1841 822 ZONDAG 11 JULY HET ARRONDISSEMENT. EN GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 HUYZ EN, ZAEYLANDEN, VETTE WEYDEN ev óïeDeit a PRO VINCIE WEST-VLAENDEREN. brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. PATR1MONIEÉLE HODYGHAS en RENTEN, BT licPtatie te vehkoopen, IE VEURNE. Ingestelt 5qoo francs. ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chanibre littéraire; in de Conciergetie in l’Espérance in den Papegaeyin l’Ours d’orin de helle alliance; in den Binlanderin de Rhetorica in Si. Joris, iu den gouden Hooren en by Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag'morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-stractn.° 3t. Den prys der Inschryvingé voor Veurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voor 6 maendtn of 8 francs ’sjaers; en voor andere steden 5 francs voor 6 maendenof to francs ’sjaers, franco met de post. Men belailt to centimen per Drukregel voor de Inp/aetzingen.De minste inplaetzing \belaelt 35 cent, -rille Bekendmakingen, etc door den Uytgever g< drukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, [uytgezondert de insertien door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. Ingestelt op 55oo francs. Ingestelt 45oo francs. Ingestelt 5oo francs. Ingestelt in masse 2000 francs. Ingestelt 2000 francs. En slaet gezamenlijk op 7300 fr. ADVERTENTIE - BLAD ms keukcu Woensdag 7 July 184leu 5 neren na midday is geschied den Lislel, en den woens dag 31 der zehe maend, ten 3 ueren na middag, zal gebeuren den absoluyteu Overslag in de afspanning de {{hetoiicabinnen de stad Veurne vau de voln< tide Goederen. Stad \eurnt. I Lot. Een schoon en gerieflyk Huys, hebbende 3 kamers, gruolen sallon en keuken tegelyk'locis, sp icieuse gewelfde kelders, 3 kam'éis ter verdieping, met erf, agter-cour alwaer zich bevinden een scbotelbuys, en 3 regenbakken, giool en kleyn stalbenevens eeuen bof vooizuu van goede fruylboomen al gestaen en gelegen te Veurne, maekendc den hoek der Wcegscliael-straet en der Nieuwe- slraet, gelei kent u.° 1, palende van zuyden alsook teu deele van oosten aen ’t buys van Guillielmus Dekcirel, en nog zuyd met den hof aen d’e> fgenamrn van den beer Joannes Biey- naertvan westen en noorden ook met den hof en ten deele den agtei-cour aen de erven van Pieter House, de yveduwe Janiooneen de wed. en kioders van Puilippus-Josepbus Dcccuuinck nog van westen mil hel hoysaen het volgende, van noorden met den eyud-gevcl aen de gezeyde Nieuwe-strueten van noorden voothoofdeude aen dc Weegscb lel-sli act. Laetst gcbiuykt hebbende geweest door den beer £duardue De llidderbypotheék- bewaerder te Veurne, en thans onbewoond. Om aenslag met den Overslag. tyn is gcbruykt door den notaiis Ghewy te Veurne, zonder pagt-recht. Oil lot zal ook te koopeu gesteld worden in twee koopen als l Koop. Het llnys en deszelfs af hinglyk- heden, erf en agterplaets tot iegens het magazyn, gelyk bet bier voorer: is aengewezen. 3 Koop. Geheel het magazyn met deszelfs grond palende vao zuyden aen d’eive van den voorgaenden koop, van oosten aen d’erve vati M.r L. Bril, van noorden aen een •stal van jouff. de weduwe en ktnders Dubreucq en van westen aen een straelje dienende voor toegang. Om aeuslag niet 1 January 18|2. rilveringhetngehugte Forthem. IV. Lot -- Keo buys ten dienste van brood- bakkery, met boutstalvoordere edifilien en de daer medegaende eifbenevens nog een kleen buyzeken zoyd daer aen, en deszelfs mede gaende erf, al gestaen en gelegen ter gemeente Alveriughem op bet gehugte Fortliem, van oosten de Loo-vaerd palende van oosieo aen de erve van d’herberge S'. Joris, toebeliooreude d’heer Vcrscbaeve, van zuyden zelve herberg west den Loodyk, en noord d’herberg de Sterre. Gebruykthet hoys en broodbakkery met een deel van t kleen hoys, door ring ast. Mahïeu, en het overig v.m gezey Ie kleen buyzeken door Franeiscus Huthaye beyde zonder paglrecht mits fr. t4i-5o c ,bo<en de belastingen l y per. Dit lot zal ook verdeeld en te knopen gesteld worden in twee koopen als t Koop. -- Hcl buys en bakkery met bak oven stal cu afhab'glyk én de daer medegaende erf, palende van noorden aen d’heiberge de Sterre^-Vau oosten aen d’erf der herbefgc II Lot. Een ander Hays met woonkamer, --1 en regenbak te gelykvloers kelder, 3 kamers ter verdieping benevens de erve daer medegaende voorzien van eeue boullogic en privaetal gestaen en gelegen binnen de gezeyde stad Veurne, van zuyden de Nieuwe-straet houdende van oosten en zuy len aen het voor- gaendc, vao wesbn aen het buys en erf der wed. enkmders van PhilippUs-JoM-pbüs Ueceuutnck, en van noorden teu voorhoofde aen de gezeyde Nicuwe-straete. Gebruykt, zonder pagt-rechtdoor de wed. van Pieter Floor, mits fr. 140-00 by jaere. De twee voorgaende loten zullen ook by zameuveeging opgeropen worden. III Lot. Nog een ander Huys met erf, hebbende winkel, woonkamergang grooten sallon met keuken daer agter te gelykvloers g'ooien kelder, scho'elbuys met regenbak eu luodcn pomp op d’agtei plaels, dry kamers ter veidiepiugeu eeu groot magazyn teu noorden op bel eynde der erve al gestaen en gelegen bfunui uc voorzey !c stad Veurne, ter noord- zyde van de (Jost-straetn.° 3tpalende van westen aen het Pavillioen, van oosten aen het huys en ei sc van Mr. Louis Brilen van zuyden lm voorhoofde op de gezeyde stracte. Gebiuykt, te weten hel Huys met deszelfs aglei-erl en een kleyn deel van het magazyn door M.r Pieter Hycbebotrboekdrukker, mei pagt-iccht voor dry, zes of negen jaeren ii’gega n den 33 April 18^0, mits fr. 23g-44c- by pui e, hovende belast., met wcderzydige oblie van den pagt te doen eyndigen ten eynde de 1 .,lc dry of zes jaeren mits aenzeg 6 maenden te vuuteucu hel overig van het gezeyde maga-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1