KOOP - DAG HUYS, Van Militaire Casernedrings- /z oorwerpen, BINNEN DE STAD VEURNE. HUYS en medegaende ERF TE ADYNKERKE, Openbaer te verko pen. HOVEMEIUIOF cu BOOJIGAEHD, Openbaer te Verkoopcn, Linnen de gemeente Leysele. VIII. Lot. Een perccél Hooygras, groot by tytel 70 aren 4 CCbttarcn 34 milliarcn (g. 1 - t8o r. gelegen binnen de gemeente Steeukcrkc, noord vau de dorpplaetsstrek kende zuyd cn noord, palende met de oosl- zyde aen de weyde der kiudezen Olievicr, met het zuyd-eynde ’t gras, en dc wesl-zyde alwaer den kerk-weg op ligt, ’t hooygras van joufy, middag, in eygcndoms- Schoon Op Zaterdag 3 Julius 1841 om 4 ueren na middag, in d’herberge den Hoorenbinnen de gemeente van V eur ue sectie. Be wester puurt bewoond door de wed. sieur brands Uruwaert, Zal gebeuren de opeubaere verkoopiug, m eene zitting, zonder uytslel Van een scbuon gericllyk Huys, gebouwd in steen, gedekt met pannen beslaeudeiu Woon- plaets, kamer keuken voute en kelder, tui'.S- gaeders een zwynstal aen liet eyude van den keuken en een auder slal afzouderly k gebouwd alsook de er.vs dacr medegaende die is grond vau gebouwen en hovenicrland,- te saemen ge- staen en gelegen binnen de gemeente van Adynkcrke, na by de Adyukcrke - brugge, paelende van oosten d’erve gaende mei het buys nu toebehoorende Francis Ryssen, naer Francis Vaudenabeelevan zuyden de erve toebehoorende sieur Francis Vermule, van westen hovenierhof van den genaemdeu sieur Ryssen, van noorden den dyk der vaerd. Gebruykl door den eygenaer sieur Carolus Degrave, om door den kooper aenslag te hebben met 1 Mey 1842- De vcyliugs-voorwaerden en eygendoms- tytelen berusten ten kantoore van den notaris FLUOR, le Veurne. t’eikens om twee uren na middag, in d’herberge den Proostdyk, bewoond by baes Ley, binnen de gemeente van Leysele, van de volgende goederen Gemeente Leysele. Een groot en spacieus HUYS, gebouwd in steen en gedikt met pannen, hebbende ve?- scheyde commodteuse kelders, salon, eet-zaele, spreek-kamertwee cabmets, slaep-kamcr, grooten en kleynen keuken, vestibule en garde a matiger, onderste verdieping, vier boven-kamers en grooten zolder, stal en remisen, al gebouwd op grond, groot volgens tytel 3g aren 54 172 centiaren (271 roeden), en volgens kadastraele maete sectie A, nummers 188, 189 en 290, 37 aren 60 centiaren (238 roeden), bestacnde 111 schoon groenselhof met fruytdragende boommeneu kleynen buomgaerd. Den zelfsten grond omringt romd- om met breede wallen, al zeer voordeelig gestaen en gelegen binnen de gemeente Leysele houdende van westen ’l kerkhof, en van oosten de straete die luopt van Veurne naer Rousbrugge, bekwaem tot uytoeflenen allo groote bedryven en maeken van fabryken. Bewoond en gebruykt by Mr. Maryssael ontfanger der directe belastingendouanen eu accynsen aldaer; om door den kooper aenslag te nemen met t Mey ten jaere 18)2. Staet op /óooo. De verkoop-voorwaerden met de tytelen berusten, ter inzage der gegadigde, ten kanioore van den notaris GÜILL1ER ter vei blyfplaets van Wulvcringhem, belast met deze verkoopiiige. Op woensdag 7*0 Julius 1841, om een uere na middag en volgende dagen, t’elken van 9 ueren ’s morgens tot den middag, en van twee tot 6 ueren ’«avonds, binnen de stad Veurne, groote Merkt-plaets Er zal van wege burgmeester en Schepenen der zelve stad, door bet ambt van den no taris CU VELIERaldaer resideérendeover- •gegacn worden tot het houden Koop-dag van alle de voorwerpen voortkomende van de militaire Cascrneéringbinnen de gezegde Donderdag 17 Juny 18$ 1 is geschied den Instel, en Donderdag 1 July aeustaende tal gcdacn worden dca absoluytcn Overslag, de weduwe Debil, te Hondschoote, cn met het noord-eyude acii het Uallon-slraelken. In pagt gehouden door Ludovicus-Bcnedictus Pil en Isabclla-Clara Rtllofzyue huysvrouw, landbouwers te Steenkerke vuor uegen opvol gende jaeren iugegaen den 1 octooer 1836, mits fr. 60, boven de belastingen by jaere, met vourder verbintenisse van het gezegde perceel geheel te vetten met goed mest, te welen cens gedeurtnde de eerste drie jaeren, en cens gedeurende de laesie drie jaeren van den pagt. IX. ,1.ot. -- VVcynig oost van daer, een perccé| te vouren gras en nu uytgedaerinkt Zaeylanü, groot by tytel 82 aereu i5 1/2 centiaren g. 1 - 263 r.strekkende zuyd eu noord, palende met de oosl-zyde aeu hel gras van d’hcer Herwyn en hel gene gebruykl door sieur Liebaert, met het zuyd-eynde nog gi as gebruykt door sieur Liebaert, met de west- zyde mevi ouw de douariere Desnellinck, en met liet noord-eynde aen het Ilallon-straclken. Om aenslag met den dag der toewyzing. RENTE N. X. Lot. -- Eene eeuwigdeurcnde Rente, ter hoofdsomme van fr. 2176-860., croiseérende aeu 4 °/o by jaere, vallende den 1 January, ten laste der wedu. cn kinderen van Sr. Franciscus Ryckeboer te Veurne, cn by voorregt bezet op d’herberge den rooden Hertaldaer. XI. Lot.Eene eeuwigdurende Rente, ter hoofdsom van fr. 1088 - 44 c-> croiseérende a 5 °/0 by jaeie vallende 31 december, ten laste van wylen Balthazar Jansens cn Picteruelle Dittcrs zyue huysvrouw, overleden molenaets te Veurne-Be westerpoor eu nu ten laste van sieur Renatus Jinsens, hunnen zoon, land bouwer le Adynkcrke, cn bezet op ecneti koorne-windmolen met huvsgrond eu afhange- lykheden staeude en gelegen tot hel gezegd V eurne-IJe.vcsterpoort. XII. Lot. Eene ecuwigdcurende Rente, ter hoofdsom van fr. 1088 - 44 c-> croiseérende aen 5 per honderd by jaere, vallende 9 sep tember, ten laste van wylen Pictcr Blanckaeit, te Pcrvyse, en bezet op d’helft van een huys, stacnde ter dorpplaets van’t gezegde Pervyse. Xill. Lot. Eene eeuwigdeurcnde Rente, ter hoofdsom van fr. 816 - 33 c., croiseérende aeu 5°/. by jaere, vallende 24 February, ten laste van Sr. Cculenaere, brouwer te Vinchem, cn bezet op een huys en herberge genaemd de Kroone, stacnde ter plaets van Wulverioghcm. XIV. Lot. Eene eeuwigdeuiende Rente, ter hoofdsom van fr. 272 - it c., croiseérende aeu 5°/0 by jaere vallende den 5 september, tru laste van d’erfgcnamen van d’hcer Frans De Brauwer, te Nicupurt. XV. cn lactste Lot. Eene eeuwigdeurcnde Rente, ter hoofdsom van fr. 200 - o c., croi seérende aen 5 "/o by jaere, vallende 12 October, ten laste van wylen Pieter Devrcker en Joanna- Theresia Schottey, zyne huysvrouw, nu er- trouwd met Lo iis Pillez, te Veurne-Bewesterp. Dc voormelde goederen, ter uytzonderiog van het 9 Lotzullen verkogt worden kragteus octrooy verleent door de regt-bank van eersten acnleg zitting houdende te Veurne, cn ten overslacn van den heer vrede-regter des kanton van Veurne, ter oorzaek van dc minderjaerige dacr ingeregtigd door het ambt van mynheer CU VELIER, notaris to Veurne resideérende tot dies gecommittcért, ter welkers studie de eygendoms-bewyicn cn het kohier van voor- wacrde'i zyn berustende. Alle inlichtingen te bekomen by den notaris G1IEWY, tot ’1 gezegde Veurne. bekend onder nummers 185 en 186 der cectie B, van hel kadasteruytinackcnde koop 1. hier naer, met eene fundatie van fr. 5o - o c. ’s jaers, en de percccleu bekend ouder de uummers t6f, 165 en t56 der gezeyde sectie B van het cadaster nytmakctide den vyfden koop hier naer, ook tnet eene fundatie van fr. 3o - 00 c ’s jaers. Dc!inden,dt lót uytmakende, hebben tryen uytweg tfóór de arevé dienende lot uytweg der hofstede van sieur Déturck en andere landen tot aen de groote straet ter pileis van Btilscamp. Deze landen zullen ook by vei dealing in zfzondeilyke koopón gcveyld worden als Koop. -- De pcrccélen bekend by kadaster Sectie B, tl.»’ 185 n 186 wezende eene draey- eudc en happende partye groot by tytel een hectare 6j aren 56 centiaren g. 3 - 262 r.), palende van zuyden aen den Steen-grag, van Westen aeu den heer Edemuudus De Man, en den volgenden koop, van noorden veurgemeens aeu koop 3 hiei naer, vau oosten sieur Pieter Baudewccl, eu joufvrouw dc weduwe Maieur, te Veurue,ennog van noorden met een deel der happe aen Mr. Clepte Alveringticm. Eeuwiglyk belast gelyk vooren is gezeyd met eene fonuatic vau fr. 5o - o c. ’s jaers. 2 Koop. West nacst het noorden dacr aen, een happende stuk strekkende meest oost eu west, bekend by kadaster sectie B, n.r 15y, groot by tytel o hectaren 99 aren67 centiarm g. 2 - 83 r.) palende van oosten aen ’l voor gaande, van zuyden aen d’lie er Edmond De Man, eu vau nuordeu aen hel hospitael van Ghistel als ook leu westen der happe, eu nog van noorden ook mct.de happe aeu het volgende aldaer vcurgemcens. 3 Koop Noord vcurgemcens aen dc twee voorgaende kou'peu en nourd aen het hoiptacl van Ghistel, ecu lang perceel strekkende oost en west, ten oost-eyude smalst, bekend by kadaster sectie B, n.r 167 groot 2 hectaren o aren 21 centiaren (g. 4 - 1721), palende met het oosl-eyndc aeu sieur l’ietcr Boudewccl, le to Veurne, het hospitaal vau ’l zelve Veurne en sieur Deturckmet bel west-eynde acn den zelven Dcturck cn het hospitaal van Ghistel, met de noord-zyde veurgemeens aeu de twee volgende kuopencn nog met een deel der zelve noord-zyde nacst het oosten aen voor- uuemden Dcturck. 4 Koop. Noord nacst het westen veur gemeens dacr aen een pcrceélgroot by tytel 1 hectare 17 aren 98 centiaren g. 2 - 277 r.), boven 14 aren 5g Centiaren too r.) daeu in behooreude aen den disch vau Bulscamp we- zeude liet nummer 163 der sectie B van bet kadaster lei gioule vau 1 hectare 37 aren 5o centiaren g. 3 - 42 r.) begreepen hel deel van gezegde disch, aldaer schcydeude ten deefe nae>t het zuyden veurgemeens en ten anderen deelc nacst liet noorden op hel middeu vau eenen spletgragt. 5 Koop en laesten. Oost daer aen cn noord nacst liet oosten veurgemeens aen koop 3, drie perccelcn aen elkandereu dies twee strekken zuyd cn noord cn ccu oost cn west, le zamen groot by tytelen t hectare 45 aren 78 cenli. R. 3 9‘) eu by kadaster sectie B, n.” 164, l65cn it>6maer groot 1 hcc. 44 ar. 20 cent. g. 3 - 88 r.palende van noorden en oosten aen den voornoemden Jacobus Dcturck. Dezen koop zal eeuwiglyk belast blyven met eene for.datic van fr. 3o - o c. by jaere, De vyf laetsvoorgaende kuopen séparatelyk verkogt zytide, zullen clkindcrcu uytweg ver schuldigd zyn om te gerackeu tolde viyc uyt- dreve van deze landucu cn de geéne der hof stede van sieur Dcturck voorcngetiacm. Gemeente bteenkeike.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 3