821 1841 Hi n-i CDioeiuuDo HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 teuj)otu> ZONDAG 4 JULY Vxv ZAEYLANDEN binnen de gemeente van Nieucappelle Openbacr te Vcikoopen. VETTE WEYDE, gelegen te Kieucappelle. WEST-VL A EIN DE REN. PROVINCIE t Nieu- ótedeti ^cutitdjf e ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergeriein l’ Espérancein den Papegaeyin l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlander in de Rhetorica in <St, Joris, in den gouden Hooren en\yy Karel Pan- denberghe, in de nieuwe Herberg, buy ten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondagmorgenby P. Ryckedoer, boekdrukker en boekhandelaerinde Oost-slraetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor Peurne en de omliggende plaetzen is 4 francs voor 6 maenden, of 8 francs ’sjaers; en voor andere sleden 5 francs voor 6 maendenof 10 francs ’s jaers franco met de post.Men belaelt 10 cenlimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing \betaeit 35 cent. ^4lie Bekendmakingen, etc door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgezondert de insertion door de wet vereyscht'). Geld en brieven voorafgaéndely ^.franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BLAD I eygen- van cicxi Alderbcste aenpalenden eygenaer, die over zyne andere landen aen den publyken wrg kan grraeken. De 1 lest-voorgaende koopen te samen groot 3 hectaren 8l centiaren, zullen ook t>y zacmcn- voeging opgeropen worden. De vier bovenstaende koopen zyn alle ge bruykt door den heer Hippolitus Tarktot t October 1843, mits de jaerlyksche pacht-somm» van 43 francs 53 centiuieu voor ider 43 aren 77 centiaren. 5 en lesten Koop. West aen den lest-voor- gaendenkoop, de hoevcélheyd van 8g aren 80 centiaren, voor dezen gras onlangs verandert in zaeyland, bestaende iu eene partyc meest oost en west strekkende, palende van westen de Boterpot-straet, van noorden dreve en hofplaets van de weduwe Vcrweirde, van oosten den 4 koop, van zuyden de familie BaeldenMr. Vandenberghete Poperinghe, en mynheer De Moucheron, te Veurne. Gebruykt door den heer Hippolitns Tack tot 1 octobor 1843, ten pryze van 75 francs voor ider 43 aren 77 centiaren by jaere. De voorwaerden der verknoping en doms-tytelen berusten ten kantoure notaris FLOORte Veurne. De twee voorschreven koopen te zanten groot 2 hectaren 49 aren 6 centiaren zuilen ook tc gaeder opgeropen worden. 3 Koop. -- West naer den noorden aen den lest-voorgaenden koop eene parlye zaeyland groot 61 aren 45 centiaren palende van oosten vcuregeuieens op 13 aren [1 centiaren zaeyland, toebehoorende den discli van Nieucappelle, in pachte gehouden door siehr Opsotncr daer over de familie Baelden, deel van hunne hof stede gebruykt door den zelven sieur Opsomer, van oosten den lest-voorgaendeu koop, van zuyden de meergez< yde familie Baelden van westen den cerst-volgenden koop. Dezen koop zal tot inder eeuwigheyd zonder vergeld om den zelven te gebniyken in alder- bande nateur en tot vervoeren darink passagie hebben van deszelfs zuyd-oost-hoek ter west- zyde van den voorgaenden koop tot op de botcr- pot-straetc dit nogtans maer voor zoo veel dien bier gekogt is door cenen aenpalenden eyge- nacr die over zyue andere landen aen den pu blyken weg kan geraeken. 4 Koop. West aen den lest-voorgaendeu koop nemaer langer ten noord-eyude, eene parlye zaeyland genaemd den Oven groot 1 hectare 3g aren 36 centiaren, palende van zuy den en ten groolcn deelc van westen de familie Baeldenvan westen naer den noorden den eerst-volgenden koop, ten noord-west-hoeke hofplaetze aen de weduwe Verweirde, van noorden hoomgaerd aen Mr. De Courcclle, van noorden naer dcu oosten zaeyland aen de fa milie Baelden en voorts van oosten den lest— voorgaènden koop. Dezen koop zal tot inder eeuwigheyd en zon der vergeld om den zelven te gebruyken in aldcrliandc nateur en tot vervoeren darink, passagie hebben zoo wel ten zuydeyndc van den lest-voorgaenden koop, als ter west-zyde naer den zuyden van den 2 koop, dit nogtans maer zoo veel den zelven niet gekogt is door ccncn mun^zar aiaragr Op Zaterdag »4 Jul'us iBjt om 2 ueren na middag ter berberg bewoond door sieur Alexander Detvitleop <tc dorpplaets van bet gemeente van Nieucappelle, Zal gebeuren de openbaere verkooping in eene zitting zonder uytstclvan de volgende goederen. gemeente Nieucappelle. 1 Koop. Binnen de gemeente van cappelle wat zuyd-west van de kerke<lc hoe- veelheyd van 1 hectare t3 aren 67 centiaren Zaeyland, zynde de oost-zyde van de parlye genaemd de zes Gemeten 'hes de west-zyde onder den eerstvolgeoden koop gebiagt is, maekendc eene parlye met ccncn steerd ten zuyd-west-hockc ter breedte van 6 meters 5 dccimet. 7 centimeters [17 voet] laudimcte, zuyd-waert strekkende tot de Boter-straetc palende van uoordrnoosten en zuyden de familie Baelden, te Houtbemdeel vau hunne hofstede gebruykt door sieur Opsomervan zuyden naeden westen met den steèilde Boter- pot-slractevan westen den volgenden koop scheydende op paelen. 3 Koop Weal aen den vnorgaeoden koop, schcydcndc als aldaer is gez yl, eene andere partye zaeyland, groot t hertare 35 aren 3 centiaren, strekkende znyd ru noord, palende met het zuyd-eynde de Butcrpot straete, met de west-zyde-naer den zuyden de fitnilic Baelden, te Houtbem met de west-zyde naer den noor den den eerst-volgenden koop, van noorden de familie Baelden, tc Houtbem, deel van hunne hofstede gebruykt door Sr. Opsomer. OPENBAERE VERPACHTING van eene Onmiddclyk naqr het cyndigcn de boven- staendc verkooping, ter gezeyde bei berge be woond door sicur Deuntle Zal overgegaen worden tot de openbaere verpachting, voor cenen icimyn van 9 naer- een-volgende jaren integaen eersten October 1841 van eene vette Wcydc groot in ’1 geheel 3 hectaren 18 aren 88 cent., gelegen binnen de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1