826 1841 ZONDAG 8 AUGUSTA. f’ ev HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL EN ZESTIENDE JAER. 0 <3Lieu potu? ZAEYLAND HÜYS binnen de gemeente óïeDeit en ERVE,. feuilleton. WEST-VLA END E.R EN. PROVINCIE Dit Blad word gedrukt 1 ONS advertentie-blad legt te lezen in de volgende aubergen en estaminets DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conoiergerie in l’Espérancein den Papegaey in l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlanderio de Rhelorica in St. Joris, in den gouden Hooren enby Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegevcn allen Zondag morgenby P. Ryckeuoer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost~straetn.c 3i. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzen is 4 francs voor 6 maenden of 8 francs ’s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maenden, of 10 francs ’sjaers, franco met de post.Men belaelt 10 centimen per Drukt egel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent. ^4lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de insertion door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ,J1£ Schoonc Partye te pollinchove Opsnbaer te f'erkoopen. Openbaer te Kerkoopen. Don Ier.lag 12 Augustus 1841, ten 4 urren na middag, 111 de herberg bewoond door de weduwe sicur Kerlendete Pollinchovezal gebeuren de npenbaere verkooping, 111 eene zitting, van eene partye Zaeylandgroot 8f aren óf centiaren (of t G. 280 H.palerfde oost bet Jepke-straelkcnzuyd de vlogc van Op Zaterdag 21 Augustus i84tom twee ueren na middag, ind’herberge den Coppetas, op de dorpplaets van bet gemeente van Egge- waertscappelle Zal gebeuren de openbaere verkooping, in eene zitting, zonder uytstel Van een schoon gerieflyk Ilnysgeheel ge bouwd in steen en gedekt met pannen uyt- iS4* kind van Amhrozius en mevrouw Francisca Dethoon; ik ben geboortig van Yper, in Vlaeu- dereu, en ik ben onweerdig eenen wereldlykeu priester, den welken, naer eene reys uae Hoornen voltrokken te hebben, van Zyne Hcy- ligheyd den oorlof hebbe vezkregenom alhier, in Engeland en Schotland, het lol te veizagten der gene die onder het jok der ketterye hier zugten, door de gave die God rny verleend heeft na rnyn krank vermogen in de Koonasche religie en het alleen zaligmakende geloove te ondei- wyzen. Het is nu ontrent twee jaeren dat ik alhier in Schotland in de Heeding van eenen groensel-verkooper scbuylc om de gcloovige te verzekeren, en alle die ik kan bekeeren tc onderwyzen. Mevrouw die antwoorde Myu- heerik loove rn danke God dat ik zoo ecu man als u gevonden heb, gy moet weten dat ik ook, God lof, Boomsch-catholyk ben en van catbolyke ouders, binnen de stad Yper, myu vaderlandgeborenen na veel ongevallen in Engeland dievelyks gebragt zynde geweest, ten cynde getrouwd ben met mynheer Thomp- gal het bevel dat men hem met zyne kruy- wagen zoude doen op den cour komen. Deze mevrouw nu vooreu gekomen zynde, deed den gtueuselui.ui in eene n ieste kamer komen eu van dier ieyde zy hem in een agter en afgezondeid appartement; en vermits zy ge- hooi t bad dal by van Vlaeuderen was, zoo sprak zy h. m acu in hel vlaemsch Mynen heven viiend, ik bidde u van openhertig te willen a nt wooi den op het gedoe ik u zal vragen? Den pi tester baer hoorende vlaemsch spreken was zeer verwondert eu ongerust, niet wetende wat zy vragen zoude, evenwel zeyde hy Mevrouw, al dal ue. believen zal my voor oogen te leggen, zal ik tragten te beant woorden. Vooreerst, zeyde mevrouw, mynen vriend, ik heb hooieu zeggen dat gy eenen Vlaming zyt eu eenen priester van de roomsebe kok, wik niet bevreest zyn, ik beu ook van de Hoouische religie en van Vlaendcten van gebootle. Zegt my dan uwen naem Den gzoenselman antwoorde Mevrouw, mynen naem is'Ludovicus Vanden l’ecrcbootn, het Schoon van Eggewaertscappelle, de erfgenamen Destiée, gebruykt door Joannes Huoryck west zaeyland san de weduwe sieur Pieter De Ryser, te Pollinchove, en noord zaeyland van de weduwe Sr. Morlion, te Loo. Gebruykt door de weduwe sicur Pieter De Byser met recht tot I October i845,aenden zi er geringen prys van 47 francs 38 centimen by jaere, boven de publyke lasten. Den kooper zal daer op mogen bezet houden eene som van 1100 francs, acn den intrest van 3 1/2 ten honderden. Co,..luien en tyteis by deu notaris FLOOB te Luo. Ds schoons Maegd vas Yper. Vïrvolg Alzoo geveynsde mevrouw den priester te ver volgen en met list tragten gevangen te nemen. Dat vrouwkeu l’buysgekomen zynde, zeyde aeu dien grocnselman dat hy met het schoumte groen dal hy konde bekomen, van dezen na middag moest uae hel gouvernement gaen en nae mevrouw vraegen die hem ontboden had om van de beste groensels te koopenmits alsdan een groot traclement aenstaende was, dat hy aldaer wel zoude vaercu en zyne waer daer veikogl hebbeo mits zy het noodig hadden. D.n priester die oude geloovemle xogt zyne aldrrbeste soorten uyt, en de gene die hy niet had liep hy die opzocken, eu tuil dien na middag met zyn kruy-wagen nac bel gouvernement, aldaer afwaglende om de gou vernante te sprekru welke hem ontboden bad. Madame Thompson het boodschap outfau- gende dat eenen groenselicr na hacr vracg le ADVERTENTIE - BLAD 1 k

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1