1841 N. 810.10 ZONDAG 11 APRIL HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN H U Y S, SAutuez, ZESTIENDE JAER. II U Y s, COiajiuuSo óteSeu WEST - VLA EN D E REN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt MAEYGRAS EN LOSRENTE, Openbaer by hcitatie tc verkoopen TE ROUSBRÜGGE. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandela'r in de Oost-straertn.° 3i Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis vier francs voor 6 maendeno/acht francs ’sjaers; en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs }s jaers franco met de post.Men belatll io centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing belaelt^ö centimen. si lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedruktzullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de inserlien door de wet vereyschtp Geld en brieven voorafgaendelyk/ranco toe te steuren. 0tU3 ADVERTENTIE - BLAD ni scuoon, corn en gebievelyk Op viydag 16 april 1841 ,ten i ucr. na noene, in d’herbcrgc deu Eugclbewoond by bacj MAEYGRAS. i koop. In zelve gemeente van Haringbe een parlyeken Maeygras, groot 36 aren Z|8 centiaren a5o roeden)zynde van eene goede hoedanigheyd strekkende zuyd en noord pa lende oost ’t maeygras van sieur Micbiel Dela- note, zuyd land van M.r Demontblatrcge bruykt by sieur Jacobus Bebaeghelwest maey- gras compelecrende de kinders Viane, en noord den vaerd-gragt. -- Gebruykt door Jacobus Alexander, molenaar tc Haringhc. RENTE 3 en lesten loop. F.enc los-renle ter hoofdsom van 816 francs 3 2 centimen zynde d’belfd van meerdere intreste van 4 ”7® hy jaer, telkens vallende 7 february, schuldig door sieur Pieter Vrainmoot, landsman te Stavele bezet op 1 hectaren gt aren 71 cen tiaren lands in differente partyen, te Stavele. Deze veikooping gebeurd kragtens regtet- lyke autorisatie ten overstaen yan den beer vrederegter van het canton Haringbeen door het ambt van den notaris BuSSaEKT, te Gy- verinebove. De vcyl-voorwaerden en de eygendoms- bewyten berusten ten comptoire van den gc- naemden notaris BOSSAEKT. EEN WEL TER STAND STAENDE Ter dorpplaets van Beveren, aldaer openbaer by licitatie te verkoopen. Op Woensdag t4 April 1841, ten 1 ucren nacr nocue ter herberge de Erykerie be woond door sieur Leenhouder, te Rousbrugge, zal ’er overgegaen worden iu eeuen zitdag tot den Instel Overslag en volstrekte Ver knopingvan de volgende goederen co rente II U Y S. Dorp van Bousbru^ge, gemeente Ilaringhe. 1 Koop. Binnen het dorp van Rousbrugge, gemeente van Haringhc, van oosten de cal- i chicdc leydendc van de Markt nae deCrombckc- stiaete, een Huys bestaende in sallette en winkel, voorhoofdeude op de calcbiede, keuken, kelder en voute met kamer onlangs dzer boven nieuwgemaekt kleyn'n cour gc- paveerd, mitsgaders keuksken van agter, bout-stal cn commoditeytmet den grond waer op alles staendcpalende west de calchiedc, tuyd ’l Imys en grond van de gebroeders Vandenamecle, oost ’t magazyn van d’beer Seraphinns Viane, broeder en zusters, en noord ’lliuys van de zelvebewoond door jouffrouw de weduwe Vatihammc, op half meur, in ’‘geschryd den suen-put onder den meur, van agter ook half en half. Zynde het huys alwaer sieur Pieter-Franciscus Boucksoon overleden is. Om door deu kooper in ge- bruyk te g.ien met den dag der betaling zyu’er koopsom en behoorighedeu. Loosen ter dorpplaets vau Beveren, zal over gegaen worden zonder uytstcltot den Instel, Overslag en volstrekte Veikooping van: gemeente. Beveren ter dorpplaets. Ten oost-eynde en noord-zyde van de dorp plaets der gemeente Beveren, een Huys, bestaende in woonplans met ingemaekt buffet en kleeikasse van wcderzyden den heêrd hier medegacndewinkel, voute met ingemaekte kassen van wederzyden den hcèrd hier ook medegaeude kelner en keukengeheel ge bouwd in steen overzolderd eu gedekt met pannen, met bangaerd en voordere gerieven, staende op grond behoorende acn mevrouw Desalmon-Delabarre, te Veurne, ter jaerlyksche prestatie van 7 francs 15 centimen boven de grondlasten aboutteérende dit uys en grond van oosten aeu het huys en erve van Albertus Demersscmanscheydende op half gevel, voorhoofdeude van zuyden op de dorp plaets palende van westen aeu het buys en cyns-grond van Joseph Stopin scheydende op half gevel en cail’oor, en met het noord- eynde aen het hovenierhof van de weduwe en kinderen Goffarte Beveren. Dit buys, door de schoone gclegentheyd zeer geschikt tot dtyven alderhanden koop handel is gebruykt en bewoond ten diensto van kruydeniers’-winkeldoor den mede- verkooper sieur Bernardus Lornmez, die' het te beschikking van den kooper zal stellen. 3 maenden naer de verkooping. Deze licitatie-verkoopng gebeurd kragtens octroy van justitie, door hel ambt van den notaris BOSSAERT,le Gyverinchovo en ten overstaen van den heer Despot, vrederegter van het canton Haringhe. De veyl-voorwacrden en de eygendoms- bewyzcn zyn berustende ter onderrigting van een-tder ten comptoire van den genaemdeu notaris B0SSAER1.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1