816 1841 ADVEBTENTÏ r ARRONDISSEMENT. HET GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 ZONDAG 23 MET TE KOOPEN, óleDeti 5Lteupoikj f CDwetuiuJo 1 WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt ^CUtlKD, Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer in de Oosl-straetn.° 3r. Den prys der Inschryvingevoor f^eurne en de omliggende plaetzenis vier francs voor 6 maendenof acbl francs 's jaersen voor andere steden vyf francs voor 6 maendenof tien francs 'sjaers, franco met de post. Men belaelt io cenlimen per Drukt egel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaell35 centimen. silie Bekendmakingen, etc door den Uytgever gedrukt, zullen een-rnael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de insertion door de wet vcreyschlp Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te jteuren. HUYZ1.VGEN en STALL1NEEN, deel eendergesepareerde Hofstede f/enaenul hel blauw Duyve-kot, gelegen te Harighe Oost-hoekopenbaer te verkoopen te Kousbrug^e. ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chanibre littéraire; in de Conciergerie in I’Esperance in den Papegaeyin l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlander in de Rhetoricain St. Joris en in den gouden Hooren. E= Goede Patt imonicéle LANDS-GOEDEREN, Op Dynsdag 15 Juny 1841 zal gebeuren den Instelen op Maend >g 28 der zelve maeud Ju.y zal gedaen Wezen di n Overdag, tonder Uytstcltelkens ten twee urrru tra noene, iu d’herbcrge Sint Huberlus bewoond door baes Alexander binnen bel dorp van Rons- bruggevan dc volgende Goederen Gemeente van HaringheOost-hoek. i koop. -- Binnen dc gemeente van Haringhe in den Oosl-boik, een huys, bestaende in woonplacts, groote voute, kleene voute, kelder, kamerken, keuken, en wacb-keuken schcurc met twee dorsch-vlocrs, pcerde,- kory- en zwynstallcn niet voordcre gebouwen uytgezoudcrt het zwingel-stal die behoord acn de kinderen van wylen Alipius Recour, al stacnde op 5o aren in cent. (1 G. 44 8.) onder grond, liofplaets en hovenier hot daer medegaende, palende van oosten aen het gras Van Andries Garmyn en kinders van Cornelius Garmyn, op paden, van zuydcn zaeyland aen de zelve kinderen Cornelius Garmyn dooren haege hier mede, van westen de straete of Hooydreve en van noorden het gras van de geuactnde kinderen Alipius Recour, half lacne. a koop. Wcynig noord-oost van den Voorgaendcn koop, eene partyc Gras, groot 5o aren gf centiaren (t G. 49 8.), strekkende tnyd en noord, aboutteérende van oosten gris van de voorteyde kinderen Alipius Recour, op paelenzuyd mynbeer Alexander Rcyphins, te Yprcn op half greppe, west zaeyland van den zelvcn heer Reypliius, op half dyk en haege hiei mede en noord zaeyland van dito kinderen Alipius Recour, op half dyk en haege bier mede. 3 koop. Weydig oost van den tweeden koop, een parlivken Maeygras, groot tSaien go 1/2 centiaren (log R.), aboutteérende oost aen d’llaringiie-beke, zuyd dc voorzeyde kinderen Alipius Recour, op paelen, west gras der zelve, haege hier af, en noord maey gras van Fianciscus Dedric, op paelen. 4 koop. -- Wat nood van den eersten koop, eene partyc Zaeyland, groot een hectare 12 aren g3 centiaren 2 gemeten 174 loeden strikkende zuyd en noord aboutlcerende oost zaï ylaud kinderen Cornells Garmyn half dyk zuyd gras mynheer Rcyphins voornoctnJ, half dyk, west de weduwe en kinderen Pictcr- Joanncs Demerre half dyk, en noord den Arcnt-mcersch, op paelen. 5 koop.-- Eene goede vette ;Weyde, groot ihectaic 47 ’ren 28 centiaren 3 G. 110 R mackcude eene bynr vicikante partye, about- tcércnde oost gras aen mynheer Malou te Ypren, gebruykt door Carolus Eeroy, haege hier al, zuyd de weduwe en kinderen van Pieter-Joannes Detnerre, half dyk, west zary- land en gras aen dito heer Malou, half dyk, en noord de riviere den Yzeren Deze weyde beeft vrye passagie onvcrgcld door het vooruoemde gras van den zelven heer Malou. 6 en lesten koop. Wat zuyd van den eersten koop, 66 aren 3gccnt/(i G. l55R.), zyndc de zuyd-zydc van incèrdcre partyc zaeyland, dies de noord-tyde zonder juyst gcscheydbehoord aen de kinderen Alipius Recour voornoemd, strekkende onze partyc oost en west, aboutteérende oost mversch aen mynheer Ivo Dizodt, te Poperinglie, gebruykt door Jacobus Vanlaris, half dyk, west de Ilooydreve en zuyd zaeyland van dc weduwe en kinderen Pieter-Joaunes Demerre half dyk. Eenige der voorschreven knopen zullen verzaemeld en alzoo opgeropen worden op het verzoek der liefhebbers. G E B R U Y K. De koopen 1 234 en 6 zyn gebi uykt door dc kinderen van Alipius Recour, tot lesten September 1843, mits de pagl-somine van 27 francs voor ieder landsgrootte van 43 aren 77 centiaren 72 miliaren (’tgemet) by de jaereboven d’impositien. En den 5 koop is ook gebruykt door de zelve kinderen Alipius Recour, Andiies Gar myn en Albertus Garmyn, zonder pagt-regt en wacr van den kooper in het gebruyk zal mogen komen met het eyndigen van den loopenden grastyd De verkoop-voorwacrden met dceygendoms- bewyz.cn berusten ten comptoirc van den notaris BOSSAERT, te Gyverinchovemen kan ook alle onderiigtingen bikomen by de notarissen BANCOUR T, te Proven en DELEFORTRIE, te Rousbtugge. UYT’ER HAND Een Char-a-bai.c van 12 plaetzen; Een idem van 9 plaetzen Twee Dyssel-chaizen; Verscbeyde Cabriolets op ressorts. Alles iu goeden staet. Zich aintebiedcn by d’heer Bznedictüs BEK.AERT, Aubergisi, in de Duynkerke- straet, n.° 20, te VEURNE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1