1 TE KOOPSSN, ia plactzen; I 4 - 5o Belgique. 5-oo 3-oo den t3 UN J'ENIE AU BUREAU DE CETTE TEU1LLE: ert it it den ’outois met de meeste acndriugiug in zyne noot vraegt Ecu Char-a-banc van Een idem van g plaetzcn Twee Dysscl-chaizcn; Versclicyde Cabriolets op ressorts. Alles in goeden staet. Zich aentebieden by d’hcer BeNEnterrs BEKAERT, Aubergist, in de Duynkerkc- straet, n." 20, te VEURNE. Men vind ook te koop by den telven. IIANDLEYDING der Gemeente secretarissen 3-oo LES CODES en vigucur en Belgique 5 - oo LA JERUSALEM delivréc 5 - oo BELANGRYKE NlEUWlGfdBIMM. EUROPASCH - TURKÏEN. CoNSTAaiisot'orLtT z -y maeri. De verhevene Ettomanniscbe Porte heeft by ccne officiële noot van den ij deter ter kennia der leden van het diplomatisch corps gebragt dat den pacha van Egypten den firman wel ken hem bet pacbalick van Egypten crfach- tiglyk opdroeg door eene iveygering verworpen heeft. Ten strengrten genomen heeft de Porte geen nngelyk eu lyd het geenen twylfcl dat de liandclwys van Mchemet-Ali door alle de mogendheden voor eene formele weygering UYT’ER HAND CODE des DROITS DE TIMBRE. LES CODES en Vigueur eu PANORAMA de Paris et scs environs, ou Paris vu dans son ensemble ct dans ses details, a vol. 3 - 5o ACADEMIE Universcllc des Jeux. Un gros volume D1CTI0NNAÏRE des Productions de la Nature ct de l’Art. 3 vol. relic 8 - oo IIIST01RE de NAPOLEON, p. Norvins illustrce par Rafiet Vernal. broché. 23 - oo CODE du PERCEPTEUR des Contri butions Dircctes on Reglement sur le mode de cettc Perception etc. etc., dans toutc la Belgique. 3 - oo aemien worde. Macr het komt ’er ook op acn om tc weten of men in Europi dien stip van den pacha zal beschouwen als hel nyt- wcrkscl tyncr voorigc onderwerping acn net gezag der Porie te met doenendekortom of men gerechtigd ia de toegevingen welke hem gedaen zyn geweest als met gebeurd tc beschouwen Inderwacrhcyd neemt de Porte niet in tiytdrnklyke bewoordingen die gevolgtrekking; zy kondigt enklyk de dacdzack der weygering acn en in deze nieuwe gesteltenis vraegt zy aen de verbondene mogendheden welken racd zy hacr konnen geven. Men mag zich geenzins aen ccncn gezamen- lykcn stap van wsijc de afgezanten verwachten, want' hel is wacrsehynlyk dat zy voor dit bezondcr geval van oudei richting onvoorzien zyn; nu, nl wal zy konnen doen, is van afzondrilyk na hilunë persoonlyke overluy- gingen tc werk te gaeti. Wy moeten hier by voegen dat gisteren in dc best ondcnichling gezelschappen en zelfs in den divanhet gerucht geloopcn heeft dat dc confcrcncic van Londen, de egyptischc zaek als geëyndigd beschouwende, zich ont bonden had. Indicn dit gerucht zich bevestigde, zou de Porte jegens den pacha lot hacr zclvo overgelatcn zyn, en alsdan zou mcu moeten weten of men zich hier tnagtig genoeg meent te wezen om den tirmau te handhaven en dcstelfs schikking ter uytvocr te brengen. De vyanden van. Mehcmct-Ali hebben zich verhaest de gclegcuhcyd waer tc nemen, en zy verklaren zonder bewimpeling dat het voor de Porte eene wenschlyke zaek is van zich, van den vremden invloed ontslagsn te zien dewyl het Ottomannisch kabinet, van onder den invloed getrokken van zoo vele tegen overgestelde europcaenscb belangen vryiyk tot hacr doel zal vourlvareu en zonder hin dernissen hare souvcreyuc rechten tal doen herkennen. Dien aenhang stemt toe dat de Porte van eemge punten afziet, zoo als de schikking der erfachtigheyd en de cyffer der schatting; maer by wilt dat dc Porie fransclien afgezant den heer - -uw» iiacg», i bet is te zeggen dc benoeming der egyptischc I officieren cu «enige andere punten van den keyzcrlyken fit man, waer tegen Mcbcmct- Ali reclameert» De gene die tusschcn ds overdreveuheyd voor en tegen den pacha een juyste midden houden zyn nochtans eenstemmig om te zeggen dat het te vreezen is Mcbcmel-Ali by middel van zyn krygs-vermegen en bczondcrlyk der overqroote rykdommeu welke by opgezameld heeft, „elhaest de uytwerking zyner ontwer pen, tydlyk uylgcsleld, te zien hernemen en hem den kryg tn Asian tc zien herbeginnen. Het is dus belanglyk de werkings-middelcn vzn den onder-kooing in Egypten ten beperken, om hem te beletten van zyne voorige houding tc hernemen, en ter zelvcr lyd den firman wyzigenop dat Mchemet-Aliin bet geval van eene nieuws weygeringdaer van al bet ongelyk zoude hebben. Derhalve hangt alles af van het overleg dezer maatregelen. Na het schyotis men in het serail insgclyks in het geloof dat dc lusscheukomst der mo- gendheden in de egyptischc acngclegeudhcden cpgehouden heeft ofslact op te houdendewyl men gisteren dekoningin van Groot-Brittannien, den kouing van Pruyssenden keyzcr van Ooslenryk en den keyzcr van Rusland cygen- handige keyzerlyke missiven toegezonden heeft, waer m den groot-sultan zyne dankbaerheyd uyldrukt over den onderstand welken die mogendheden, hem tegen Egypten verleend hebben. Desniettcgcnslaeude is men van gedacht dat men om V ranktyk tc voldoen, ccuige voor- waerden zal moeten aennemen, en dal alsdan Turkyen zich in het geval zal bevinden van alleen hacr geschil met den pacha van Egypten tc vereffenen, BERIGT. Det Publyk wot d verwittigt als dat Sieur E. VERMEULEN, den gewoone- lykcn dienst met zyne Diligencie van Veurne nac Brugge blyft uitocfleuen, cn zal vertrekken allen Vrydag, voor de zes zomer-maenden, ’s morgens om zes uren van Veurne nae Brugge, cn voor de zes wintermaenden y uren ’smorgens, cn den Zaterdag tc Bruggo uyt het hótcl de Koorenblomnieterug koeren ten i uer na mid. Den dienst zal gedaen worden in zes ucrcn Transport van geld en goederen na cvenre- digheyd. lly hoopt door zyne gewoonelyke zorgc het vei trouwen vau een-idcr tc blyven behouden. ENGELAND. Lonbrw to april. Dc tydmg der overeenkomstmet China geslotenbeeft bier dc lev< ndigste cn alge meenste voldoening verwek’.. eenige mis noegde zyn «tc speculanten op den thé, den prys dier koopwae'r reeds 3 penny* hel pond of by de 2o ten honderd op destelfs weerde gedaeld zyudc. Volgens bczondcre brieven uyt Madrid, van den i dezer, zou den generacl Espartero met kleyn gerucht zyne ganschc fortuyn buytcn het land hebben doen overbreugen cn zou hy voornemens zyn zich in Vrankryk te vertrekken, .indien bet hem met gelukt zich tot regent van Spagnicn te doen benoemen. Overigens schyud by daer toe vele kans te hebben. VRANKRYK. Paars, ii april. Z. M. den koning heeft eergisteren de werkeu voor de verschanziug der omstreken dezer hoofdrad bezocht Den mareebal Soult den generael Dode de la Bruucne, direcleur- teneracl der verstcikings-wcikcn en den luyleuant-kolcncl de Cassieres, met bet bestier der werken tusschen het kauael van Saint- Dënis cnde Neder-Seine gelast, hebben L. M. vergezeld. Het proces der zaek van den konings- moordcr Darmes zal niet voor den i5 der aeu- stacudc raaer.d aenvang nemen. Het scbynl zckcrtezyn dat verscheyde beschuldigde voor bel geregtsbof der pairs zullen gebragt worden. De infanten van Spaguieu, zoonen van don Erancisco dc Paula, die in hel collegia van Henri Quatre warenhebben gisteren deze hoofdstad verlaten. Naer eeuige steden onzer departementen bezocht le hebben zuilen zy opvolgenlyk ui Bclgienin de Nederlanden cn in Engeland begeven en alzoo zullen zy voorders in'verscbiliige gewesten van Europa reyzcn, ter volledigmaking huuucr opvoeding, welke zy in de gelederen van onze jeugd met onderscheed aeugevaugen hebben. BELGIEN. Brcsszl, i6 april. Den JUoniteur heeft eyndlyk alle de on- zekerheyd nopens dc oprecliting van het kabinet doen ophouden en de benoeming der nieuwe ministers ter kennis van hel nieuws gierig publiek gebragt. flyn by koi.inglyke bcsluytcn vau apul benoemd Deu graei dc Mnelcuacre, minister van staet, provincialen gouverneur van West* Vlaendcrcn en ltd van de kamer lier volks vertegenwoordiger, tot minister der buylen- landscbc zaken Den heer Noüionib, buytcngcwooncn gezant cn gcvolmagtigdeu miuisler by bet duytsch bondgenootschap i-n lid van de kamer der volksvertcgeuwooidigcrs, tot minuter der binnenlaudsche zaken Den beer van olxcmzootiburgmeester der stad Brussel cn lid van de kamer der volksvertcgeuwooidigcrs, tot miuister der justicie Den gracf Camille dc Bney secateur lot minister der ftnaucicn; Den beer L. Dcsmaisières, lid van dc kamer der volksvertegenwoordigerstot minister der openbare werken. Een kouiuglyk bcsluyt van dc zelve dag- teekening luyd als volgt Gezien bet aengeboden ontslag door onzen minister vjm oorlog; Overwegende dat den generacl Btizcu van wegc de kamus eene stemming van ver trouwen bekomen beeft, waer over by per- suonlyk vcran'.woordlyk ii; Hebben besloten eu bcsluytcn Art. i. Hel aengeboden ontslag door den generacl buren is niet acngcuouicn. Art. 2. lly blyft met hel ministerie van oorlog gelast, tciï cyndc rekenschap le geven der credited welke hem toegestaen zyn geweest. Ingevolge de schikking van een ander kouinglyk bcsluyt vau de zclvo dagteckcuing

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 2