1841 ZESTIENDE JAER. HET GEHEEL EN ZAEYLANDEN linnen de gemeente van Kiéucappelïi Opcnbscr te Verkoopen. ZONDAG 18 JULI ZAEYLAND 5 r PROVINCIE ev I V ^Peattte?! ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD: In de Chambre littérairein de Concicrgeiie in I’Esperance in den Papegaey in l’Ours d’orin de belle alliance; in den Bin landerin de Rheloricain Ó7. Joris, in den gouden. Hoören en by Karei Kan- denbérghein de nieuwe Herberg, buyten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-straetn.° 3t. Den prys der Inschryvingevoor l^eurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voor 6 maendenof 8 francs ’sjaers.t en voor andere steden 5 francs voor Gmaenden, of to francs ’sjaers, franco met de post. Men belaelt to centimen per Drukiegel voor de Lnplaetzingen.De minste inplaetzingfbetaeit 35 cent, adlie Bekendmakingen, etc., door den L/ytgever gedruktzullen cen-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgczondert de insertion door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. 3X^ieu^otio t CDireiuudej ARRONDISSEMENT. WEST-VLA EN DE REN. I ADVEKTENT o t Alderbcste Schoone Parlye TE POLLINCHOVE Openbaar te Kerkdopen. Donderdag ia Augustus 1841 ten 4 neren na middag, in dc herberg bewoond door de weduwe sieur Keilende, te Pollinciiovezal gebeuren dc opeubaere verknoping, in eerie zitting van eene parlye Zaeyland groot 8] aren 64 centiaren (of t G. 280 R.)palende De twee voorschreven koopen te zanten groot 2 hectaren j<) aren 6 centiaren zuilen ook te goeder bpgerupen worden. 3 Ku.p. West naer den noorden aendm lest-voorgaenden koop, eene partye zaeyland .groot 6t aren 45 centiaren palende van oosten vcuregemcen» op t3 aren ]2 centiaien zaeyland, toebehóoreiide den discli va» Nieucappellc in 'piepte gehouden door sieur Opsomer daer over de faiuilie Biel.ten, deal van hu»oeliitf- stede gebruykt door den zei ven sieur üpsomer, van oosten den h st-voorgacnden knop, van 'tuylen de mêergez -yde faftftltte Baelden van westen den eeist-volgenden koop. Dezen ktt'opzil titl ieder cenwtgheyd zondfcr vergeld om den zelven ie gebrnyken n> aldcr- hande iiateuren tot vervoeren darink p.ïssagie hebben vim deszelfs zuyl-oost-hnck ter west- zyde van den voorgacnden koop lot op dc boter- pot-sTaete dit nögtaus maer Voor1 zoo veel dien iiier gekogt is door eenen acnpalenden cyge- naer die over zyoc andere landen aen den pu- blyken weg kan geraeken. 4 Koop. West aen den lest-voorgaenden koop nentaer langer ten noord-eynde, eene partye z v yl.ind g naefn den Oven, groot I hectare 3C) tien 36 centiaren' palende van zuy- den en ten groolen deelc van westen de familie Baelden, van westen naer den noorden den cerst-volgenden koop, ten noord-west-hoekc hofplaetze aen dc weduwe Vcrweirde, van noorden boomgaerd aen Mr. De Courcellevan noorden naer dc» oosten zaeyland aen de fa milie Baelden en voorts van oosten den lest- voorgaenden koop. Dezen koop zal tol iudcr eeuwigheyd en zon der vergeld om den zelven te gebruyken in aldcrliande natcur en lot vervoeren daiink, passagte hebben zuo wel ten zuydeynde van dm lest-voorgaenJen ko >p, als ter west-zyde naer den zuydcn vaa den 2 koop, dit nogians macr zoo veel den zelven niet gekogt is door eenen aenpalendcu cygenaer, die over z.yne andere lauden aen den publyken weg ka» geraeken, De 2 lest-voorg lende koopen te samen groot 2 hectaren 81 centiaren, zullen ouk by zaemen-, voeging opgeropeo worden. De vier bovenslacnde koopen zyn alle ge- bruykt door den heer llippoitlus Tack, tot 1 October 1842, mits de jaeriyksche pacht-s imme van 43 francs 53 centimeu voor tder 43 aren 77 centiaren. 5.en lesten Koop. West aen den lest-voor- gacnden koopde iioeveélheyd van 8g'.irei> 80 centiaren, voordelen grasonlangs verandert in zaeyland, bc'staeude in eene partye meest oost en west strekkende, prlendc van westen de Bpterpot-straet, van noorden Jreve cn iiol’p acts van dc weduwe Vcrweirde, van oosten Jen 4 koop, van zuyden de familie Baelden, Mr. Van Jenberghete Poperinghe, en mynheer Dc Moucheron, tc Veurne. Gebruykt door den heer Ilippolitns Tack tot 1 octobor 18(2, ten pryze van ^5 francs voor ider 43 aren 77 centiaren by jaere. De voorwaerden der verkooping cn cygen- doms-tytelen berusten ten kantooi'e Van den notaris FLOOR te Veurne. Op Zaterdag ?4 Juliqs i8(t otn 2 ucrcn na mi dag ter herberg bcwouiid door sieur Alexa der Deivitle op de dorpplacts van het gemeei tc van Mcucappclle, Zal ibeurende opepbierc verkooping in eene tting zonder uyislcl, van dc volgende goederen. gemeente I^iettcappelle. 1 Koop. Binnen de gemeente van Nicu- cappellcwat zuyd-wcst' van dc kerke de hoe- veelheyd van 1 hectare 13 aren 67'centiaren Zaeyland, zynde dc onst-zyde van de partye genaemd de tes Gemeten dies de west-zyde onder den eerstvofgenden koop gebragt is, n ackende eene partye met eenen steêrd ten zigd-west-hocke ter breedte van 6 meters 5 d.iimet.^ centimeters [17 voet] landmactc zusd-wiert strikkende tot dc Botcr-straetc, pa inde van noorden, ocstcu en zuydcn dc fan die Baelden te llou’licm deel van hunne bolstede gebruykt door sieür Opsómtr, van zuyden nae den westen met den sfécrt dc Botcr- pe’-stracte van westen den volgenden koop, scbeydcnde op paelen. 2 Koop West aen den voorgacnden koop, ichrydendc als aldaer is gezeydeerie andere partye zaeyland groot t hectare 35 aren 3g centiaren strekkende zuyd cn noórd, palende tnet het riiyd-cyndc dc Buterpot-stractemelde we-t-zyde naer den zuyden de familie Baelden, te Houtbcin met de west-zyde uaer den noor den den ecrst-volgenden koop, van noorden de familie Baelden, tc lloulhcm, deel van hunne hofstede gebruykt door Sr. Ojisomcr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1