R^EDZEL. DE BIECHT. i VERTREK-ÜEREN Foor het winler-saisoen. 55 a6 DEN IETS OVER DE OYEVAERS. 1 van Half wit T.irwcn Bruyn idem. 56 ’9 ‘7 5a i5 to io 8 9 OOSTENDE. mm. morg.Kortryk, Gend in. namiddag, voor id. PRYZEN DER BROODEN 3qccnt voor I ip t '1 el 13 3o io io dito. --1 kil. i id. \J1 id. i i;a kil. 1 id. een zieke hen Den vos kwam op bezoeken En vroeg haer hoe-ze ik ken uw' aerd, Gy tragt met dit bezoek my ligtlyk kloeken Dus sprackzc beter vosindien gy verder wacrt. T was Pacsschcn; alles ging to biecht, tn ’kweet niet welke, stad; Waer pater, ’kweet niet wie, den trek Der meeste meisjes had. Myn vader! ’’hief Therecsjcn aen Ik draeg nu ’t hair gekapt, En heb my sedert, dag aen dag, Op de eigen faut betrapt. ’K hoor overal boe schooi, ik ben l Dn brengt myn hoofd op hol; 'T weerstond den HOOGMOED vruchteloos, En draeit my als een lol". Foeifoeiinaer, zeg ecusbent ge ryk? Och neen, als idcr weet. Myn jonger zuster is ’lalleen, Die erfde van haer peel.” Wel nuzoo heb geen zorgen meer i Uw hoogmoed zal vergaen Wanuecr men om uw zuster komt, En u, schoon kind t lael staen. Van ouds bezat onze stad een Oycvaere- nest op een torent je der S.‘# Walburge kerk, macr nu sedert ceuige jareuzyu wy van die gevleugelde vrienden verlaten. De reden kavelingen over het plotseling agtcrblyveu der zelve, zyn geheel verschillende, deeeue zeggen dat het is om dat men het nest, die door ccnen storme byna afgevlogen was regt gesteld heeft; andere willen dat den Oyevaer vyand der zwacnen is, en dat, de regering dezer stad, eenigc koppels zwacncn aeugescliaft en iu de slads-vestingen gesteeken hebbende de oorzaek van bun agterblyveu is. Wat daer van zy koenen wy geeu volkomen oordeel stryken inaer zyn ook van dit laeistc gevoelen, ten ware dat deze beesten levers verongelukt of van ouderdom bezweken zouden zyn. De reden waerom wy gelooveu dat het bcstacn van zwaenen in onze waters de oycvaers nadcelig wicid is om dat zy ook de visschen en slangen vernielenda den Oyevaer geen aes genoeg kon vinden. Deze zaek verders aen het onderzoek en oordeel van onze lezers overla tende wy zullen alhier slechts eeue korte be- sebryving over deze vogels geven. Den Oyevaer heeft twee hoogverheven pooten met eenen langen hals, waer door hy de hoogte van 3 a 4 voeten bereyktzynen bek is dun en snydenda gelyk deu lemmer van een mes. Zync pooten flauw en broos zyude, kan men byua niet vatten hoe dat zoo een nog al dik geraemte in evenwigt kan blyven nameutlyk als by op eenen poot blyft staen slaopen, in weerwil der biazenden wind. Deze vogels worden raerin deze landen, ter oorzaek van het droogmaeken en kuysschen van de moerassen, kuyleu, waterlcyden of andere scbuylplaetsen vau serpenten, puydcn cn verdere slykdieren. Deu Oyevaer, gratie aen zync gewoonte van rcyzcn, word zoo wel gevonden in de Jaccte landen als in de koude of getempcrcérdc streekenby verandert van cliniact volgens dat de zon de kruypende dieren ontwackt, want zyn bcstacn hangt daer van af, cn zoo dra de koude des winters alle gedierten van koudon bloede in de diepte der moerassen cn iu hunne verholcu hollen heeft doen vertrekken, is dezen vogel gcnoodzackt zich in de warme Streken te vertrekken alwaer de kiuypdicrcu noyt in verstyving vallen, om zynen uooddruft te vinden. De Oycvaers brengen den winter over in Arabieu en Egyptcn cn het is in den loop van de maend april dat zy in onze getemperde streeken komen zy vcrspieydcnhnn iu Duyts- land Hungaricn, Polen, Pi uyssen cu bovenal in Holland; mogclyks om dat er aldaer vcclc Waters cn moerassen zyu. In den Elsas cn in de andere wateragtigc gewesten doen de Oycvaers gtooten dienst aen de inwoouers met de serpenten en andere veninige cu vtiylc dieren te vernielen, die aldaer, zonder hun, in menigte zouden bestaen en dacrom houd men die vogels in groote weerde, in Holland, loopen de Oycvaers met cn tusschcn liet vee, zonder nog voor dit ol voor den weyder bevrccst te wezen. Hunne nesten worden nooyl geroofd nog vernield cn het is altyd liet zelve paer die in liet nest komt Zy leggen gcwoonclyk 3 a 4 evers, en het wyfkcn broed die uyt met eeno aldcrgroolstc zorgvnldighcyd cn zoude liever dood blyven ah Laerc eyers te verladen een tyd voer. Jadagt-ze te ver- PR Y S DER GRANEN Ter Merit van Teurne van 14 april. Er waren te merkt t3oo heet. Tcrwc. id. Rogge. (iooid. Sucnoen. io5 Haver. 187 Hoon. Tcrwc, per hectoliter, fr, Boggc Sucnoen Haver, Boonen mits dit volgende exempel bet ons acutoont wcyuigeu tyd uacr der. veldslag van Friedland, bet vuer, ontsteken door een obus, gcraekte acn cencu ouden boom w ier op eenen Oyevaer zyu nest gemaekt cn zync eyers gcleyd had; zy bleef standvastig zitten tot dat de vlam haer naekende was’; zy vloog toeu boven het nest cu scheen ccnen middel te bedenken hoe zy liaerc eyers zoude gered hebben; menig wei f dacldc zy neder al of zy de vlammen wilde bcvcglen cn cyndelinge, door de vlam cn den rook overrompeld, verongelukte zy iu eene laesie pogiug. Naer hel broeden volgd alsdan de opvoeding, eo den vaer en hetmoerken, zyn even bezorgd voor hunne jongen, noyt vcrlaeteu zy deze en als den eenen aes gaet zoekeu stact deu anderen cn waken. Dan lecren de jongen alleugskcus boven bet nest vliegen cn dan verder op kerken of andere gebouwen, cn ais het gebeurt dat zy in pcrykel zyu van neder te vallen, komt de moer bun helpen, met ouder hun te vliegen op dat zy zouden kunnen staen. Het is nogtans gebeuit daler jongen uiogelyks door groote wind-slagcn ten gronde gevallen zyu welke door de in woouers gekweekt wierden. Wanneer zy kloek genoeg zyn vliegen zy in familie op de vangst, macr zoo bacst den tyd vau vertrek komt, dan stellen zy zich in de gemeene maclschappy, en om te vertrekken vergacren alle de Oycvaers vau een gewest by malkandercn, cn men zoude zeggen dat zy aldaer raed slagen boe zy de rcys gaen aengacn en welke rigting zy gaen nemen. Men beweerd dat de kloeksle dezer vogels de oudste cu gebreklykste helpen met voor bun den wiud te doorsnydcn, het welk eeue groote vcrligtiug bybrengt. De oude Egyptcnaren zoo goed als die van onze tydeu, houden de Oyevaers in groote agting, omdat zy de menigte serpenten ver nielen die in het slyk van den Nyl hun ophouden. De Turken hebben insgelyks eene groote agting voor dezen vogelen waert dat er iemand ccnen Oyevaer beledigde, hy zoude, zoo goed als in Egypteoj, van alle de klassen des volks misagt cn verstooten worden. Verders heeft cn word nog op heden den aerd van deze vogels aenzien als een voorbeeld van deugden de getrouwigbeyd, de verdul- digbeyd, de wysheyd cn de liefdevoor hnnne jongen, alsook de jongen voor hunne ouders is by hun te ontwacren, cu het is billyk dat deze gevleugelde dieren hun door wcldtedcn by den mcnsch doen kennen, cn dat zy de algcracene agting volstrcktlyk weerdig zyn. Zouden vcélc luenschen niet behooren daer acn eene les te nemen bezoekenin welke stad zy ao jacren ver bleefzy woonde in haer paleysstacude ter plaetse alwaer naderhand het Capucyne- kloostcr gestaeu heeft. 'Zy was eene zeer godviuchtigc vrouw, die groote deugden cn weldacden dede aeu kei ken, kloosters en arme lieden. Zy is te Veurne gestorven ten jaere m3, cn is begraven in de kerke van St. Walburge. Om my zwacyd’ helsclien haetdie 'smenschcns bloed deed stroomen. Maer zonder boofd diende ik tot groote afgodery ’K ben in een aud’ren zin ter kerke waerge* nomen T’wyl menig menschen buysheeft veel gerief door my. Ik maek ook veel gerugteen strooy kan my doen klappen. Het opper - priesterdom droeg my in de oude wet. En zoo gy wederom een lid koomt aftekappen 'K word in de koopmanschap g’bcel dienstig voorgezet Want men zoud zonder my geen stoffen durven koopen En hel bedrog steld noyt voor my den venster open. Ten 6 uren 45 Brussel, etc. Ten i uren 45 Ten 5 urcu nae Gend. BRUGGE. Ten 7 uren t5m. 'siuorg. Gend, Brussel, Kortryk, Antwerpen etc. Tcu n uren i5 min. Oostende. Ten 3 uren 15 min. id. Gend, Antwerpen, etc. Tcu 5 uren 8o min. Gend. Ten 7 uren id. Oostende. De convoycn zullen allcenlyk ter statiën, in bet tegenwoordig berigt blyven slaeu. Den prys met de waggons, voor do bestem* mingen met een aeugetcckeudis van 35 ccntimen van statie lot statie. Te beginnen met aen eersten mey aen- staendezal het vtrechil van convoi van eerste klasse en tweede klasse, afgeechaft zjn. VOS EN DE HEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 4