1841 I 811 I ARRONDISSEMENT. HET GEHEEL EN ZONDAG 13 JUNY ONS ADVERTENTIE-BLAD legt te lezen in de volgende aubergen en ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littérairein de Conciergerie in I’Esperance; in den Papegaey in I’Ours d’or in de belle Alliance; in den Binlander in de Rhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren enby Karel Pan- denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. ZESTIENDE (^AeR..! 0 v. 'i'A ÖJicetttuDo ev óïeDeu c/Geupotto PROVINCIE etittto, '0 WEST-VLAENDER&N. Alderbesle et-lf^eyden Maey- grazen, Zaey landen en Bleekerie, BUYS, Grond van Gebouwen cn Hovenierhof Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-straetn.u 3t. Den prys der Inschryvtnge voor P'eurne en de omliggende plaelzenis vier franco voord maendenof aclit francs 1 s jaers en voor andere sleden vyf francs voor 6 maenden, of tien francs ’sjaers, franco met de post. Men belaelt 10 centirnen per Drukregel voor de Inp/aetzingen.De minste inplaelzing belaelt 3b centimen. Alle Bekendmakingen, etc.door den Uytgever gedrukt, zullen een-tnael gratis in dit Blad geplaelst worden, {uytgezondert de insertien door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. 4 5 en 6 by accujDu- VE ADVERTENTIE - BEA® PATIUMOMEÉLE GOEDEKWi TE VERKOOPEN, tyndt het fonder der voordtsm heerly Lhede van Roozf.nu*elk bcstacnde in gelegen binnen degemeente vin QU AEDYPRE, digt by de stad B< rgen St. Wmocx MlTfGAlDUlS Te LEYSELE Belgique) .Alsook van gehypothekeérde Renten en rentgeldende Schulden. •i. west narist vao Berg u<t Maendag 28 Juny in den jacre rS.ft zal gebeuren den Instel, cn den Maendag 12 der macnd July in liet zelve per zal gedacn worden den absoluytcn Overslag t’elkens om a tieren na middagin d'licrbcrge bewoond by E/anciieiu Dekindtter dorpplaets van Leysele, van de volgende patrimouieélc im— bteubcle goederen gemeente Quaedypre. koop. art. 383, sec. A, n.° logvan ’t kadas. Een zeer goed Maeygras, groot i hectare 44 aren io centiaren (3 gemeten 82 roeden), palende met den noorden aen de heek genaemd Scheltvliet, oost het maeygras van M.r Francis Desmidtzuyd ’t zacyland van M.r Morcl- d’Arras, west nacrst het noorden maeygras ®n nog west niest den zuyden ’l gras van den zelven heer M or cl-d’Arras. westen naerst den zuyden den eyg'ndoTi van den notaris Beck, nog west naerst den noorden den gonnen vau mynheer Jules Vernimmen, nooid en oost ’t zaeyland va.i den oog genoemden heer burggraef Deguizelin, cn zuyd het gehugte bet ronde Kruys zyudu den cygendom van den zelven notaris Beek, te Duynkcrke. De koopen i de weduwe gonne bekend onder de 6, door Jacobus Gallc, jaerlyksc.he pagtprestaiie boven de contribution en pagtregt tot 11 Zullende de koopen 5 en 1 latie tc koopen geveyld worden. 7 koop. N.» 1 vau ’lkadaster. Ecne vette wcyde, groot i hectare 38 aren (3 gemeten 4° roeden), palende uiet den noorden de beke genaemd Schelt vliel met den oosten de wcyde genaemd Roodehelle met den -zuyden den volgenden koop, en nog zuyd naerst den westen den steenweg van Duynkcrke nae Rysselen den noordeu de stads-vestingen S.‘ Winocx. 8 koop. N.r* 2, 3, 4 S6 cn 7 van’t kadaster. Eenc schoonc en wcl-bckalante lyuwaed- bleckcrye, liggende by de stads-wallen van Bergen S.* Winocx, bcslacnde in woonhuys, stallingen scheurc cn andere gebouwen in Cassel voor-stadn 2, groot a hectaren 57 aren Jo centiaren (5 gemeten 253 roeden), palende van noorden ouz.cn lestvoorgaenden koopmet den oosten de weyde genaemd Roodelicllc, met den zuyden den uytweg der lest-voorgaende weydecn met den westen den voorgacndcu steenweg van Duynkcrke nae Ryssel. 2 koop, n.” 126, 127 en 128 van’t kadaster. Eene vette weyde met grond en hovenierhof ten uoord-west-hoeke, groot 2 hectaren 5a arcu 10 centiaren (5 gemeten 117 roeden), palende met den uoord-ooslen de Wittc- siraetc, noord-west de weyde van M.r Louis Pauweis, west uacst den noordeu ’t land van M.r Benjamin Morel, nog west naerst den zuyden ’l gras vau de lieercn gebroeders De Breyue, zuyd t.acrsl hel westen ’tzaeyland van mynheer 1‘ranciscus Vandaele, en nog zuyd naerst den oosten den cygeudoin vau M.r Livious Dclattre. 3 koop u.’* 34O >34l en 342 van kadaster. Ecne vette wcyde met ecne bewalde moot in ’t midden naerst den oost-kaut, groot een hectare 58 aren go centiaren 3 gemeten 182 roeden)', palende met den oosten aen den cygeudoin van de weduwe cn kinderen Winocus Cockenpol, zuyd den gcéueu van mynheer Winocus Jacobs, cn west de Doode- man-stracle, z.yudc de voordozen heerlykhede van Rouscudaelc. 4 koop. n.° 3ry van ’t kadaster. Ecne parlyc zacyland, groot 63 aren 10 centiaren 1 gemet t3o roeden) palende met den noorden de weyde van Mr. den burggraef Deguizelin, oost de ;Doodemau-straetzuyd onzen volgenden koop, cn west zaeyland van den genaemden heer burggraef Deguizelin. 5 koop. N.° 3t8 var. ’ikadaster. Eenc idem parlye zacylandgroot 5g aren 5o centiaren (1 gemet io5 roeden), palende zuyd cn west zaeyland van den voornoemden burggraef Deguizelin, noord onzen voor- gaendenkoop, cn oost de Doodcinan-straete. 6 koop. N.°32t vau ’tkadastcr. Nog ecne partyc zaeyland, groot 78 aren (t gemet 231 roeden), palende met den 2 en 3 zyn gebruykt hy Winocus Kockenpotcn de nummers 4 6 en respectivelyk ter van 700 francs andce lasten, met November i845.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1