«25 a «41 3li o 2 I óïe?ett ZONDAG 1 AUGUSTY. HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 1 ZA.EYLANDEN, gelegen binnen de gemeente van Nieucappelle euuiei, teupotuy WEST-VLAENDEREN. PRO VINCIE r (J^iixuiiibej ^ev Dit Blad word gedrukt Oost-straetn.° maendenof 8 fra en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaerin de 31 Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaelzenis 4 francs voor 6 mes s jaers en voor andere sleden 5 francs voor 6 maenden, of io francs ’sjaers, franco met de post. Men belaell io centimen per Drukregel voor de Lnplaetzingen.De minste inplaetzing \belaell 35 cent, sflle Bekendmakingen, etc., door den L/ytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, [uytgezondert de inserlien door de wel vereysclitf Geld en brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. O.NS ADVERTENTIE-3LAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD Jn de Chambre littérairehi de Concierge,in I'Esperance in den Papegaeyin EOurs d’or in de t ^lUanCei de“ l>inl?nder> 111 ‘le Retorica; in St. Joris, in den goSden Hooren en by Karel Kan- denberghe, in de nieuwe Heiberg, buy ten stad. OVERSLAG van alderbcste den publyken koop van noorden de familie Boeiden, te Hout* hen»deel van hunne hofstede gebruykt door steur Opsumer. De twee voorschreven koopen te samen groot 1 hectaren jg aren 6 centiaren (5 G. >5a R.) zullen ook le gaeder opgeropen worden. Te saemen verhoogt tot 8100 franc». 3 Koop.West naer den noorden acn den lest-vuoigaenden koop eene parlye Zaeyland gr >ot 61 ar< n 45 centiar. 1 G. toa R.) palende v.m oosten yeuii-getULbits op t3 areu. 4> cent, zaeyland lo'-behoorendc den diseb van Nieu- cappellc, 111 paclile gehouden door Sr Opsomer, daer over de familie Baeldeu, deel van hunne hofstede gebtuykl door den zelven Sr. Opsomer, van oosten den lest-voorgaendeu koop, van zuyden de meergezeyde familie Baeldeu, en van westen den ecrst-volgenden koop. Dezen koop zal tot inder eeuwigheyd zonder vergeld om den zelven te gebruyken in alder- hande nateur en tot vervoeren darittk passagie hebben van desielfs zuyd-oost-hoekter west- zyde van den voorgaeuden koop tol op de Botei- pot-stiaet dit nogians in.ier voor zoo veel dien uiiet gekogt is door eetien aenp telenden eygenaer die over zyne andere landen aen den publyken weg kan geraeken. 4 Koop. West aen den lest-voorgaenden koop neinaer langer ten noord-eyude, eene parlye Zaeylandgeuaemd den Oven groot 1 hcctaie 3g aren 36 centiaren (3 G. o55 K.) palende van zuvden en ten grooten deele van westen de familie Baeldcn van westen naer den noorden den ecrst-volgenden koop, ten noord-west-boeke hafplaetre acu de weduwe Verwende, van noorden Loomgacrd aen M.r De Courccllcs, van noorden naer den oosten zaeyland aen de familie Biddenen voorts yan oosten den leil-voorgaeuden koop. Dezen koop zal tot inder ceuwighey 1 en zonder vergeld om den zelven te gebruyken in alderbande nateur en tot vervoeren darink, passagie hebben zoo wel ten zuyd-eynde van den lest-voorgaenden koop, als ter west-zyde neer den zuyden van den tweeden koop, die nogtans inaer voor zoo veel den zelven met gekogt is door eenen aenpalenden eygenaer die over zyne andere landen aen den publyken weg kan geraeken. De twee lest-voorgaende koopen te samen groot a heet. 81 centiar. 4 G. i5g B. JJznlIeu ook by zaemenvoegiog opgeropen worden. En de zelve zyn verhoogt lot 6ta5 franc». De vier hoven-staende koopen zyn alle gebruykt door den heer Hippolitus 'lach', tot eersten October i84a> mits de jaerlykschc pacht-somme van 43 francs 53 centime» voor tder 43 aren centiaren. 5 En laeslen Koop. West aen den lest- voorgaenden koop, de hoeveclheyd van 89 aren 80 centiaren, (aG.oi5R.voorderen gras, onlangs verandert in Zaeyland, bestacitdé in eene partye meest oost en west strekkende 'palende vau westen de Boterpot-straetc, van noorden dreve en liufplaets van de weduwe Vcrweirde, van oosten den vierden koop, van zuyden de familie Baeldcn, M.' Vandenbergbe te Popcringhc, en mynheer De Moucheron, te Veurne. Gebruykt door den beer Hippolilus Tact tot eersten October t84’« ,en P'yze van 75 fr. Voor ider 43 aren 77 centiaren by jaere. Kei hoogt tot 3zoo franc». De Voorwaerden der Veikooping en Eygen- doms-Tytelen berusten ten Kantoorc van den Notaris FLOOR, te Veurne. ADVERTENTIE - BLAD Op Dynsdag 3 Augustus 1841 om 1 ucrcn na middag, ter het berge bewoond door sieur Alexander Denude op de dot pplaels van het gemeente van Nieucappelle, Zal gebeuren den absuluyten Overslag,zonder uytstelvan de volgende goederen. gemeente b’ieucappelle. 1 loop, Binnen de gemeente van Nieu cappelle wat zuyd-west van de kerke, de hoevci Iheyd van 1 hectare t3 aren 67 centiaren (1 G. l55 R.) Zaeyland, zynde de oost-zyde van de partye geuaemd de zes Gemeten dies de west-zyde onder den ecrst-volgenden koop gebragt ij, mackende eene parlye met eenen stcerd ten zuyd-wcst-hoeke ter breedte van 6 meters 5 dectm. 7 centimeters (17 voet) land- maetezuyd-wacrt strekkende tot de Boter- stract, palende van noorden, oosten en zuyden de familie Baeldeute Houtheui, deel van hunne hofstede gebruykt door sieur Opsomer, van zuyden uae den westen met den steert de Buterpot-straete er. van westen den volgenden koopscheydende op paden. a Koop. West aen den voorgaeuden koop, scheydende als aldaer is gezeyd, eene audeie parlye Zaeylandgroot 1 hectare 35 aren 3g centiaren (3 G. 297 R.) strekkende zuyd en noord, palende met hel zuyd-eynde de Boter- potstracte, tncl de west-zyde uaer den zuyden de familie Baeldcn, te Huutbcm»et dc «est- zyde naer den noorden den eerst-volgenden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1