1841 813 ZONDAG 16 MEY HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN BERIGT. ZESTIENDE JAER. 0 óïeDeu VETTE WEYDE, TE KOOPEN, Ü3ii»tuik)e> ev PROVINCIE WEST-VLA EN DEREN. eutiiej, brieve» voorafgaendelyk franco toe to DU Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Rïckeboer boekdrukker en boekhandela'eis in de Oost-straertn.° 3t Den prys der Inschryvtngevoor Keurne en de omliggende plaetzenis vier franc, voor 6 maenden, of acht francs s jaers en voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs Js jaers franco met de post. Men belaelt to een timen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaeWis centirnen. -• yd lie Bekendmakingenetc door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad, geplaetst worden, {uytgezondert de insertion door de wet vcreyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe to steuren. ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD de ia de BERIGT. 1 ADVERTENTIE - BLAD Scboone Palrimonieclc gelegen binnen de gemeente van Veurne, sectie B oosterpoortopenbaer te Verkoopen. Op Woensdag rg Mey i8{rom twee uereu na middag, iu d’liei berge het zilveren Hoofd, bewoond door S’. Benignus IVilletns, op de groote Merkt, Linnen de stad Veurue, Zal gebeuren de openbaere verknoping in ee»e uiting en zonder uytstel, Van eeneschoone patrimunieele Vette Weydc, groot volgens lytel, 5 hectaren j aren cent. en volgens kadaster seelie Cu.» 5 bedaren 3t aren go centiaren, gelegen binnen de gemeente van Veurne, sectie Bvuosleipuort in het Schoudervlietgebruykt door sieur Pieter Lonckemet picht-rccht tot het eyn- digen den grastyd in den jaere t8.j5, ten pryie van 468 francs boven de belastingen by jaere, forineerendc eene teer irreguliere pailyc, meest zuyd en noord strekkende, met Verichtyde happen aen bryde de zyden, palende met ’ttuyd-eyndc de oude Zecdyk-slraete van westen naer den zuyden dryfgras aen den disch van Nieuport, Van westen in de eerste bappe dryfgras aen jonflrouw Marrannes rcligieuse te Veurne, cd< l de zuyd-zyde der gezeyJe bappe, zoo aen liet gezeyde dryfgras Vau joufirpuw Marrannes, als aen hel dryfgras Van M.'Dcsmedl, vertier west-gaende hooy- gras aen den notaris Cuveliervoorts met het 'vest-eyude van den steei 1 hooygras aen sicur Pieter Desmedtvan westen naer den noorden Ucyland aen Z. II. den bissebop van Brugge, ttcl het grootste deel van'bet smal noord-eynde dryfgras aen de erfgcnaemeu van jouffrouw ■losephloe_Alllie Mariannes, t« Brugge, met het overig deel van bet noord-eynde er. grootste deel van de oost-zyde dryfgras aen den disch Y«u Veurne, cyndelinge van oosten naer den tuyden vette-gras aen sieur Mariennes, te Adyukeikc. Deze weydc is verdeeld in twee koopen, onder behoud van zauienvoeging, samengesteld als volgt 1 Loop. liet zuyd-eynde die paelt aeri aen de straele, noord-waert gaende tot half den Vervallen gragl d.e zich bevind op icgle streeke van de<> zuylerstcn gragl van den stéert ter west-zyde, groot dezen koop omtrent 3 hectaren 28 aten 33 centiaren. 3 Loop. Het nourd-eyude beginnende van half den g< z yden vervallen gragl, met regt van p.i.-s gie ter oost-zyde van den eerstcu koop, alzoo groot ointieut 2 hectaren tG aren 11 centiaren. Tot bek..men inlichtingen, de gegadigde ver voegen l.ch ten kantoore van den uotaiia FLOOR, te Veurue, met de vcikoopinge belast* L. DE HOLLANDER, aubergist in den gouden Beeb, heeft d’eer bekend te rnaeken dat hy eerstdags eene Diligentio van Veurue nae Oostende gaet inlichten, welke den naem Van Veurnenaer zal dragen. Vertrekkende dagelyks uyt zyn Hó tel, om 6 ucren ’smorgens. Te Oostende zal hy uytspannen in het hütelde üarulvan waer hy zal teiugkc rreu naer bet aenkomen van het iaetslc couvoy van den yzer-weg. UYT’ER HAND Een Char-a-banc van ia plaetzen Een idem van g plaetzeu Twee Dyssei-chaizeu Verschiydc Cabriolets op ressorts. Alles iu goed.n s'ael. Zich aentebieden hy d’heer Benedictus BEKAEHT, Aubergist, in de Duynkcike- straetn." no, ie VEURNE. Het collegie van burgmeester en schepenen der gemeente Adynkerke, arrondissement Veurne, piovintic West-Vlaenderen, Maekcn bekend dat’er in hun Gemeente- huysop Maendag 14 Juny aenstaende, ten twee tieren 11a middag, openbaerlyk en by vel'leeging zullen aenbestecd worden ver- scheyde werken te doen aen het Schoollokael der zelve gemeente, bestaende in Metzel-, Timmer-, Schiyn-, Dak- en Plavey-werkcn volgens de voorwaerdcr; die zyn berustende ter inzage van een-ieder, in het secrelanaet der zelve gemeente, en waer af de begrooting beloopt ter sotume van fr. nlfi$ - g{ c. burgmeester en Schepenen (tiet.) J. I.EFEBURE. Ter Ordonnantie den Secretaris (Get C. De Bbauwebe Fils. BERIG F. Hel Publyk word verwittigt als uai Sleur E. VERMf.ULEN, den gewooue- lykeu dienst met zyne Ddigencie van Veuine nae Brugge blyft uiloeflciien, en z.»l vertrekken allen Viy’dag, voor de zes zomei-maendeu, ’s morgens om zes uren van Vcur. e nae B.ügee, en vóór de zes winter maenden 7 uren ’s morgens, en den Zaterdag ie B ngge uyt het hotel de hioorenblommeleru^ keeren ten 1 u r m mid. Den dienst zal gedaen worden in zes uren. Den transport van geld 111 goederen nae evenredigheyd. Hy hoopt door zyne gewoonelyke z^rge het Vertrouwen vau een-ieder te blyveu le'ioud n^ BS®

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1