818 1841 rv ZATERDAG 6JIM HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 TE KOOPEN, ev óïedeii Vcumej, cZÓieupotto WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE t CDiceiuucJo UUÏZ1NGEN en STALLINGEN, ONS ADVERTENTIE-BLAD legt te lezen in de volgende aubergen en estaminets DER STAD In de Chambre littérairein de Conciergeriein I’Esperance; in den Papegaey in VOurs d’or; in de belle alliance; in den B inlander in de Rhetorica in Si. Joris, in den gouden Hooren en by Karei f^an- denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. Dit Blad word gedrukt en uylgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer in de Oost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis vier francs voor 6 maendeno acht francs s jaersen voor andere steden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’sjaers, franco met de post. Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaeWSS centimen. -slUc Bekendmakingen, etc.door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uylgczondcrt de insertien door de wet vereyscht}. Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. Vti ADVERTENTIE - BLAD =3=3 den zelven I hectare 4? mackende eene tce'rende oost Goede Patrimonicele LANDS-GOEDEREN, deel eender gesepareerde Hofstede genoemd, het blauw.Duyve-kolgelegen te Harighe, Oost-hoek, openbaer te verkoopen te Ilousbrug^e. Op Dynsdag 15 Juny 18 jt zal gebeuren den Instelcn op Maendag 28 der zelve maend Juny zal gedaen wetenden Overslag, zonder uytstel, telkens ten twee tieren na nocne, in d’hcrberge Sint Hubertusbewoond door baes Alexanderbinnen het dorp van Rous- brugge, van de volgende Goederen Gemeente van IlaringheOost-hoek. i Loop. Binnen de gemeente van Ilaringhe in den Oost-hoek, ecu buys, bestaende in woouplaetsgioole voute, kleenc voute, kelder, kamerken, keuken, cn wacb-kcuken schcurc tuet twee dorscli-vloeis, peerde,— kocy- cn zwynstallcn niet voorderc gebouwen, uylgezondcrt bet zwiugel-stal die behoord acn de kinderen van wylen Alipius Recour, al slacnde op 5o aren no cent, (i G. 44 onder grond, hofplaels en hovcnicrliot dacr medegaende, palende van oosten aen bet gras van Andries Garmyn en kinders van Cornelius Garmyn, op pacten, van zuydcn zaeyiand aen de zelve kinderen Cornelius Garmyn dooren baegc hier mede, van westen de stractc of Hooydreve en van noorden het gras van de genaemde kinderen Alipius Recour, halflaene. 3 koop. Wcynig noord-oost van den voorgaenden koop, cenc partye Gras, groot 5o aren nj centiaren (t G-4g R.), strekkende zuyd eu noord, abonnerende Van oosten gras van de voorteyde kinderen Alipius Recoup op paelen zuyd mynheer Alexander Reyphins* ÜYT’ER HAND Een Char-it-banc van 12 plaetzen; Een idem van 9 plaetzen Twee Dyssel-chaizen Verscbcyde Cabriolets op ressorts. Alles in goeden staet. Zich aentebieden by d’hecr Benedictus BEKAERT, Aubcrgist, in de Duynkeike- stractn.° 2°, te VEURNE. aen mynheer Ivo Dezodt, te Poperinghe, gebruykt door Jacobus Vanlaris, half dyk, west de Hooydreve en zuyd zaeyiand van de weduwe en kinderen Picter-Joannes Dcmcrrc, half dyk. Eenige der voorschreven koopen zullen verzaemcld en alzoo opgeropen worden op het verzoek der liefhebbers. GEBRUYK. De koopen 1,2, 3, 4 cn 6, zyn gebruykt door de kinderen van Alipius Recour, tot lesten September 1843, mits de pagt-somme van 27 francs voor ieder landsgraotte vaa 43 aren 77 centiaren 72 miliaren (’tgemet) by de jacrc, boven d’imposilieu. En den 5 koop is ook. gebruykt door de zelve kinderen Alipius Recour, Audiies Gar myn en Albertus Garmyn, zonder pagt-regt en waer van den kooper in het gebruyk zal mogen komen met het eyndigen van den loopenden grastyd De verkoop-voorwaerden met de eygendoms- bewyzen berusten ten comptoire van deu notaris BOSSAERT, te Gyverinchove; men kan ook alle onderrigtingen bekomen by dc notarissen BANCOUR f, te Proven, eu DELEFORTRIE, te Rousbruggc. te Ypren, op half greppe, west zaeyiand van den zclven heer Rcyplniis, op half dyk en liaege hier medeen noord zaeyiand van dito kinderen Alipius Recour, op half dyk en baege bier mede. 3 koop. Wcyuig oost van den tweeden koop, een partieken Macygras groot 15 aren 90 1/2 centiaren (109 K.), aboulteérende oost acn d’Hariiighe-beke, zuyd dc voorzeyde kinderen Alipius Recour, op paelen, west gras der zelve, liaege hier af, en noord maey gras van Franciscus Dedrie, op paelen. 4 koop. Wat nood van den cersten koop, cene partye Zaeyiand, groot een hectare 12 aren 93 centiaren 2 gemeteu 174 roeden strekkende zuyd cn noord ahouttccreiide oost zaeylaud kinderen Cornells Garmyn balf dyk zuyd gras inyubeer Reyphins voornoemd, half dyk, west de weduwe en kinderen Picter- Joannes Demerre, half dyk, en noord den Arent-mcersch, op paelen. 5 koop.Ecue goede vette ;Wcyde, groot aren 28 centiaren 3 G. 1 to R. bynr vierkante partye, about- gras aen mynheer Malou te Ypren, gebruykt door Carolus Leroy, haege hier af, zuyd de weduwe en kinderen van Pieter-Joannes Demerre, half dyk, west zacy- land en gras acn dito lieer Malou, half dyk, en noord de riviere den Yzercn Deze weyde heeft vryc passagie onvergeld door hel vooruoemde gras van den zelvcn heer Malou. 6 en lesten koop. Wat zuyd van den ccrsten koop, GG aren 3g cent (t G. t55 R.), zynde dc zuyd-zyde van meerdere partye zaeyianddies de noord-zyde zonder juyst gcscheydbehoord acn de kinderen Alipius Recour voornoemd, strekkende onze partye post cu west, aboutteerende oost mcersch V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1