815 1841 HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER* 0 óïe?e(t ZONDAG 3 MEY IIUYZ.INGEN, H Z E N f (DiccittuDo eu otw WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt boekhandelaer VcutitdJi ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD: In de Chambre litteraire; in de Conciergeriein VEsperancein den Papegaey in l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlander in de Rhetorica in Si. Joris en in den gouden Hooren. Bebouwd HOFSTEDEKEN. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelaer in de Oosl-straertn.° 3t Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaelzenis vier francs voor 6 maenden, of acht francs s jaers en voor andere sleden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs 's /aers franco met de post.Men belatll to centimen per Drukregel voor de Inplaetzmgen.De minste inplaelzing belaeltZS centimen. ^4 He Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-niael gratis in dit Blad gcplaelst worden, (uytgczondert de insertion door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. Slaet maer ingesteld 7^00 francs. ADVERTENTIE - BL AD schoone POT- EN PAUNE-BaKKEKIE Met de daer mede^aende ErveLandinge en dm Grond van eenen Kalk-Oven, staende en gelegen te Rousbriigge OPENBAER IE KOPPEN. schoone en mcdegacnde Erven binnen de stad Veurne, Openbaer te Eerkoopen. Op Woensdag ti Mey i8|i, om dry ueren na middag, in d’herberge het hótel van Commercie, binnen de stad Veurne, gelegen te HoutJiem openbaer te verkoopen TE GYVERINCIIOVE. Op Dynsdag 4 Mey 1841, ten twee neren naer noene precies te beginnen in d’herberge den Mostaert-potte Gyveriochovebewoond by baes Mat.ieu, zal uVergeaaeu wórden tot den Overslag en volstrekte Verknoping, zonder voorderen uytslcl, van het naersebreven Hofstedeken. gemeente van Houthem. Eenigen koop. Binnen de gemeente van Homliem, verre west van de kerke van Houthem, inden Wcsttnoer-liock en weynig oost van d’herberg het Caesterhof, een behnysd Hofstedeken, groot volgens de eygcndotns- Zaterdag i5 Mey 1841 om 3 neren na middag, in d’hei berge bewoond door sicur Jacobus l.oucke, binnen bet dorp van Kousbruggegemeente van Haringbe, zal op nbaer te koopen gesteld worden, in eene zitting voor Instel en Overslag zonder uitstel. Eenigen koop. Een schoon Huys, bestaende in woonplacts, winkel, kamer, voute en kelder daer onder, benevens een Loven-kamer, al gebouwd in steen en gedekt met pannen, alsnirdc boutlogie en pcêide-stal, scheme, liangacrden, pot-oven en klyt-tnulen, al ten dienste van pot-en panoe-bakkerie, gebruikt Ly den medc-vci kuopcr steur Eduardus Bckaertmitsgaders nog een ander Huys, tin tvvee-woonslen en aihankclykbeden, ook gebouwd in steen en in pannco-dacke gebruikt door den anderen mede-verkooper sieur Pieter lluygebaert, en de hoeveelheid van 4<) •TCD 91 centiaren (G. l~41 R.) land, bestai-ude in grond der voormelde gebouwen, bovenierhoflandinge en den grond van den kalk-oven, tOebchoorende acn den Leer Ludovicns Rnyssen, die daer aen regt van fcebunk leeft tol eersten January 1857,zonder ®«"igc pachtprestatie 'te moeten betalen, al pestatn en gelegen binnen bet dorp van llousbruggo, gemeente Haringhc, ter noord- ïyde van de Merkt, palende van noorden aen den Yzei-vaerd, oost de VValweyde van den h er Deiuoutidaiic, zuid aen den Wal gracht van dm zei ven heer D. montbiaiic, de erven van joufïiouw de weduwe van den heer notaris Cut-in en het huis en erve'van Mr. Denis, en van westen aen het huis en grond del pastorie van Rousbrugge. Den kooper zal Van alles mogen aenslag en gebruik nenen, uitgezonderd den grond van den voorzeiden kalk- oven met ceistcu Januaiy 1842, tot welken lydstip het gebruik word gratis voorbehouden aen de verkoopers. Dun kooper zal het vermogen hebben in zyne handen te behouden een groot deel van di-n koop-prys. De vei koop-voorwaerden en eygendoms- tyteleu beinstcn ten kantoore van den notaris GHEWY, te Veurne met ^deze ver- koupinge belast, en men kan verders alle inlichtingen bekomen by M.lor DE COCK, notaris te Watou. hewyzen 4 h ctaren 54 aren centiaren (toG. ll4R.), en volgens de opmeting van Let cadaster sectie A, n.°‘ 71 tot en m-t 77, maer 4 hectaren 36 aren 1 centiare, onder landen van diversche nateure, in rekende eeno tna>se aen elkauderen houdende, strekkende oost en west, breeds ten oost-eyudeabout- teërende in het geheele met het oost-cyndc aeu de dryfgrazen der hofstede bzhoorende aen den heer Merghelinek te Ypreo gebruykt door steur Elias Vaihee, met de zuy l-zyde acn het eygendom van den heer Ollevier, burgmeester te Vrume, gebruykt door Joseph Paelinck, met het smalste wesl-eynde aen de propiicteyt van het bureel van wel lied vari Veurne, gebruykt door I'ranciscm Mispelzere, en met de noord-zyJe aen de weylandm vin den heer Schadette Duyukcike, gebruykt door Pieter Rorry. Gebruykt door Pirter-franciscus Lapon en zyne huysvrouw Coleta-Chiistiua Eer hélst, aen wie alle de gebouwen behooren met pigt voor gjacren, ingegarn den eersten October 1835, mits 3og francs by ’jiere, boven de grond-lasten en besp-eken gedregeu by het notariacl pagt-contract. De voorwaerdendezer verknoping met de bcwytcn van eygendom en schcts-kaert liggen ter lezing van een-ider, ten comptnire van den notaris BOSSAEKT, te Gyv< rmchove.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1