclc. Ten 1 uren 45 m. na middag voor id. Ten 5 uien nae Geuil. BRUGGE. Ten 7 uren t5m. morg. Gcnd Brussel, Korlryk, Antwerpen eic. Teu tl uren 15 tuin. Oostende. Ten 3 uren t5 min. id. Gcnd, Antwerpen,etc, Teu 5 uren 80 min. Gcnd. Ten 7 uren id. Oostende. De convoyeu zullen allcenlyk ter statiën, in hel tegenwoordig bcriglblyvcn slacu. Den prys met de waggons, voor de bestem mingen met een aeogetcekeudis van 35 ccntimeu van statie tol static.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 4