817 1841 IV F HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN <5te<)eiv ZESTIENDE JAER» 0 ZATERDAG 29 MEY WEST- VLAEN DEREN. PROVINCIE ev P'ERKOO PING by gedwongene Onteygening. c/Lteupotu? f (fyuvuiuiïej Van A, een Huys van eene verdieping, van zuydeu zigt hebbende op de dorp-plaets van W oumcumei streoput en lerdcre af- hanglykbedenen volgens kadaster twee aren dertig centiaren eive, gebouwd gedekt niet pannen, stacude eti gemeente van Woumen, canton Dixmude, arrondissement Veurne, proviutie Wcst- Vlaenderen, noord-uost zeer naby de kerke der zelve gemeente Woumen, paelende van noorden aen de bebouwde erve van Joannes Pat yn en de weduwe en kinderen Vitalis Parrein van oosten aen het huysvau Pbilippus Mobouck, van zuydeu acu de dorpplaets van Woumen, aaer over den uaerbeschreseu hovcmei hofen van westen aeri de zoo- genactude Kofly-straete, thans verdeeld in zes woonsten, als ONS ADVERTENTÏE-BLAD LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD L de Chambre littéraire; in de Conciergerie in l’Espérancein den Papegaeyin l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlander in de Rhetoricain St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer in de Oost-straetn.u 3r. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis vier franc» voor 6 maenden o/acht francs s jaers en voor andere sleden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’sjaers, franco met de post. Men belatll to centimen per Drukt egel voor de Inp/aetzingen.De minste inplaelzing belaelt35 centimen. ^4lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad, geplaetsl worden, (uytge zondert de inset tien door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaeudelvk franco toe te gteuren. ADVEBTEIVT KOD in steen en gelegen ter acn de meergemelde dorj.-plaets'en destraet leydende uaer den steen-weg; gibiuykt door de eglgenooten 'luylteu hiei uaerte noemen, en Desiré De outter looiuoetud. Welk H.ys, Woonsten, Giorid, Erve en Hoveuiei hul zyn immubiliairlyk gesaisieit ge weest ten veizoeke van din heer Ma*i- mihanus-rancis Gilissen uutf.inger van ’siyks belastingen, woonende en gebuysyest te Sladeu, den welken heeft geconstnueért voor zyueu avoué voor deze tegenwoordige vervolgen M.* dosten DE CAE, avoué by de. regtbank van eersten aenleg te Vvurne, woonende in dezcsiad, in de Nooi d-stiaet nummer veeitig, ten wiens studie den ge- naeiuden vervolger domicilie kust, ten laste van Joannes l uyttèn, broo ibakkeren Amelia Giison, zyne vrouw, bcyde en gezamiutlyk woonende te Wuuiuen, by proces-verbal op- gemaekl door Lodewyk - Francis Coppeus diui wierder van de regtbank van eeisten aenleg te Veurne, woonende te Dixijiudc op de groote merkt, nummer zeven-en-t wintig, in dato van den zestienden Januaiy achttien honderd negen-en-dertig, geviseéit door den heer Delaeygreflrer van hel viede-gefegt van bel canton Dixmude den zestienden Ja nuary achttien honderd negen-en-dertig den welken ccnc copy van gezeyd proces-verb.il heeft ontfangen nog geviseéit door J. Celen schepen der gemeente Woumen, voor den burgmeester, onpasselyk welken J. Celen eene copy er van heeft ontfangen. Gezeyd proces-verbael van imtnobilaire saisie is ge- registiecrt geweest te Dixmtide, den negen tienden Januaiy achttien honderd uegen-en- dertig, op de regten van twee francs, eeii-eu-twintig centimen door den outfanger Holvoerl, getranscribeérl teu kantoore der conservatie van d’hypotheken te Veurne, den zeven-en-twiutigsleu Juny achttien honderd negen-en-dertig, volume dry, nummer zes, i.o Van oosten eene Woonste, bestaendc in woou-plaets met kamer noord daer acu, beyde overzoldert hebbende gemeenc in- gang-dcur van zuyden met de eerstvolgende "oonste, een venster kassyn van zuydcn en fcn van nooideu; gebruykt door Carolus Vanovetberghe. X* West aen, eene woonste, hebbende «ne woonplaels met kamer noord daer aen beydc overzoldertgemeene ingang-deur met de voorschreven woonste en een venster van zuydeu als een venster van noorden; ge bruykt door Engelbertus Depooiter. 3.® West daer aen, eene Woonste, be- atacudc m woou-plaets met toldct d*(£ boven hebbende eene ingang-deur en twee vensters van zuydcngebruykt duur Joannes 'luylen en buysvrouw Amelia Giyzou, hier na te namen. 4-“ West daer aen, eene Woonste, ten dienste van Brood-bakkerybestaende in winkel met woou-plaets oust daer aen uvei- zoldvrt, pr v.et, waseb keukeu en bakkeiy met bak-uveu nuoid daer aen, twee keldeis wist acn den winkel die komen under de twee volgende wuuusteu, hebbende ingang- deur, twic veustei-kassynen eu twee zolder vensters van zuydeu, uytgaug deui een vensler-kassyu en twee kelder-veuslei s van huurden; gebruykt door Desiié Desoulter die veiklaeid heeft dat den bak-oien acn h.m is luebehum eude. 5.° West daer aen, boven de kelders bier voorin besclneven, eene Woonste, bestaendc in woon-plaets met kamer west dier acu, overzoldert hebbende ingang-deur en een venster - kassynmilsgadeis eenen zolder venster, al van zuydcn; gcbiuykt dour Jo annes Deseck. En 6.“ West daer aen, boven de zelve kelders, eene Woonste, bestaende in woon- plaets met kamer oost daer acn, overzoldert, hebbende ingang-deur en vensteikas-syu van zuyden, en een venster van noorden; gebruykt door Lodewyk Struyvc. En B, een Hovenierli^fgroot volgens den in bet na Ie melden proces-verbael van saisie heropen akt geldlecmngiwcc a>en vyfig centiaren, en volgens kadaster diy aren twintig centiaren, gelegen in ’l zelve Woumen, zuyd by het voorgaeudcde dorp- plaets dier gemeente slechts daer tusschen leggende, paelende van noorden aen de zelve dorp-plaets, van oosten aen een stiaelje, welkers naem by kadaster niet bekent staet, van zuyden acn d’erve van sieur Joannes- Baptiste Lowagic, d’oude, ca van westen EXTR4KT ingevolge het «rrtylel ie» honderd lu>ee-en-lachentig van de code Van oivile procedure.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1