BUYS EN ERF binnen de stad P eurne ZAEYLAND, te Veurnebinnen paelen Eq HUYS met medegaende LAND, 21* COX YDEopenbaer te verkoopen. VERPACHTING KOOPDAG van schoon gezaegd TIMMERHOUT, te I'EURRE, by de Siad. KOOP-DAG TE KOOPEN 1 9 FEUILLETON. TE WESTVLETEREN. Schoon W.1U ecu Junius 1841 on) dry d’herberge den Tooren de V leeschhuuwer-stracl Op Woensdag 2 weren na middag, in van Duynkerke in L. .binnen de stad Vcurue, bewoond by S.' 7ahon, Zal gebeuren de openbacre vcikoopmg, in eene zittingzondei uytslelvan de volgende goederen Stad Veurnc. i koop. Ecn gtool Hoys met voor-kour en inrydeude poort, scheme, kocy-stal eu I too by den bakker als by den beenhouwer en dat die lieden wisten hoe veel ty daer 111 moesten kuoopen, op bet cyudc Van dry inaeuden daer ovei belacid zynde, begon dien sbuinien gast den houd te streden en hem ten zyueti buyzc te gclcyden. Wanneer den bond ten vollen aen beur gewoon Was zond by hem ook met eene serviette alsnu by den oeenhouwer en dan by den bakker, 1 om vlcesch en brood eu door dezen middel kreeg hy r.yu voorraed goedkoop tcu buyzc. Naer dal de eerste dry inaeuden verschenen waeren kwamen den beenhouwer en den bakker na gewoonte by den cngelscliman om geld. Den goeden man was verwondert dal er zoo veel meer vlecscli en brood in dele dry maenden gehaeld had geweest als in de andere diy maendendoch betaelde llun tonder daer opmerkingen te maeken en gebood aen zyne dicustineyd van stiptclyk optcleckencn al bet I gounc Van die twee huyzeu iugebragt wierd. 7 e iPeitvletei en. Ten zelven dage en aenstonds naer het eyndigen den koop-dag voorin vermeld, in de herberg de Kruys-slraet, te Westvleteren, Zal gebeuren de openbacte veipachting van het l.ufstcdekrn alwaer den zelven Ferdi- nandus De Lye wooud, voor 9 jaeren aenvang te uemeu den eersten octobei i8{l nochtans den pachter zal de gebouwen seffens mogen gebiuykcn. Conditice by den notaris FLOOR te Loo. Woensdag naesl 2 Juny i8ji om twee uier, namiddag, op de landing vau bacs Slekulorum, by de Nictiportbrugge te Veurne, Zal gehouden worden vricndclyken koop dag van eene schipslading gcz.icgd timmerhout, beslaende in eiken platen Iwec-duimplanken cu schipplauken vau alle langte, rebben. Gelykerwys het nu een gebruyk geworden is van feuilletons te geven en de grnotc nieuws bladen willende evenaeren zullen wy nu en dan ook eentje in ons Adverlentie-blad plaelzen. Z.ict hier ecu geval die alhoewel wat oudbakken ten minsten door de beschry- ving ons voor wacr overgelcveit is. Ten jacre t56o eenen engeLmau in de stad Yper wooncode, had eeuen doghond drn welken by geleerd had met eene serviette in de inuylin het ykesch-buys om vleescb en lay den bakker om brood te gaen. Eenen gl.uemaekcrs-gastin Engeland gcrcysd hebbende woonde ten dien lydc ook in Yper, en gelyk'-rwys hy de engeUche lael kondc spreken, was hy in dit engelsch huys xcer aengetrokken en bemind. Dezen gast ziende dien hond, welken maer allcenelyks de eugelschc lael verstoud, dikmael» zouden De tweede dry maenden voorby zynde kwam den beenhouwer en bakker met hunne rekening, welke b<yde veel meer gelcvert hadden als dat de uuett acngetcekeud b»d waerom den cngelscliman toornig was, 1|UU grootclyks bekeef, betaelde en afdanktr. Als dan leerde hy zynrii hond by eeueu anderen beenhouwer en bakker gam met zyne serviette doch daer was wrynig omgelegen van wacr den glasmaeker zyne provisie kreeg I hy zond maer ally I den houd ophaelen. Deze diy inaczideo voorby zyndekwaemcn ook deze nieuwe leverancicis met bunoe nkening, maer zy kwamen ook zeer onverschillig uyt niet de aenteckeuing ‘lei dirnMineyd, Deze twee heden deden hunnen eed dat zy recht- veerdig gelcvert hadden 'i g»'i> »y in rekening braglen. Den engelsrliman kieig alsdan eeuig vermoeden van bedrog denkende dat er iemand tynrn hond misleyd hadde; darrum reyde hy tul hou tk «euzie u beyde vovf Vrydag 4 Junius i8{iten een uere na middag, op het hofste.iAkén alwaer Ferdinaodus De Lye woond, zuyd-west van den verbranden Lynde, Koop-drg van alle de menagie-goederen landbouwers-ballaeiu keern, standen, emers, brandhout, slypstccn gewaterde plantsoenen en vau at het gonne die zich verders ten buyze en hove bevit*!. De koopro van 10 francs en daer beneden met gereed geld, eu die boven de 10 francs op lyd vau betaling tot 1 September 1841- stuks van 6 en 4. van 5 en 7 duims voor kassyn hout, groot «ratal declen, rood wilgen eu abeclen aentlag- en zoldcr-bardolmen en bouken stuks voor wagenmakerseiken duim-planken en bullen voor kuipers voortl sparren (beringen, spanningenpanne-lalten seboune mest-plaukcn, staken eu zware eiken kasten, gemarkte gooien balien scholingen sliet-stakenaeuslag-regcls en andere hout warendienstig vooralle slach van werken. Op verzoek van sieur Vanaverbeke. Op langen tyd vau betaling, ten kanloore van Bznoit PIERftHT, deurwaeider Veurne, in d'Oost-SUaetn.» 10. UYT’ER HAND Een Char-a-banc van 12 plaelzen' Een idem van 9 plaelzen Twee Dysscl-chaizcn; Vcrschcyde GabrielcU op ressorts. Alles in goeden stact. Zich aeulcbieden hy d’hecr Bzitznitv»» BEKaERT, Aubergist, in de Duyukerk»- slraeln.’ 20, ie VEURNE. andere gebouwen mitsgaders 6 aren 70 cent, medegaende ervestaeude eu gelegen binnen de stad Veurne, aen de uooid-wesl-zyde van de Zwarte-nonnc-straetepalcude vau westen de erve van Mr. Van ienbuwche, van noorden de erve van de kinderen Bebacghel van OO.teu een buys en erve van wylen M.r Claeys, van zuyden voorbeeldende op de Zwarlc- Noune-slraat. Gebruykt door Franciscus Markeltc, voor 3,6 tot 9 uaer-cen-volgende jaeren ingegieii den 23 Apiil 1839, ten pryze van 200 hauci by jaere, bovee de belastingen gemeente Veurne (binnen de Paelen.) 2 konp. bene parlye Zaeyland, gelegen in de voordelen Vestingv-werkengroot 1 hectare 25 aren 78 1/2 centiaren, palende van westen den kapUalcn Stadswal, van nooiden naer den wes.en ’tland toebehoorende den heer De Brauwerc-Boudeweelte Nieuport, van noorden naer den oosten zaeyland aen de kinderen Soenen van oosten taeyland van d’hofstfde het Duyve-kot, met den scheipen zuyd-oosl-hock de Oodhurgweg-straetevau zuyder. zaeylaud aeo steur Francis (ihyselen. Gebruykt door sieur Joannes Ghyselen mol, naer te Vcuruc, met pagt-regt tot eersten October 1843, ten pryzr van l63 francs 27 ceutitneo hy jaere, boven de belastingen. gemeente Coxyde. 3 En lesten koop. De geregte zeven 7/10 declen, dies de andere dry 3/io derlcn toe- behooren aen Pieter Guilleinan, Desiderius Guilleman en Carolus-Luduvtcus Guilh tnau van een Buys met verdere medegaende ge bouwen, mitsgaders 3o aren 29 centiaren onder grond van gebouwen hovenier- en za-yland, gestaen en gelegen binnen de ge meente vin Coxyde paeli-nde van oosten de landen van d’hofstede toebehoorende den heer Clai ysenvan zuydeu de straete genaemd Paepe-drevevan westen de landen vau de kinderen De Croos. Gebruykt door sieur Ludovicus Gontsmet, maer met pagt-regt tot t October t8{i. De vi ylings-vourwaerden en eygendotns- tyielcn berusten ten kantuore vau deu notaris FLOOR, te Vcurue.. alsook nog ter greflie van de regtbauk van eersten acnleg te Veurneden vieidcn July achttien honderd negen-en-dertig. De eerste publicatie van bel kohier van lasten en vuorwaerden zal placts hebben ter audiëntie van de regtbank van eersten aenleg te Vcuruc, den zes - eu - twintigsten Augustus achttien honderd negen-cn dertig van ten negen lieren morgens ten pair yze van justitieop de Merkt te Veurne, in de gewooue audientic-ziel van de gemelde regt- bauk Opgemaektin dobbel te Veurne, den vyf- den July achttien huuderd negen-en-dirtig door den geuaemden avoué De Cae. J. DE CAE. Enrcgistré deux róles avcc quatre renvois, a Furnes, le cinq Juillet mil huit cent trcntc- nculregistre 42 ’95, verso case 7. Re^u 1111 franc soixante-dix centimes pour droit fixe, faisant avec les 3o p. addi- tionuels deux francs viugt-uu centimes pour duplicata de quittance. Le Receveur, signdBhvggemzn. Poor copy conforme J. DE CAE, Av. De adjudicatie préparatoir beeft plaets gehad deu negentienden October achttien honderd negen-en-dertigter zitting van gemelde Regtbank, op den prys van tien francs de masse, boven de conditiën, de adjudicatie defimtif is. gcfixeérl by vonnis vau de zelve Regtbank dato ecn-cn-twin- tigsten Mey achttien honderd ecu - cn-vecrüg, bcboorlyk geregistreerd, om gedaen te Worden ter zitting van gemelde Regtbank Tan eeu-cn-dertigsten July achttien honderd een - en - veertig van ten negen ueren morgens. DE CAE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 2