812 1841 ZONDAG 25 APRIL HET ARRONDISSEMENT. EN GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 HUYZEN Steden Veuuiejf WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE es MET H0 VEN I E RH0 F, Te Nieucappelle openbaer te Perkoopen. ONS ADVERTENTIE-BLA1) LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD: In de Chambre littéraire; in de Conciergerie in VEsperancein den Papegaey in l’Ours d’or in de belle alliance; in den Binlanderin de Rhetorica in Si. Joris en in den gouden Hoorcn. Bebouwd HOFSTEDEKEN, Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaer in de Oosl-straertn.9 3t Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzen is vier francs voor 6 maenden, of acht francs ’s jaers; en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs 's jaers, franco met de post. Alen belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaelzing betaelt 35 centimen. ^4He Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgezondert de insertien door de wet vcreyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. - Staet maer ingesteld y5oo francs. ma Donderdag 29 April 1841 ten twee neren na middag iu de herberg bewoond door sieur Brand, binnen l.oo, zil gebeuren de open- bacre verkooping, in eene zitting, zonder uytslel, Van een nieuw getimmerd Buys, dienende voor twee woomiigen, met 6 aren 71 centiaren (of 4*’ roeden) erf, onder buysgrond en hovenicrliof daer medegaende, staende ter gemeente van Nieucappellein de do' pplaets, hebbende vryen uylgang tot op de Lepel-straet, palende oost grond van M.r Tackzuyd en DcCeuninck, noord €clegen te IJouthem openbaer te verkoopen TE GTVERINCHOVE. O|‘ Dynsdag 4 Mey t8ft, ten twee ueren uaer nocuc precies te beginnen, in d’hcrberge den Mostaert-potte Gyveriochove, bewoond schoone HUYZEN en medegaende Erven binnen de stad Veurne, Openbaer te Perkoopen. Op Woensdag 12 Mey 1841, om dry ueren na middag, in d’brrberge het hótel van Commercie, binnen de stad Veuine, Zal gebeuren de openbaere verkooping in eene zitting zonder uytstelvan de volgende huyzen en erven, staende en gelegen binnen de stad Veurne. 1 koop. Een Huys, gelcekmd n.° 2 ten dienste van bakkery, gebruykt door sieur Albertas Dernaziere bestaende in versebeyde kamers gelykvloers, verscheyde kamers op het eerste verdiep, grooleu kelder waer in den oven geplaetst is, medegaende erve en Verdere gerieflykhedenstaende en gelegen aen de oost-zyde van de Noord-straete palende van zuyden het huys van de weduwe en kin deren Dubrcucq van noorden een huys aen de Gods-huyzeu van Veurne; mitsgaders een ander kleyn huyzekengebruykt door de Weduwe Francis Gobertvan oosten aen de erve van het voorgaende huys, voorhoofdendc van oostcu op het Oratoirie-straelkenaldaer geleekcnd n.’ 3a, en palende »an zuyden aen een buys der stad Veurne. Te taemen in nachte gehouden door voor noemden sieur Albertus Uemaeieretot 23 April t8j4,tcn pryze van 272 francs itceutimcn •’s jaers. 2 en lesten koop. Een Huys, ten dienste van beenliouwerygeteekend 11“ 3g, bestaende in woonkamerwinkel, keldervoute, agter- keuken met stal en medegaende ervestaende en gelegen ter west-zyde van de Noord-straete, palende van noorden bet buys aen sieur Charles Mcrlevede van westen het buys aen myuheer palende oost grond van west de weyde van sieur hovcnierliof van Joannes Dcwaele. Gebruykt de oostersche woonste door Carolus Couvreurcn de westersche door Joannes Deleuom handslag met eersten Mey 1842, Den kooper zal daer op mogen bezet honden ecuc som vau 563 francs t3 centimcn, aen den intrest van 4 feu honderden. Conditiën en tytels ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. ÜDVEBTEATIE - BLAD I>y baes Mahieu, zal overgegaen worden tot den Overslag en volstrekte Verkooping, zonder voorderen uytstel, van het naerschreven Hofstedeken. gemeente van Houthem. Eenigen koop. Binnen de gemeente van Hotnhem, verre west van de kerke van Houthem in den Westmoer-hoek cn weynig oost van d’herberg het Caesterhof, een behuysd Hofstedeken, groot volgens de eygendoms- bewyzen 4 bedaren 54 aren 46 eentiaren (to G. 114 R. eu volgens de opmetiug van bet cadaster sectie A, n.01 71 tot cn met 77, maer 4 hectaren 36 aren t centiare, onder landen van diversche nateure, maekende eene masse aen elkanderen houdende, strekkende oosten west, breeds ten oost-eyndeabout- tecrende in het gebeele met het oost-eynde aen de dryfgrazen der hofstede behoorende aen den heer Mergheliuck te Yprengebruykt door sieur Elias Vauhee, met de zuyd-zyde aeo hit eygendotn van den heer Ollevter, burgmeester te Vcurne, gebruykt door Joseph Paehnck, met het smalste west-eynde acn de prop'ieteyt van het bureel van wcldaed van Vcurne, gebruykt door Franciscus Mispelaere en tncl de noord-zyde aen de weylanden van den hrer Schadet, te Duyukerkegebruykt door Pieter Borry. Gebruykt door Pieter-franciscus Lapon en zyne huyjvrouw Culeta-Christina F er he 1st, acn wie alle de,gebouwen behoorcu metpigt voor gjaeren, ingegaen den eersten October l835, mits 3og francs by jaere, boven do grond-lasten eu bespreken gedregen by het notariacl pagt-contract. De voorwaerdeu, dezer verkooping met de bcwyzcn van cygendom cn schcts-kacrt liggen, ter lezing van een-ider, ten comploirc van den notaris BOSSAEKT, te Gyverincbove.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1