824 4841 ZONDAG 35 JULY GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 OVERSLAG. EN ZAEYLAND TE POLLINCHOVE HET ARRONDISSEMENT. CDiastuudv ev 5 ótedeii Veumcjf cTtteupotur WEST-VLAEN DEREN. PROVINCIE by Karel Kan- ABSOLUYTEN 4 Mr. t8oo 3a5o 3o5o a55o ONS ADVERTENTIE-3LAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Cdpciergeriein I’Esperance in den Papegaeyin POurs d’orin de belle alliance; in den 13inlanderin de Ilhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren enby Karel P'an- denberghein de nieuwe Herberg, buylen stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaerin de Oost-straet n.° 3t. Den prys der Inschryvingevoor Veurne en de omliggende plaetzen, is 4 francs voor 6 maenden o f 8 francs s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maenden, of to francs ’sjaers, franco met de post.Men beiaelt to centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing \be tacit 35 cent. ^4lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, [uytgezondert de insertion door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. A DA LiiTEM l E - BLAD CD V zaeyland. D n 2 3 5 van h nu tal worden medc- yf koopen. 2000 Scboonc Parlye Openbaer te Verkoopen. Donderdag ta Augustus t&Jtten 4 ueren na middag, tn de herberg bewoond door de weduwe sieur Verlende, te Pollincbovczal gebeuren de opcnbaere verkooping, in eene zitting, van eeue parlye Zaeyland, groot 8( aren 64 centiaren (of t G. 280 R.palende oost bet Jcpke-slraelken zuyd de vloge vau de erfgenamen Destrée, gebruykt door Joannes Rooryck west zaeyland tan de weduwe sieur Pieter De Byser, te Pollincbovc, en noord zaeyland van de weduwe Sr. Morlion, te Loo. Gebruykt door de weduwe sieur Pieter De Byser, met recbl tot 1 October t845,acn den zeer geriogen prys van 47 francs 38 centimen by jaereboven de publyke lasten. Dcnkoopertal daer op mogen bezet houden eene som van 1200 francs, aen den intrest van 3 172 ten honderden. Conditiën en tytols by den notaris FLOOR te Loo, XIV. Lot. De rente ter hoofdsom fr. ijl - it cent., a 5 ten laste vau Francis De Brauwerc, te Nieuport. Stact hog maer op 190 francs. XV en teste Lot. --De rente ter hoofdsom van fr. 200, b 5 “7», ten laste vau Pieter Devreker Staet nog maer op 126 francs. Nota. Ten gestclden dage zal men beginnen met de twee ucren na middag precies. Conditiën by de notarissen CUVELIER GIIEWY, te Veurne. Woensdag 4 Augusty i84>,om twee ueren na middag, in de afspanning de Rhctorica, binuen Veurne, zal worden overgegaen tot den absoluyten Overslag, zonder verder uytstel, der patrimonieéle HuyzrnZaeyland, vette Weyden, Uooygras en Renten waer van de voorloopige tcewyzing bréfl plaels gehad op 21 july lest, en dies de aenwyzing is gedacn by de teeds uytgczonden plakbrieven als Stad Vturnt. I. Lot Huys en erve, laest gebruykt door den heer Edouardu» De Ridder. Stact op 5ooo francs. Lot. Huys en erve, gebruykt door de weduwe van Pieter Floor. Staet op 2000 francs. De twee voorgaende loten by verzameling staenop 7200 francs. Lot. Boys en erve met groot ma- gazyn, gebruykt door mynheer Ryckeboer. Stact op 56oo francs. dlveringhem ^eheglt for them. IV. Lot. Hiiyzen met ervegebruykt door AugujtinusMalneucn Franciscus Bulhaeye. Staen by zamenveeging op 2400 francs. Jloulhem. V. LotTwee bedaren 96 aren 5o cent, (g. 6- 23a r.boomgaerd, gras en zaeyland, verdeeld in 4 koopen. Staeu in mass? op 9000 francs. Wulvtringhtm. VI. Lot. - Vyf hectaren 68 aren 94 cent. g. 12 - 299 r. bestaende in twee vette weyden aen elkandercn, gebruykt noor Carolus Descbodt en de wed. van Francisctis Descbodt; verdeeld in twee koopen, Dies den eersten koop staet op t3,6oo francs. Eu den tweeden koop op 45oo Eu by zamenvoeging op 18,100 Butscamp. VII. Lot. Zeven hectaren 5y aren 77 centiaren (g. 17 - g3 r.) zaeylandinbegrepen 14 aren 5g centiaren (g.o- icon) vau den disch van Bulscampdie Verkogtverdeeld in Dcu t kpop stact op 2000 francs. 1800 3a5o n 3o5o n55o Dezelve5 koopen staen in mas.op 15,000 Steenkerke. VIII. Lot. jo aren 4 centiaren 34 mil- liaren g. 1 - 180 r.) hooygras, gebruykt door Ludovicos Pil. Stact nog maer op 2400 fraucs. IX. Lot. Weynig oost van daer, 82 aren 15 172 centiaren g. 1 - 263 r.uytgedacrinkt Staet uog maer op 2000 francs. R E N T E N. X. Lot Do rente ter hoofdsom van fr. 2176 -88 centirnpn, b 4 °7o> ten laste vau de wed. en de kinderen Ryckeboer, te Veurne. Staet nog maer op 1800 fraucs. XI. Lot. De rente ter hoofdsom van fr. io88-44 centimen b5"7<,, ten laste van sieur Jansens te Adynkerke. XII. Lot De rente ter hoofdsom van fr. 1088 - 44 centimen, a 5 °/0, ten laste van wylen Pieter Blankaert, te Pcrvyse. Staet uog maer op 4<>o francs. XIII. Lot. De rente ter hoofdsom van fr. 816-33 centimen, a 5 ten laste van sieur Ceuleaacrc, te Vinchcm. Stact maer op 725 francs.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1