811 1841 r ZONDAG 18 APRIL (Jhiceitiuèej GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN ZESTIENDE JAER. 0 cTCteupotw H U Y Z E N '~'èev OteSeu KOOP-DAG W E Y D E, Openbaer te Verpachten te Pollinchove. KOOP-DAG WEST-VLA END E REN. PROVINCIE bricveu voorafgaendelyk franco toe te TE BULSGAMP. MET HOVENIERHOF, Te Nieucappelleopenbaer te Kerkoopen. ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TELEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergerie in VEsperancein den Papegaeyin I’Ours d’or in de belle Alliance; in den Binlander; in de Rhetorirca in Si. Joris en in den gouden Hooren. Dit Blad word gedrukt cn uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaer in de Oost-straertn.Q 3i Den prys der Inschryvinge voor Keume en de omliggendeplaetzenis vier francs voor 6 maenden, of acht francs ’s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’sjaers, franco met de post.Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaeltYo cenlimen^4lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad, geplaetst worden, (uytgczondert de insertien door de wet vcreyscht). Geld en I steuren. Op langen tyd van bctaüngctails stellende bor8e« ra ,v< ADVERTENTIE - BLAD Schoonen Van BoerallaemZool - en It'agenharnas en Beestialen Donderdag 29 April 1841, ten A ueren na middag, in de heiberg bewoond door A. Brandt, binnen Loo, Donderdag 29 April 18.frten twee ueren na middag in de herberg bewoond door sieur Brand, binnen Loo, zal gebeuren de open- bacrc verkoopingin ccne zittingzonder uytstcl Van een nieuw getimmerd Huys, dienende voor twee wooningen, met 6 aren 71 centiaren (of 46 roeden) erf, onder buysgrond en hovenierhof dacr medegaende, staende ter gemeente van Nicucappcllein de dorpplaets, hebbende vryen uytgang tot op de Lepcl-straet, palende oost grond van M.r Tackzuyd en west de weyde van sieur De Ccuniiick, noord hovenierhof van Joannes Dewacle. Gebiuykt de oostcrschc woonste door Carolus Couvreur en de wcstcrsche door Joannes Delen om handslag met eersten Mcy 1842 Den kooper zal dacr op mogen bezet houden eene som van 563 francs t3 cenlimcn, aen den intrest van 4 te» honderden. Conditiën en tytels ten kantoorc van den notaris FLOOR, te Loo. van Beeetiaelen IVagen-hatnas en andere Meubel-voortverpente Loo. Vrydag 3o April i8f’en een uere na middag, op de hofstede bewoond door sieur Pbilippus Louw, te Loo, by het gehugte den Haezewynd Koop-dag van 2 werk-merrien met hunne zuyger-kagtcls9 melk - koeyen4 verve koeyen, 6 jaerliugenen 6 jonge kalvers, zeuge-zwyn met 11 jongenecu ezel oud 6 jaeren, 2 wagens 2 storlckarrcu2 ploegs, 4 eegden, waer van eene met yzere tanden, tollehael-kartcclmcst-plaukonzolder- molenalderbande soorten van boere-getuyg, landbouwers - gereedschappen en andere voor werpen. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed gelden de geene daer boven op tyd van betaling tot eersten September toftmits tc Rellen begoede en bekende borge. Zal gebeuren de openbaere verpachting, voor negen jaeren, waer van den ingaug zal plaets grypen met I October tS jtvan eene Weydegelegeu ter gemeente van Pollinchove iu de Hernisse, groot 1 hectare 33 aren 67 centiaren of 3 gem. 16 roeden palende oost en noord de weyde gebruykt door sicur Ame- loot-De!acouw,zuyd de weyde van Mr. Mer- gaert, en west de vette weyde van sleur Dejonghe, te Hariugbe. Deze weyde, lestmael gebiuykt door sieur Baptiste Rossccl, te Pollinchove, heeft vryi? passagie tot op den grocncn-dyk. de gegadigde konnen nadere onderrich tingen bekomen wegens de zelve verpachting, ten kanloore van den notaris FLOORte Loo. Op donderdag 22 April i84< om een uer na middag te beginnen, op d’hofstcdc bewoond door sieur Jacobus Deturckbinnen de ge meente van Bulscamp, weynig noord-oost van de kerke, By üytscheydingKoop-pag van i.° Deel menagie-goederenmclk-tcclcn, seulen, standen, karlcelenkeern met stacn en tocbebooitcn houwen, spaèn, greepen vorken, rackels, mesl-haeken, wagenwytte gracn-zakkcngracn-madengracn-zeeldcn, wind-molcns, dasch-kleed kool-berrien met dekzels, berookt varkcn-vleesch. 2.0 Dry bestegen wagens 2 beslegcn karren, 2 zooien, yzcren cegde, 5 houtteu eegden, tolle met keten, slcép-hout, slede, yzcren trek-keten valleyen, harnassen, zwingcls twee wagens-mcstplaiiken. 3. » Vyf werk-pcètdeu 1 jacrling vilke- kagtcl, 10 bckalfdc melk-koeycn1 verwe koey3 dryjaersebe ossenstier oud 3 jaeren, 7 twcctandcrs,6 jacrling-kalvers, 5drinkcling- kalvcrs, ruyn-ezel. 4. ° Deel wit hooystrooy en fourragien, 5oo roggen gleyeu, deel acrd-appels van Yerscheyde soortenen veel meer andere Voorwerpen aldacr tc beviuden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1