814 1841 N. ZONDAG 9 MEY ARRONDISSEMENT. HET EN GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 VETTE WEYDE, H U Y Z E N TE KOOPEN, CDicetiiudej cSlec'CU WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt boekhandelacr Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer boekdrukker en boekhandelacr in de Oost-straertn.° 3i Den prys der Inschryvingevoor Keurne en de omliggende plaetzenis vier francs voor 6 maenden of acht francs ’s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs s jaers franco met de post. Men betaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaellhH centimen. Alle Bekendmakingen, etc.door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad gcplaetst worden, (uytgezondert de insertion door de wet vcreyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ONS ADVERTENTIE-BLW LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergeriein I’Esperance in den Papegaeyin l’Ours d’orin de belle Alliancein den Binlanderin de Rhetoric a in Si. Joris en in den gouden Hooren. c7LteU|30tU3 ADVERTENTIE - BLAD ressorts. zuyden vctle-gras aen sicur Marrenoes, te Adynkerke. Deze wcydc is verdeeld in twee koopen, onder behoud van zamenvoeging, samengesteld als volgt 1 koop. Het zuyd-cynde die paelt aen aen de straete, noord-waerl gaende tot half den vervallen gragt die zich bevind op rtgte streeke van den zuydersten gragt van den steert ter west-zyde, groot dezen koop omtrent 3 hectaren 28 aren 33 centiaren. 1 koop. Het noord-eynde beginnende van half den getcvdeu vervallen gragt, met r gt van pa s gi; ter oost-zyde van den eersten koopalzuo groot omtrent 3 hectaren 16 aren 11 centiaren. Tot beki.imn inlichtingen, de gegadigde ver voegen zich ten kantoore van den notaris FLUOR, te V curuemet de verkoopinge belast. Schoonc Patrimonicele gelegen binnen de gemeente van Feurne etcUe Ueoosterpoortopenbaer te Ferkoopen. Op Woensdag 19 Mey 1841 om twee uercu na middag, in d’herberge het zilveren Hoofd, I ew.iond door Sr. Benignus IFillems, op de groote Merkt, binnen de stad Veurne, Zal gebeuren de openbaerc wikoopingin eene zitting en zonder uytstel Van ecnescbooiie patrimonieelc Vette VVeydc, groot volgens lytcl, 5 hectaren 4 i aren 4; cent. cn volgens kadaster sectie C, n.’ 3<j{, 5 hectaren 3l aren 90 centiaren, gelegen binnen de gemeente van Veurne, sectie Beoosterpoort in liet Schoudervlietgebruykt door sicur Pieter Lonckemet pacnt-recht lol het eyn- digen den graslyd in den jaere 1845ten pryze van 468 francs boven de belastingen by jaere, formeerendc eene zeer irreguliere partye, meest zuyd cn noord strekkende, met Verscheyde happen aen beyde de zydeu, palende niet ’t tiiyd-eyndc de oude Zcedyk-stracte van westen uacr den zuyden dryfgras aen den diseb van Nieuport, van westen in de eerste happe dryfgras aen joulfrouw Marrannes rehgicuse te Veurne, met de zuyd-zyde der gezeyde happezoo aen het gezeyde dryfgras van joufirouw Marrannes, als aen het dryfgras van M.'Desmedt, verder west-gaende hooy- Kfas aen den notaris Cuvelier, voortsmet het west-eynde van den slceit hooygras aen sieur Pieter Desmedtvan westen naer den noorden 24eyland aen Z. H. den bisschop van Brugge, methet grootste deel van hel smal noord-eynde dfyfgras aen de erfgeuaemen van jouffrouw Josephine-Anne Mariannes, Brugge, met hel overig deel van het noord-eynde er. grootste deel vau de oost-zyde dryfgras ten den disch ,aa Veurne, eyndclinge van oosten naer den aen de oost-zyde van de Noord-straete palende van zuyden het buys van de weduwe en kin deren Dubreucq vau noorden een buys aen de Gods-hnyzen van Veurne; mitsgaders een ander kleyn huyzekcngebruykt door de weduwe Francis Gobertvau oosten aen de erve van het voorgaende buysvoorlioofdende van oosten op het Oratoirie-straetkenaldaer gelcekend n.° 32, en palende van zuyden aen een huys der stad Veurne. Te saemen in pachte gehouden door voor noemden sieur Albertus Dernazieretot 23 April 1844,ten pryze van 272 fr. 11 c. ’s jaers. 2 en lesten koop. Een Buys, ten dien.-te van beenhouwery geteckcnd n.’Sg, bestaende in woonkamerwinkel, keldervoute, agter- keuken met stal entnedegacnde ervestaendc en gelegen ter west-zyde van de Noord-straete, palende van noorden het buys aen sieur Charles Merlevede, van westen hel huys aeu tnyubeer den advocaet De Caevau oosten vooi hoofdende op de straete. Gebruykt door de weduwe sicur Joannes Fandendries tnaer met pagt-regt tot 23 april 1842ten pryze van 141 fr. 4 j c by jat re. De veylings-voorwaerden en eygeudoms- tytelen berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, te Veurne. schoone cn medegaeude Ervenbinnen de stad Veurne, Openbaer te F’erkoopen. Op Woensdag 12 Mey 18ftom dry ueren na middagin d’herberge het hólel van Commerciebinnen de stad Vrurne, Zal gebeuren de openbaere verkooping in eene zitting zonder uytstelvan de volgende huyzen en erven, staendo en gelegen binnen de stad Veurne. 1 koop. Een Huys, geteekend n.» 2 ten dienste van bakkery, gebruykt door sieur Albertus Dernaziere bestaende in verscheyde kamers gclykvloers, Verscheyde kamers op hel eerste verdiepgrooten kelder waer in den oven gcplaetst ismedegaende erve en verdere gericflykhedcnstaeode en gelegen UYT’F.R HAND Een Char-b-banc van 12 plaetzen; Een idem van 9 plaetzen Twee Dyssel-cbaizen Verscheyde Cabriolets op Alles in goeden stact. Zich aentebieden by d’heer Bzitedictos BEKaEKT, Aubergist, in de Duyukeike- atracto." 30, te VEURNE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1